Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Afviklingsperiode og indrettelseshensyn

Hvornår er man berettiget til en afviklingsperiode ved evt. ændring/ophør af tabt arbejdsfortjeneste?

Hvornår er man berettiget til en afviklingsperiode ved evt. ophør af tabt arbejdsfortjeneste?

Jeg modtager tabt arbejdsfortjeneste med 37 timer om ugen i øjeblikket, men er usikker på, om jeg kan fortsætte med det. Hvis kommunen nedsætter timetallet eller jeg helt mister ydelsen - vil jeg så altid være berettiget til en 3 måneders afviklingsperiode?

Svar:

Nej, du vil ikke altid være berettiget til en 3 måneders afviklingsperiode. Det afhænger af flere forhold.

Hvis betingelserne for at modtage tabt arbejdsfortjeneste ikke længere er opfyldte

I sådanne tilfælde gælder reglerne i Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom, hvor det fremgår af § 17, at

  • kommunen skal udbetale hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i 3 måneder efter udgangen af den måned, hvor betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet,
  • ovennævnte regel ikke gælder, når modtageren har truffet aftale med kommunalbestyrelsen om, at hjælpen ydes i en på forhånd fastsat periode, eller når afviklingsperioden efter modtagerens ønske fastsættes til en kortere periode,
  • opnår modtageren i afviklingsperioden en arbejdsindtægt, ophører udbetalingen af hjælp i det omfang, indtægten modsvarer den ydede hjælp.

Ankestyrelsen har i principafgørelse 231-10 fastslået, at § 17 og den 3 måneders afviklingsperiode kun gælder, når den tabte arbejdsfortjeneste helt bortfalder, fordi betingelserne for tabt arbejdsfortjeneste ikke længere er opfyldte.

Indretningshensyn

I samme principafgørelse slår Ankestyrelsen fast, at ved nedsættelse af dækning for tabt arbejdsfortjeneste var der ret til fortsat fuld tabt arbejdsfortjeneste i en indretningsperiode på tre måneder. Ankestyrelsen lagde vægt på, at dækning for tabt arbejdsfortjeneste er en ydelse til forsørgelse, som træder i stedet for mistet indtægt. Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at dækningen for tabt arbejdsfortjeneste var blevet nedsat med 13½ time om ugen. Der var således tale om en betydelig nedsættelse af dækningen.

Som begrundelse for afgørelsen er det anført:

"Vi finder, at hjemmelen til at give NN ret til en afviklingsperiode ikke kan findes i § 17 i bekendtgørelsen om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom. Hjemmelen findes i praksis og i ulovbestemte hensyn til NN's forventninger om en opretholdelse af den økonomiske kompensation i en periode indtil hun har haft mulighed for at skaffe sig en erhvervsindtægt eller en anden forsørgelse. Der er efter praksis ved standsning og væsentlig ændring af andre ydelser også blevet givet et tilsvarende varsel, før ændringen har fået virkning."

Hvis der er tale om en mindre nedsættelse af timetallet for tabt arbejdsfortjeneste, kan en sådan nedsættelse efter DUKH's vurdering ske fra måned til måned uden en indretningsperiode.

Ved det fyldte 18. år

Tabt arbejdsfortjeneste ophører ved barnets 18. år jf. principafgørelse 45-14. Heraf fremgår det, at retten til tabt arbejdsfortjeneste ophører, når barnet fylder 18 år.
Afviklingsperioden på 3 måneder, efter at betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet, gælder kun, hvis barnet fortsat er under 18 år.

Læs evt. mere om indretningshensynet/afviklingsperiode:

Praksisnyt nr. 13/2012 om ophør eller ændring af løbende bevilling
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4/2015:  Dækning af tabt arbejdsfortjeneste – om tidsbegrænsning og afviklingsperiode


 

Sidst opdateret 22/07 2015.