Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Liste praksisnyt

Handlinger tilknyttet webside

Liste praksisnyt

Dynamisk liste, der opsamler alle Praksisnyt udgivet gennem i tiden
FilPraksisnyt nr. 72: Ansøgning om ydelser efter serviceloven m.v.
En ansøgning kan normalt indgives til kommunen mundtligt eller skriftligt. Der er normalt ingen formkrav til en ansøgning, men der kan dog i nogle sagstyper være krav om, at ansøgningen skal indgives digitalt.
Fil Troff document (with manpage macros)Praksisnyt nr. 71: Fra nedsat tid og ledighed til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42
Dette nr. af praksisnyt handler om muligheden for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, selv om borgeren aktuelt er arbejdsløs eller på nedsat tid.
FilPraksisnyt nr. 70: Når kommunen træffer afgørelse
Når der i kommunen skal træffes afgørelse på en ansøgning om hjælp efter f.eks. serviceloven, er det ofte en kompliceret proces. I denne udgave af praksisnyt vil jeg se lidt på de faktorer, der skal inddrages og som eksempel bruge ledsageordningen efter servicelovens § 97.
FilPraksisnyt nr. 69: Hjælp til rengøring
Praksisnyt fra DUKH nr. 69/2017: Hjælp til rengøring efter serviceloven til borgere med nedsat funktionsevne
FilPraksisnyt nr. 68: Når en borger ikke vil medvirke til sagens oplysning
Hvad er konsekvensen, når en borger ikke vil medvirke til sin sags oplysning?
FilPraksisnyt nr. 67: Ledsageopgaver
Hvad må en ledsager til voksne hjælpe til med?
FilPraksisnyt nr. 66: Rådgivningsydelser efter serviceloven
Rådgivningsydelser efter serviceloven – hvad er kommunens forpligtelse?
Fil Troff documentPraksisnyt nr. 65: Frit skolevalg på specialundervisningsområdet
Frit skolevalg på specialundervisningsområdet – hvad siger reglerne?
Fil Troff documentPraksisnyt nr. 64: Om partsbegrebet
Hvem er eller kan være part i en ansøgningssag?
FilPraksisnyt nr. 63: Klagevejledning i afgørelsessager
Hvornår har en borger ret til klagevejledning i afgørelsessager?
Fil Troff document (with manpage macros)Praksisnyt nr. 62: Tillæg til ferieformål (servicelovens § 42)
Hvordan beregnes tillæg til ferieformål ved ændring eller ophør af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42?
Fil Troff documentPraksisnyt nr. 61: Værdighed inden for handicapområdet
Om værdien værdighed og værdiens betydning
FilPraksisnyt nr. 60: Fremmødeforbud m.v.
Må kommunen begrænse en borgers kontakt til dem?
Fil Troff document (with manpage macros)Praksisnyt nr. 59: BPA-ordning efter servicelovens § 95, stk. 3
Praksisnyt fra DUKH: Nr. 59 - maj 2016 BPA-ordning efter servicelovens § 95, stk. 3 – hvad indebærer det?
FilPraksisnyt nr. 58: Flytning til anden kommune
Beholder en borger sine tildelte ydelser ved flytning til anden kommune?
FilPraksisnyt nr. 57: Specialundervisning m.v. i folkeskolen
Hvem træffer hvilke afgørelser om supplerende undervisning, specialundervisning m.v. i folkeskolen, og hvilke klagemuligheder er der?
FilPraksisnyt nr. 56: Nogle støttemuligheder til forældre med nedsat funktionsevne
Der findes ikke i lovgivningen særlige regler for forældre med nedsat funktionsevne. Men i en række vejledninger og principafgørelser er der medtaget eksempler på, hvordan der kan ydes hjælp, der tager sigte på af afhjælpe de problemer, som forældre med nedsat funktionsevne udfordres af i dagligdagen. Her i denne udgave af praksisnyt vil jeg beskrive en række af hjælpemulighederne.
Fil Troff document (with manpage macros)Praksisnyt nr. 55: Helhedsvurdering efter retssikkerhedslovens § 5
Helhedsvurdering efter retssikkerhedslovens § 5 – hvad indebærer det?
Fil D source codePraksisnyt nr. 54: Lydoptagelse af møder – må det finde sted?
Praksisnyt nr. 54 omhandler lydoptagelse af møder – må det finde sted?
Fil application/tamp-errorPraksisnyt nr. 53: Merudgifter voksne - indgribende karakter
Hvad forstås der ved ”konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse”?
FilPraksisnyt nr. 52: Bevilling af forbrugsgoder efter serviceloven
Hvornår kan der ske bevilling af forbrugsgoder efter serviceloven?
FilPraksisnyt nr. 51: Borgerdeltagelse i rehabiliteringsteamets møde
Skal en borger deltage i rehabiliteringsteamets møde om borgerens sag?
FilPraksisnyt nr. 50: Genvurdering i klagesager
Genvurdering i klagesager – hvordan er reglerne?
Fil Troff documentPraksisnyt nr. 49: Forskelle mellem en bisidder og en partsrepræsentant
Her kan du læse om ligheder og forskelle mellem en bisidder og en partsrepræsentant.
Fil application/java-serialized-objectPraksisnyt nr. 48 om opfølgning af løbende ydelser
Hvor ofte må/skal en kommune følge op på løbende ydelser efter serviceloven?
FilPraksisnyt nr. 47: Hjælp til forældre med hjemmeboende voksne med nedsat funktionsevne
Forældre til en hjemmeboende voksen med nedsat funktionsevne har ret til ”blot” at være forældre. Hvis forældrene ønsker at påtage sig visse opgaver vedr. den hjemmeboende, er det ok, men det bliver ikke dermed en forpligtelse for dem.
FilPraksisnyt nr. 46: Krav til ægtefælle m.fl.
Hvilke krav kan der stilles til en ægtefælle og andre husstandsmedlemmer ved ydelser efter serviceloven m.v.?
Fil Troff documentPraksisnyt nr. 45: Lighedsprincippet
Praksisnyt nr. 45 fra DUKH - februar 2015. Emnet er lighedsprincippet
FilPraksisnyt nr. 44: Nye oplysninger i klagesag (nova)
Praksisnyt nr. 44 fra DUKH, der handler om spørgsmålet om nye oplysninger i en klagesag. Hvad betyder det for en klagesag, at borgeren fremsender nye oplysninger til sagen under klagens behandling?
FilPraksisnyt nr. 43: Gangdistance
Praksisnyt nr. 43 fra DUKH december 2014. Emnet er gangdistance - Hvilken rolle spiller gangdistancen ved tilkendelse af transportmidler efter serviceloven?
Fil application/java-serialized-objectPraksisnyt nr. 42: Kan og skal bestemmelser
Praksisnyt fra november 2014, der handler om de såkaldte "kan" og "skal" bestemmelser
FilPraksisnyt nr. 41: Socialpædagogisk ledsagelse
Praksisnyt fra oktober 2014, hvor emnet er ledsagelse - herunder socialpædagogisk ledsagelse
Fil D source codePraksisnyt nr. 40: Værgen ønsker at flytte borger i andet botilbud
Praksisnyt nr. 40 med titlen: Når værgen ønsker at en borger skal flyttes til et andet botilbud - udgivet i september 2014
Fil chemical/x-isostarPraksisnyt nr. 39: Når klagefristen er overskredet
Praksisnyt nr. 39 fra DUKH august 2014, der handler om problemstillingen: Når klagefristen er overskredet.
Fil D source codePraksisnyt nr. 38: Faktisk forvaltningsvirksomhed
Hvem bestemmer, hvem og hvordan en bevilget ydelse eller støtte skal udføres. Svaret på det spørgsmål hører under det man kalder faktisk forvaltningsvirksomhed. Praksisnyt nr. 38 handler om emnet
Fil D source codePraksisnyt nr. 37: Unge i botilbud efter almenboligloven
Praksisnyt nr. 37 fra DUKH maj 2014, der handler om problemstillingen, som DUKH ser med unge visiteres til botilbud efter almenboligloven, men ikke har råd til at betale huslejen
FilPraksisnyt nr. 36: Flere indgange til merudgifter til voksne
Praksisnyt nr. 36 fra DUKH. Nummeret handler om merudgifter til voksne, og de forskellige muligheder der er for at komme i betragtning til ydelsen.
Fil Troff documentPraksisnyt nr. 35: Førtidspension og tilbagevenden på arbejdsmarkedet
Praksisnyt nr. 35 fra DUKH, der handler om muligheder for førtidspensionister for at vende tilbage til arbejdsmarkedet
Fil Troff documentPraksisnyt nr. 34 om sektoransvarlighedsprincippet m.v.
Praksisnyt nr. 34 fra februar 2014 om sektoransvarlighedsprincippet, lex specialis og grænsetilfælde
Fil application/tamp-errorPraksisnyt nr. 33: Garantiforskrifter
Praksisnyt nr. 33 fra DUKH handler om garantiforskrifter. Hvad er egentligt en garantiforskrift? Praksisnyt giver svaret
Fil Troff documentPraksisnyt nr. 32: Uenighed om oplysningsgrundlaget
Praksisnyt nr. 32 fra DUKH - udsendt december 2013. Emnet er oplysningsgrundlaget i en sag
Fil Troff documentPraksisnyt nr. 31: Manglende afgørelse til partsrepræsentant
Praksisnyt nr. 31 fra DUKH handler om reglerne, når kommunen undlader at sende en afgørelse til borgerens partsrepræsentant
FilPraksisnyt nr. 30 om konkret og individuel vurdering
Praksisnyt nr. 30, der handler om begrebet konkret og individuel vurdering
Fil PDF documentPraksisnyt nr. 29 om begrebet nødvendige merudgifter
Praksisnyt nr. 29, der handler om begrebet nødvendige merudgifter. Praksisnyt giver et bud på, hvad man helt præcis skal forstå ved begrebet
FilPraksisnyt nr. 28 om opsættende virkning
Praksisnyt fra august 2013, der handler om, hvornår en afgørelse skal/kan tillægges opsættende virkning?
Fil application/tamp-errorPraksisnyt nr. 27: Støttemuligheder til folkepensionister
Praksisnyt nr. 27, der handler om de støttemuligheder, som findes i lovgivningen, når man overgår til folkepension
Fil Troff document (with manpage macros)Praksisnyt nr. 26: Invaliditetsydelse og overgang til ny førtidspension
Er invaliditetsydelse fortsat en mulighed for ”gamle” førtidspensionister? Og forsvinder muligheden ved overgang til førtidspension efter den ”nye” pensionslov?
FilPraksisnyt nr. 25 om svarfrist ved partshøring
Praksisnyt nr. 25 fra DUKH handler om reglerne for svarfrist i forbindelse med partshøring
FilPraksisnyt nr. 24 om ægtefælle som ledsager
Praksisnyt nr. 24 marts 2013 handler om muligheden for at benytte en ægtefælle eller en anden nærtstående som ledsager
Fil Troff documentPraksisnyt nr. 23 om hurtighedsprincippet
Praksisnyt for februar måned handler om hurtighedsprincippet. Hvad siger reglerne om, hvor hurtigt kommunen skal behandle en sag
Fil D source codePraksisnyt nr. 22: Venteliste på botilbud
Praksisnyt nr. 22 fra DUKH, der handler om, hvorvidt det er lovligt at placere borgere med behov for et botilbud på venteliste.
FilPraksisnyt nr. 21 om vejledningsforpligtigelsen
Praksisnyt nr. 21 fra DUKH. Emnet er denne gang vejledningsforpligtigelsen
FilPraksisnyt nr. 20: Kontanthjælp og ejerbolig
Praksisnyt nr. 20 november 2012, der handler om kontanthjælp og ejerbolig
Fil Troff documentPraksisnyt nr. 19 om ansøgningsdato og bevillingstidspunkt
Gælder en bevilling altid fra ansøgningsdatoen, eller kan den gælde fra et andet tidspunkt? Kan du få hjælp til udgifter, som du allerede har betalt?
Fil Troff document (with manpage macros)Praksisnyt nr. 18: Ekstra hjælper med til udlandet
Udgivet december 2012: Kan en borger med en BPA-ordning efter servicelovens § 96 få en ekstra hjælper med under ferie i udlandet?
Fil Troff documentPraksisnyt nr. 17 om kompensationsprincippet
Praksisnyt nr. 17 august 2012 handler om kompensationsprincippet. Hvad indeholder det, og hvordan anvendes det i konkret praksis
FilPraksisnyt nr. 16 om særlig uddybende begrundelse
Hvornår har en borger ret til en særlig uddybende begrundelse?
FilPraksisnyt nr. 15 om "ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger"
Der er mange sproglige formuleringer i sociallovgivningen, der kan være svære at forstå for borgerne. En af de formuleringer, som vi i DUKH jævnligt får spørgsmål til, er sætningen: ”at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger”. Praksisnyt nr. 15 fra DUKH ser nærmere på betydningen af denne formulering og giver eksempler fra praksis.
FilPraksisnyt nr. 15 om "ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger"
Der er mange sproglige formuleringer i sociallovgivningen, der kan være svære at forstå for borgerne. En af de formuleringer, som vi i DUKH jævnligt får spørgsmål til, er sætningen: ”at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger”. Praksisnyt nr. 15 fra DUKH ser nærmere på betydningen af denne formulering og giver eksempler fra praksis.
Fil application/java-serialized-objectPraksisnyt nr. 14 om diagnoser og nedsat funktionsevne
I DUKH sker det jævnligt, at vi får opringninger fra borgere, der så at sige jagter en diagnose enten for dem selv eller for deres børn. Ellers vil kommunen ikke bevilge den ansøgte hjælp. Praksisnyt nr. 14 fra DUKH handler om reglerne om diagnoser. Skal der foreligge en diagnose, før du kan få bevilget hjælp?
FilPraksisnyt nr. 13: Ophør eller ændring af løbende bevilling
Kan en kommune ændre eller stoppe en løbende bevilling med få ugers varsel, således at borgeren ikke får mulighed for at indrette sig på den nye situation?
Fil PDF documentPraksisnyt nr. 12 botilbud
Er der frit valg af længerevarende botilbud?
Fil PDF documentPraksisnyt nr. 11: Merudgifter til børn med ADHD i folkeskolen
Praksisnyt nr. 11 fra januar 2012 stiller og svarer på spørgsmålet: Kan et barn med ADHD få støtte til merudgifter, når barnet går i en almindelig folkeskoleklasse?
FilPraksisnyt nr. 10 - hjemvisninger
I DUKH oplever vi af og til henvendelser fra borgere, der fortæller, at kommunen intet foretager sig, selv om sagen er blevet hjemvist. Praksisnyt nr. 10 handler om problemer, som vi oplever i forbindelse med hjemvisningssager fra det sociale nævn.
Fil PDF documentPraksisnyt nr. 9: Merudgifter - flere lidelser i vurderingsgrundlaget
Praksisnyt nr. 9 fra DUKH, der handler om, hvorvidt flere lidelser kan indgå i vurderingsgrundlaget, når der skal tages til stillingen til omfanget af merudgifter til voksne.
FilPraksisnyt nr. 8 - berigtigelse af oplysninger
Har du egentligt ret til at få slettet oplysninger, som er forkerte i din sag? Praksisnyt nr. 8 fra oktober 2011 giver svaret.
Fil PDF documentPraksisnyt nr. 7: Skal merudgifter sandsynliggøres eller dokumenteres
Praksisnyt nr. 7 fra september 2011, der handler om hvorvidt merudgifter til børn efter servicelovens § 41 skal dokumenteres eller sandsynliggøres
Fil Troff document (with manpage macros)Praksisnyt nr. 6: BPA i små bidder og hjælp døgnet rundt
Praksisnyt nr. 6 fra DUKH, der handler om udmåling af BPA - borgerstyret personlig assistance i små bidder og hjælp døgnet rundt.
Fil PDF documentPraksisnyt nr. 5: Behandlingstilbud efter § 102
Udgivet maj 2011: Det er ikke alle servicelovens bestemmelser, der er lige kendte hos borgerne eller i kommunerne. En af de bestemmelser, som lever et ret så ukendt liv, er servicelovens § 102 om hjælp til behandling...
FilPraksisnyt nr. 4 om opsøgende arbejde
Gælder pligten til opsøgende arbejde også i forhold til f.eks. voksne med ADHD?
Fil application/tamp-errorPraksisnyt nr. 3 om forældelsesfrister
Praksisnyt nr.3 der handler om forældelsesfrister. Hvor lang skal der gå, før en borgers krav overfor en kommune er forældet?
Fil PDF documentPraksisnyt nr. 2 om ledsagelse til voksne
Kan en borger få en ledsagerordning efter servicelovens § 97, hvis han eller hun ikke verbalt kan kommunikere med sin ledsager?
FilPraksisnyt nr. 1: Er tabt arbejdsfortjeneste en løbende ydelse?
Første nr. af Praksisnyt i DUKH i formatet pdf. Emnet handler om tabt arbejdsfortjeneste og afviklingsperiode. Vi stiller og besvarer spørgsmålet: Er kompensation for tabt arbejdsfortjeneste en løbende ydelse?
Fil Troff document (with manpage macros)Praksisnyt 1 - 72
Her er alle hidtil udgivne praksisnyt samlet i en fil, der løbende vil blive opdateret. Der er indholdsfortegnelse på side 2 og 3. Hvis du bruger Adobe Reader til at læse pdf-filer med, kan du bruge control-f til hurtigt at finde det, som du har brug for. HOME fører dig til 1. side, og END fører dig til sidste side.
Sidst opdateret 17/09 2013.
Nyhedsmail fra DUKH