Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Generelt om sagsbehandling Spørgsmål svar om sagsbehandling Forskellen på sundhedskoordinator og lægekonsulent?

Handlinger tilknyttet webside

Forskellen på sundhedskoordinator og lægekonsulent?

Hvad er forskellen på en sundhedskoordinator og sundhedsfaglig rådgivning ved en lægekonsulent?

Hvad er forskellen på en sundhedskoordinator og sundhedsfaglig rådgivning ved en lægekonsulent?

Min sag har for nylig været forelagt kommunens lægekonsulent, der skulle gennemgå en indhentet lægeattest. Nu har min sagsbehandler sagt, at min sag skal behandles i rehabiliteringsteamet, når der er lavet en rehabiliteringsplan. Hun fortalte også, at der ved det møde deltager en sundhedskoordinator, som er lidt ligesom lægekonsulenten. Hvad er egentlig forskellen på en sundhedskoordinator og så en lægekonsulent?

Svar

dette svar redegør vi for reglerne for kommunens benyttelse af lægefaglig bistand i forbindelse med sagsbehandling herunder forskellen mellem en lægekonsulent og en såkaldt sundhedskoordinator.
Kommuner har i mange år anvendt lægekonsulenter, der har haft til opgave at gennemgå og ”oversætte” indhentede lægeoplysninger i borgerens sag om eks. kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension eller merudgifter. Disse lægekonsulenter har typisk været ansat af kommunen til disse opgaver.  

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i visse sager på beskæftigelsesområdet

Siden 2013 er der sket ændringer vedrørende sagsbehandling af en del sager i jobcentret og dermed også ændringer i forhold til hvilken lægefaglig bistand, som kommunen skal anvende. Det drejer sig om:

  1. sager, som skal behandles i rehabiliteringsteamet, hvilket er sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, førtidspension, jobafklaringsforløb og kategori 3 sygedagpengesager
  2. løbende sager, hvor borgeren er i jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, modtager tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, modtager førtidspension eller modtager sygedagpenge og er visiteret til kategori 3
  3. sager om førtidspension, som er undtaget for reglen om forelæggelse for rehabiliteringsteamet
  4. sager, hvor borgere kan afvise lægebehandling uden at det får indflydelse på deres ret til sygedagpenge, fleksjob, ressourceforløbsydelse og førtidspension

Kommunen kan i sagsbehandlingen i disse sager alene benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra den kliniske funktion i regionen og borgerens praktiserende læge. Og kommunen kan alene indhente lægeattester fra praktiserende læge og speciallægeattester fra den kliniske funktion.

Sundhedsfaglig rådgivning om borgerens muligheder for arbejde eller uddannelse ydes af en sundhedskoordinator fra klinisk funktion.

Sundhedsfaglig vurdering af borgerens helbredsmæssige muligheder for arbejde eller uddannelse ydes af den kliniske funktion i form af en speciallægeattest på baggrund af en konsultation med borgeren. 

ad 1) Sundhedskoordinatorens opgaver i forbindelse med sager, som skal behandles i rehabiliteringsteamet

En række sager skal som nævnt behandles i det såkaldte rehabiliteringsteam, og teamet skal afgive indstilling, før kommunen træffer afgørelse i sagen. Rehabiliteringsteamet (se artikel) er tværfagligt sammensat med repræsentanter fra relevante forvaltningsområder i kommunen samt en sundhedskoordinator fra den kliniske funktion i regionen. Før sagen behandles i teamet skal rehabiliteringsplanens forberedende del (se artikel) være udarbejdet.

Hvis kommunen anmoder om det, skal sundhedskoordinatoren yde kommunen sundhedsfaglig rådgivning, inden sagen behandles i rehabiliteringsteamet.

Sundhedskoordinatoren skal efter behov yde bistand i kommunens forberedelse af sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Sundhedskoordinatoren kan med borgerens skriftlige samtykke drøfte sagen med borgerens praktiserende læge og kan endvidere efter aftale med kommunen tale med borgeren.

Før mødet i teamet forbereder sundhedskoordinatoren sin sundhedsfaglige rådgivning på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del, der skal indeholde alle relevante helbredsmæssige oplysninger.

Under behandling af sagen i teamet bidrager sundhedskoordinatoren med sundhedsfaglig rådgivning og taler sammen med de øvrige i teamet med borgeren om dennes muligheder for at arbejde og uddanne sig.

Sundhedskoordinatorens rådgivning indgår i teamets indstilling til kommunen om, hvilken ydelse eller indsats borgeren skal have. Hvis det under mødet viser sig, at der er behov for yderligere helbredsmæssige oplysninger, kan sundhedskoordinatoren anbefale, at teamet afventer med at afgive en indstilling til disse foreligger. 

Sundhedskoordinatorens opgaver i øvrige sager

ad 2)  Sundhedskoordinatoren skal, hvis kommunen har behov for det, bidrage med sundhedsfaglig rådgivning i løbende sager. Rådgivningen sker i form af en udtalelse til brug for sagen og må ikke indeholde en rådgivning om, hvilken ydelse borgeren har ret til. Rådgivningen kan bl.a. omhandle:

  • en borgers muligheder for at fortsætte i et ressourceforløb, fleksjob eller jobafklaringsforløb
  • en borgers muligheder for at genoptage sit arbejde (kategori 3 sygedagpengesager)
  • en anbefaling om, at borgerens helbredsforhold vurderes i klinisk funktion
  • en anbefaling om, at borgeren opfordres til at gå til sin praktiserende læge for udredning/behandling 

ad 3)  I ”åbenbare sager” om førtidspension skal sundhedskoordinatoren udarbejde en udtalelse, der skal indeholde en sundhedsfaglig vurdering af, om det ud fra sagens oplysninger må anses for at være helt åbenbart, at borgerens arbejdsevne ikke kan forbedres. Læs nærmere om hvilke sager, der er tale om i dette netvar: Førtidspensionssager der ikke skal forelægges rehabiliteringsteamet

ad 4)  Hvis en borger i disse sager afviser at modtage lægebehandling, anmoder kommunen med borgers samtykke i en forsøgsperiode indtil d. 30. juni 2019 om en udtalelse fra sundhedskoordinator om, hvorvidt en anden behandling kan anbefales.

Lægekonsulent - sundhedsfaglig rådgivning i andre sager

I andre sager på beskæftigelsesområdet, sager om sygedagpenge (kategori 1 og 2), kontanthjælp, revalidering m.v. beslutter kommunen selv, hvordan den sundhedsfaglige rådgivning om borgerens muligheder for arbejde eller uddannelse skal tilvejebringes, f.eks. fra kommunalt ansat sundhedsfagligt personale (lægekonsulenter), eller om kommunen vælger at indgå aftale med klinisk funktion om at yde rådgivning. Det er kommunen, der indhenter de nødvendige helbredsoplysninger. Den sundhedsfaglige rådgivning må ikke indeholde rådgivning om, hvilken ydelse en borger skal tilkendes.

Endelig skal det nævnes, at kommuner fortsat anvender kommunale lægekonsulenter til rådgivning i sager efter serviceloven. Anvendelse af lægekonsulenter i sådanne sager følger af kommunens pligt til at oplyse en sag i tilstrækkeligt omfang inden, der træffes afgørelse, herunder indhente nødvendige helbredsoplysninger og ved behov få disse ”oversat” af en person med lægefaglig baggrund.

 Yderligere oplysninger

 

 

Sidst opdateret 28/10 2016.