Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

§ 50 undersøgelse

Er vi tvunget til at gennemgå en § 50-undersøgelse?

Er vi tvunget til at gennemgå en § 50-undersøgelse?

Vi har fået et barn med handicap, og har hørt, at der skal laves en stor undersøgelse af vores familieforhold, førend barnet kan visiteres til det rigtige dagtilbud. Er det rigtigt? 

 

Svar

Det er korrekt, at kommunen tidligere har haft en forpligtelse til forud for visitation af børn til særlige dagtilbud at lave en socialfaglig undersøgelse (§ 50 undersøgelse).

Der er imidlertid kommet nye regler på området i forbindelse med regeringens afbureaukratiseringsplan: Der gælder fra 1.7.2010 en ny regel om, at kommunerne ikke længere skal udarbejde en socialfaglig undersøgelse (fremover hedder det en børnefaglig undersøgelse) efter Servicelovens § 50, i forbindelse med visitering til et særligt dagtilbud.

Det vil dog fortsat være et krav ved både visitation til særligt dagtilbud og til hjemmetræning, at relevante fagpersoner bliver inddraget, at kommunerne oplyser sagerne i tilstrækkeligt omfang, og at de almindelige forvaltningsretlige regler om sagsoplysning, inddragelse af sagens parter og partshøring mv. følges.

Stadig § 50 undersøgelse ved hjemmetræning

Reglen om, at der skal udarbejdes en børnefaglig/socialfaglig undersøgelse gælder fortsat i forbindelse med visitation til hjemmetræning.

For hjemmetræning vil ændringen betyde, at kommunen ikke længere skal etablere kommunale teams, som skal udrede barnets eller den unges nedsatte funktionsevne og nedsætte udvalg, som skal visitere barnet eller den unge til et tilbud.

Ved bevilling af hjemmetræning er det fortsat et sagsbehandlingskrav, at barnets eller den unges funktionsevne, behov og trivsel, forældrenes ressourcer og familiens samlede situation, skal være udredt og beskrevet i form af en børnefaglig/socialfaglig undersøgelse.

Sidst opdateret 25/09 2013.