Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Beregning af merudgifter

Hvordan beregner man merudgifter - jeg har læst, at reglerne er ændret...

Hvordan beregner man merudgifter - jeg har læst, at reglerne er ændret...

Jeg har læst et sted, at der er kommet nye regler for beregning af merudgiftsydelsen til voksne? Hvordan ser de nye regler ud?

Svar:

Ja, det er rigtigt, at der her pr. 1. januar 2013 er sket en lovændring, der betyder, at der er kommet nye beregningsregler for tilskuddet efter servicelovens § 100.

De faste ydelsestrin er nu blevet afskaffet, dvs. der udbetales ikke længere et basisløb på 1.500 kr. pr. måned. I stedet udbetales et beløb svarende til den merudgift, som du kan sandsynliggøre. Beløbet rundes op til nærmeste kronebeløb, som er deleligt med 100.

Det ændrede udmålingssystem gælder for alle bevillinger af merudgiftsydelse - både eksisterende og nye bevillinger. Der vil således fra 1. januar 2013 ske en omberegning af alle eksisterende bevillinger, således at udmålingen af ydelsen fremadrettet sker i overensstemmelse med ændringen.

Bemærk også, at der er sket denne tilføjelse i merudgiftsbekendtgørelsen: "§ 8. Hvis der sker ændringer i de sandsynliggjorte merudgifter, som ligger til grund for kommunalbestyrelsens fastsættelse af det udbetalte tilskud, skal tilskuddet ændres i overensstemmelse hermed. Uanset stigninger i de sandsynliggjorte merudgifter kan personen, der modtager merudgiftsydelse, dog ikke kræve at få tilskuddet fastsat på ny, før der er forløbet et år regnet fra den seneste fastsættelse. Ændret fastsættelse af det udbetalte tilskud, skal ved sådanne stigninger ske med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor stigningen i de sandsynliggjorte merudgifter fandt sted."

Formålet med sidstnævnte regel er ifølge lovbemærkningerne at sikre, at udmålingssystemet ikke medfører væsentligt øget administration i kommunerne. Samtidig skal reglen også sikre, at ydelsesmodtagerne inden for en rimelig periode (et år, jf. ovenfor) kan forlange at få fastsat deres merudgiftsydelse på ny, hvis der sker stigninger i de sandsynliggjorte merudgifter.

Andre vedtagne ændringer vedr. § 100

  1. Bagatelgrænsen på 6.000 kr. pr. år - svarende til 500 kr. pr. måned - for at kunne modtage merudgiftsydelse er blevet bevaret, men den reguleres en gang årligt med satsreguleringsprocenten. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2014. I praksis betyder det, at bagatelgrænsen vil stige år for år fra 2014. I 2014 er grænsen på 6.108 kr.
  2. Målgruppen for borgere, der er omfattet af § 100, er blevet justeret. Nu har borgere, der modtager førtidspension efter de før den 1. januar 2003 gældende regler, og som modtager tilskud til ansættelse af hjælpere efter servicelovens § 95, også ret til merudgiftsydelse (ligesom BPA'er efter § 96), hvis betingelserne i § 100 i øvrigt er opfyldt.

Læs evt. mere om ændringerne i Skrivelse nr. 9033 af 16.1.2013 med orientering om ændringer i servicelovens regler om hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Sidst opdateret 13/01 2014.