Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Fleksjob Spørgsmål og svar om fleksjob Fleksjob hos nuværende arbejdsgiver

Handlinger tilknyttet webside

Fleksjob hos nuværende arbejdsgiver

Har jeg mulighed for at blive ansat i fleksjob ved min nuværende arbejdsgiver?

Har jeg mulighed for at blive ansat i fleksjob ved min nuværende arbejdsgiver?

Jeg er ansat i 37 timer/ugentligt, men kan pga. forværring af mit helbred ikke fortsætte på de vilkår, jeg har nu. Min arbejdsgiver er villig til at hjælpe mig med at blive fastholdt på arbejdspladsen.

Har jeg mulighed for at blive ansat i fleksjob ved min nuværende arbejdsgiver?

 

Svar:

Vi kan ikke i DUKH svare dig på, hvorvidt du opfylder betingelserne for ret til såkaldt fastholdelsesfleksjob, men det er relevant, at du kontakter jobcenteret for rådgivning herom. Herunder kan du dog læse mere om de generelle regler på området. 

Uddybning:

Du kan som hovedregel blive ansat i et fastholdelsesfleksjob på din hidtidige arbejdsplads, såfremt du forinden har været ansat på arbejdspladsen efter sociale kapitler* eller særlige vilkår gennem minimum 12 måneder. 

Du skal være opmærksom på, at du endvidere skal opfylde de generelle betingelser for ret til fleksjob – herunder at der skal være tale om en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne. Se mere herom i vores lovguide om fleksjob.

Formålet med indsatserne efter de sociale kapitler* og særlige vilkår er at forsøge at fastholde dig på det ordinære arbejdsmarked ved brug af andre støttemuligheder. Samtidig er formålet med reglerne om fastholdelsesfleksjob at sikre, at arbejdsgiver (og arbejdsmarkedets parter) påtager sig et ansvar ”… for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt uden brug af offentlige tilskudsordninger ved fastholdelse af medarbejdere, der får en nedsat arbejdsevne.” (Principafgørelse 44-17).
Der er krav om, at aftalen om at forsøge anden indsats skal indgås mellem arbejdsgiver og dig som medarbejder, og aftalen skal være skriftlig. Arbejdsgiver skal dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at fastholde dig i et ustøttet job på arbejdspladsen.

I forhold til skriftlighed, har Ankestyrelsen i principafgørelse 98-15 truffet afgørelse om, at kravet kan fraviges, såfremt "... den manglende skriftlige aftale mellem borgeren og arbejdsgiver skyldtes kommunens mangelfulde vejledning om reglerne om fastholdelsesfleksjob, herunder kravet om en skriftlig aftale mellem borgeren og arbejdsgiver." Ankestyrelsen fandt i den konkrete sag, at den manglende skriftlighed skyldtes mangelfuld vejledning fra kommunen, og at det i den konkrete sag medførte, at borgeren skulle stilles, som kommunen havde ydet korrekt og fyldestgørende vejledning.

Hovedreglen er som skrevet, at der skal være forsøgt gennem brug af de sociale kapitler eller særlige vilkår at fastholde dig på arbejdspladsen. Undtagelsen herfra er dog, hvis der er opstået akut skade eller sygdom, og det vurderes, at det er åbenbart formålsløst at iværksætte disse tiltag for at fastholde dig på arbejdspladsen. Principafgørelse 35-15 er et eksempel på brug af undtagelsesbestemmelsen:

"Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet afgørelse om, at en person, som led af Parkinsons sygdom, havde ret til fastholdelsesfleksjob, uanset at han ikke havde været ansat på sin arbejdsplads i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår. Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på, at personen led af en alvorlig og fremadskridende sygdom med henfald af hjerneceller over tid og uden gendannelse heraf. Beskæftigelsesudvalget vurderede, at det måtte anses for åbenbart formålsløst at gennemføre foranstaltninger med henblik på job efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår. Udvalget vurderede, at der ikke var mulighed for på arbejdspladsen at gøre noget for at undgå forværring eller forebygge yderligere nedsættelse af arbejdsevnen. Udvalget lagde herved vægt på oplysningerne om, at personens sygdom ville forværres over tid, og at prognosen var dårlig med gradvis forværring uden mulighed for at bremse sygdommen. Udvalget lagde desuden vægt på, at sygdommen allerede konkret betød, at arbejdsevnen var væsentligt nedsat."

Såfremt dig og din arbejdsgiver laver nogle individuelle aftaler f.eks. om ændret arbejdstid, ændrede arbejdsopgaver mv., er det relevant, at disse aftaler indgås skriftligt, således at du og din arbejdsgiver kan dokumentere, at der er forsøgt en indsats for at fastholde dig på ordinære vilkår.

Vedrørende  ”hidtidig arbejdsplads”
Ankestyrelsen har i principafgørelse 44-17 fastslået, at begrebet om ”hidtidig arbejdsplads” skal forstås indskrænkende. Reglerne omkring fastholdelsesfleksjob er derfor alene for personer, der er ansat på normale vilkår uden støtte på virksomheden, forud for personens nedsatte arbejdsevne. Det betyder, at der ikke kan bevilges fastholdelsesfleksjob, såfremt personen allerede ved ansættelsestidspunktet havde begrænsninger i arbejdsevnen. I sådanne tilfælde, hvor der er dokumenteret varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, vil der kunne bevilges fleksjob efter de almene bestemmelser i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 69. 

Yderligere informationer:

 *Sociale kapitler er overenskomstfastsatte vilkår for ansættelse på særlige vilkår. De præcise vilkår af­hænger af, hvilken overenskomst du er ansat under. Få yderligere rådgivning i din fagforening.


Sidst opdateret 28/06 2018.
Yderligere information om fleksjob