Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne BPA - borgerstyret personlig assistance

Handlinger tilknyttet webside

BPA - borgerstyret personlig assistance

Side med uddybende information om servicelovens § 95 og 96 - borgerstyret personlig assistance

Herunder kan du læse mere om reglerne om BPA - borgerstyret personlig assistance - serviceloven § 95 og 96. Der findes flere forskellige former for BPA - herunder kan du læse om dem alle. Vær også opmærksom på vores spørgsmål-svar om BPA samt vores lovguide, som er en lettere og mere printvenlig version. Herudover har vi også udgivet en række Praksisnyt om konkrete problemstillinger. Du finder link til det hele i menuen til venstre - eller i bunden af denne side.

Read All

BPA efter 95: Mulighed nr. 1

§ 95, stk. 1: Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan kommunen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

Bemærk: Det er en undtagelsesbestemmelse, der kun kan anvendes, hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed efter SEL §§ 83 og 84. Kommunen eller borgeren kan dermed ikke frit vælge, om der skal udbetales et kontant tilskud efter § 95, stk. 1, eller gives naturalhjælp. Muligheden for at udbetale tilskud kan kun anvendes i særlige tilfælde. Et eksempel kan være den situation, hvor samarbejdet mellem borgeren og det kommunale personale eller godkendte leverandører er vanskeliggjort i væsentlig grad.

BPA efter 95: Mulighed nr. 2

§ 95, stk. 2: En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som han selv antager.

Bemærk: Muligheden er rettet mod personer, der, selv om der er tale om et større hjælpebehov, ikke har et så omfattende og sammensat hjælpebehov, som forudsættes efter § 96, og hvor der er tale om ydelser, der ligger inden for rammerne af § 83 og 84. Der kan eks. også være tale om borgere, som har et omfattende behov for personlig og praktisk hjælp, men hvor behovet for ledsagelse uden for hjemmet er begrænset og kan dækkes gennem en ledsageordning efter § 97.

BPA efter 95: Mulighed nr. 3

§ 95, stk. 3: Kommunen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen efter mulighed nr. 2 fortsat skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person (f.eks. ægtefælle eller samlever), som helt eller delvis passer den pågældende.

Bemærk: § 95, stk. 3 er rettet mod de situationer, hvor kommunen skønner, at borgeren ikke selv vil være i stand til at fungere hverken som arbejdsgiver eller arbejdsleder for hjælperne, eks. som følge af udviklingshæmning, hjerneskade eller kognitive funktionsnedsættelser.

BPA efter § 95 - Hvad er betingelserne?

Arbejdsleder: Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter mulighederne 1-3, at tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Tilskudsmodtageren er også ansøgeren bortset fra § 95, stk. 3, hvor det kan være en nærtstående person.

Arbejdsgiver: Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne.

Arbejdsgiverrollen vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende (§ 95, stk. 4). I de situationer, hvor tilskudsmodtageren er arbejdsgiver, skal kommunen tilbyde at varetage lønudbetalinger m.v. (§ 95, stk. 5).

§ 95 udmåling

Udgangspunktet for udmålingen af hjælp efter § 95 er § 83 om praktisk/personlig hjælp og pleje samt § 84 om afløsning/aflastning. Dvs., at der kan tages udgangspunkt i de kommunale kvalitets-standarder for praktisk/personlig hjælp og pleje. Kommunen skal dog være opmærksom på, at en afgørelse om hjælp efter § 95 altid skal træffes på grundlag af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Det kommunale fastsatte serviceniveau er udgangspunktet for, hvad borgeren kan forvente af hjælp, men serviceniveauet skal fraviges, når borgerens behov nødvendiggør det.

BPA efter 96: Mulighed nr. 1

§ 96, stk. 1: Kommunen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance (BPA). BPA ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Bemærk: Det er normalt borgere, som i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand. § 96, stk. 1 er desuden som udgangspunkt rettet mod borgere med mere massive og sammensatte hjælpebehov, og hvor borgerens behov ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp mv. Det kan skyldes, at der er tale om hjælpebehov, der ligger ud over, hvad der normalt kan ydes som personlig og praktisk hjælp, eller ud over det behov for ledsagelse, der kan imødekommes efter andre bestemmelser i serviceloven. Det kan være behov for hjælp til mange eller mere spredte opgaver i løbet af døgnet, hvor det er en forudsætning, at hjælperne er til stede for, at borgeren kan leve et selvstændigt liv.

Vedr. aktivitetsniveau - fra Ankestyrelsens principafgørelse 76-14:
"Det er ikke et krav for at være omfattet af personkredsen for borgerstyret personlig assistance, at der er tale om en borger, der har eller har mulighed for at få et højt aktivitetsniveau. Dog kan en borgers aktivitetsniveau i det konkrete tilfælde være en del af vurderingen af, hvorvidt borgeren har et behov, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte som borgerstyret personlig assistance. Der skal i den forbindelse tages hensyn til formålet med bestemmelsen, som er at give personer med omfattende funktionsnedsættelser mulighed for at leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt."

Vedr. BPA under ophold på sygehus - fra principafgørelse 66-16:
"En borger har ikke ret til at medtage borgerstyret personlig assistance ved behandling og indlæggelser m.v. på sygehus. Det følger af sektoransvarlighedsprincippet, at den offentlige myndighed, der udbyder en ydelse eller en service, også er ansvarlig for, at den pågældende ydelse er tilgængelig for borgere med nedsat funktionsevne. Regionen har derfor til opgave at stille det nødvendige personale til rådighed ved gennemførelsen af behandlinger på sygehuset. Kommunen kan dog fastsætte et serviceniveau, der giver mulighed for, at borgeren medtager hjælpere ved behandling på sygehuset.
I den konkrete sag stadfæstede Ankestyrelsen kommunens afgørelse om, at borgeren ikke kunne medtage en ekstra hjælper under sygehusophold. Ankestyrelsen fandt, at kommunen ikke var forpligtet til at yde hjælp til forflytninger under behandling på sygehuset med henvisning til sektoransvarlighedsprincippet. Det fremgik af sagen, at borgeren havde behov for hjælp hele døgnet, også ved behandlinger på sygehuset."

BPA efter 96: Mulighed nr. 2

§ 96, stk. 3: Kommunen kan tilbyde BPA til borgere, der ikke er omfattet af mulighed nr. 1.

Bemærk: Det kan f.eks. være borgere, der ikke har helt så omfattende og sammensat et hjælpebehov, som det forudsættes efter § 96, stk . 1. Bestemmelsen kan være relevant at anvende til borgere, der får dækket hjælpebehovet efter en række bestemmelser, som f.eks. § 83, § 84, § 95, § 97, § 100 m.fl.

Bemærk også: Kommunen har ikke pligt til at tilbyde BPA efter § 96, stk. 3. Kommunen kan træffe en principiel beslutning om enten at anvende stk. 3 - bestemmelsen eller ej. Hvis kommunen generelt beslutter at anvende muligheden, vil et afslag på en ansøgning efter § 96, stk. 3 kunne indbringes til Ankestyrelsen. Hvis en kommune generelt fravælger at anvende muligheden, vil en sådan beslutning relatere sig til fastlæggelsen af kommunens generelle serviceniveau. Efter retssikkerhedslovens § 60, stk. 3, kan der ikke klages over en sådan beslutning.

BPA efter 96 betingelser – mulighed nr. 1

Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter § 96, stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Desuden: Borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre borgeren indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverrollen i spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med borgeren (§ 96, stk. 2).

BPA efter 96 betingelser – mulighed nr. 2

Kommunen skal vurdere, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren.

BPA efter 96 udmåling

Udgangspunktet for udmålingen af hjælp efter § 96 er en konkret, individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Denne vurdering tager udgangspunkt i, hvad den enkelte borger selv kan klare med henblik på at kunne leve et almindeligt liv som andre ikke-handicappede, både i og uden for hjemmet. Udmålingen af hjælp har dermed et andet sigte end udmåling af personlig og praktisk hjælp i hjemmet. Vurderingen skal ses i sammenhæng med formålet med BPA efter § 96 om at skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens mulighed for at leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt. Se også Praksisnyt nr. 6/2011: Opsplitning af BPA-ordninger i små bidder

Fælles for alle BPA-ordninger

Forudbetaling
Tilskud til borgerstyret personlig assistance udbetales månedsvis forud (§ 96 a, stk. 2). 

Flytning
Borgerens tidligere opholdskommune skal forsætte udbetalingen af tilskud til BPA til borgeren, indtil den nye opholdskommune har truffet afgørelse i sagen, jf. lovens § 96b. Den tidligere opholdskommune har dog krav på at få refunderet disse udgifter af den nye opholdskommune. 

Bortfald ved dødsfald
Hvis en borger, der modtager tilskud, dør, bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. Kommunen dækker dog eventuelle udgifter til hjælpere i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket.

Over 67 år
Målgruppen er personer over 18 år. Der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse for hverken § 95 eller § 96. Kommunen kan derfor også udbetale kontant tilskud til BPA til personer over 67 år, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Beboere i botilbud m.v.
Der kan normalt ikke ydes kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter §§ 95 og 96, når modtageren bor i boliger, hvor hjælpen er tilrettelagt for flere beboere med henblik på aflastning af særlige behov, gennemførelse af udviklingsforløb baseret på fællesskab i hverdagen mv., og hvor udbetaling af en kontant ydelse vil modvirke formålet med denne tilrettelæggelse af hjælpen. Det gælder f.eks. beboere på plejehjem eller i plejeboliger, botilbud eller lignende.


Yderligere oplysninger

Nyhedsmail fra DUKH