Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Fleksjob Spørgsmål og svar om fleksjob Opfølgning på fleksjob

Handlinger tilknyttet webside

Opfølgning på fleksjob

Skal jobcenteret følge op på min ansættelse i fleksjob?

Skal jobcenteret følge op på min ansættelse i fleksjob?

Jeg er 35 år, ansat i fleksjob de seneste 5 år og arbejder 5 timer/ugentligt. Kommunen har aldrig fulgt op på mit fleksjob, siden jeg blev ansat. Min arbejdsgiver og jeg har talt om, at jeg kunne arbejde flere timer, end jeg gør. Min arbejdsgiver har gennem det seneste år ventet på, at jobcenteret skulle tage kontakt til mig for opfølgning, Min arbejdsgiver ønsker ikke at øge min arbejdstid, førend jeg har talt med jobcenteret herom. Jeg vil derfor høre, om jobcenteret er forpligtet til at følge op på min ansættelse i fleksjob?


Det korte svar

DUKHs korte svar: Ja, jobcenteret er forpligtet til at følge op, når du er ansat i fleksjob. Efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70 d skal jobcenteret følge op på din ansættelse i fleksjob minimum hver gang, der er gået 2½ år siden seneste opfølgning. Det betyder, at jobcenteret skulle have haft fulgt op på din ansættelse efter, at du havde været ansat 2½ år i fleksjobbet. 

DUKH udleder af dine oplysninger i spørgsmålet, at du er bevilget midlertidigt fleksjob for en femårig periode, idet du er ansat i dit første fleksjob.  Jobcenteret skulle derfor efter 4½ års ansættelse i fleksjobbet foretage en status i din sag og træffe afgørelse om, hvorvidt du er berettiget til et nyt midlertidigt fleksjob (se mere i DUKHs netsvar: ”Har jeg ret til midlertidigt eller permanent fleksjob?”).
Det fremgår af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70 d, stk. 2, at du har pligt til at oplyse jobcenteret omkring ændringer i dine forhold, f.eks. hvis der sker ændringer i dine skånehensyn, nedsættelse eller øgning af din arbejdstid. Du har altid mulighed for selv at tage kontakt til jobcenteret for vejledning omkring din situation.
DUKH vil derfor anbefale dig, at du kontakter jobcenteret for nærmere rådgivning omkring din sag.

Vi vil i det uddybende svar præcisere reglerne omkring jobcenterets pligt til at følge op, når en borger er ansat i fleksjob. Vi vil også beskrive jobcenterets pligt til at udarbejde en status efter 4½ års ansættelse i midlertidigt fleksjob.

Det uddybende svar

I det følgende vil DUKH beskrive lovgivningen nærmere i forhold til henholdsvis opfølgning ved midlertidigt og permanent fleksjob og endvidere status ved midlertidigt fleksjob. 

Oversigt – I hvilke tilfælde skal kommunen foretage henholdsvis opfølgning og status i sager om midlertidigt og permanent fleksjob?

 

Midlertidigt fleksjob

Permanent fleksjob

1. Opfølgning – minimum hver gang der er gået 2½ år

X

X

2. Status – efter 4½ års ansættelse i fleksjob

X

 

 

1. Opfølgning ved midlertidigt og permanent fleksjob
Jobcenteret er forpligtet til at foretage en opfølgning som minimum hver gang, der er gået 2½ år fra seneste opfølgning. Reglerne omkring opfølgning i fleksjob fremgår af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70 d. Jobcenteret kan vælge at foretage opfølgningerne oftere, såfremt de vurderer, at der er behov for dette. Det betyder, at de 2½ år mellem hver opfølgning, er et minimumskrav.

Reglerne omkring opfølgning gælder, uanset om borgeren er bevilget midlertidigt eller permanent fleksjob.
Det er jobcenteret, der har ansvaret for, at der sker den lovmæssige opfølgning. Opfølgningen skal ske gennem en personlig samtale mellem borgeren og jobcenteret. Borgerens arbejdsgiver kan inddrages ved behov derfor. Undtagelsesvis kan opfølgningen ske telefonisk, såfremt der er særlige forhold der taler for dette. Opfølgningen må ikke foretages skriftligt.

Formålet med opfølgningen
Formålet med jobcenterets løbende opfølgning i borgerens fleksjobansættelse er at sikre, at borgeren udnytter sin arbejdsevne bedst muligt i fleksjobbet. Det kan være, at der er behov for ændring af skånehensyn, ændring i timetallet mv. Jobcenteret skal ved opfølgningerne sikre, at borgeren fortsat opfylder betingelserne for ret til fleksjob. Jobcenteret skal ved opfølgninger med borgere der er bevilget fleksjob med meget begrænset arbejdsevne  og derfor arbejder ganske få timer, tage stilling til, om der fortsat er en forventning om, at borgeren inden for en rimelig periode kan øge timetallet eller om der evt. er behov for indstilling til førtidspension.

Borgerens pligt til at oplyse jobcenteret om ændringer
Borgeren er forpligtet til løbende at oplyse jobcenteret om ændringer i sit fleksjob. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70, d stk. 2 siger, at forpligtelsen omhandler, hvis der sker nedsættelse i arbejdstiden eller andre ændringer i arbejdsforholdet, som kan have betydning for borgerens fleksjob.

2. Status i sagen ved midlertidigt fleksjob
Det fremgår af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70, d stk. 3, at når borgeren har været ansat i 4½ år i midlertidigt fleksjob, skal jobcenteret udarbejde en status med udgangspunkt i borgerens situation og arbejdsevne i fleksjobbet. Jobcenteret skal på baggrund af denne status tage stilling til, hvorvidt borgeren fortsat opfylder betingelserne for ret til fleksjob eller evt. kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Såfremt borgeren fortsat opfylder betingelserne for fleksjob, skal jobcenteret træffe en afgørelse om, hvorvidt borgeren har ret til et nyt midlertidigt fleksjob eller har ret til permanent fleksjob (se mere i DUKHs netsvar: ”Har jeg ret til midlertidigt eller permanent fleksjob?”).
Ved afgørelse om ret til nyt midlertidigt eller permanent fleksjob er der ikke krav om, at sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet. Jobcenteret kan vælge, at sagen skal behandles i teamet, såfremt der er tvivl om borgerens berettigelse. Det betyder, at det således alene er ved tilkendelse af fleksjob første gang, at sagen skal behandles af rehabiliteringsteamet (Se  DUKHs lovguide om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam og  DUKHs lovguide om fleksjob).

Link til lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70 d
Vejledning om fleksjob mv. pkt. 5.2

Hvis du vil vide mere

DUKHs lovguide om fleksjob
DUKHs
lovguide om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam
DUKHs netsvar:
Har jeg ret til midlertidigt eller permanent fleksjob?

Sidst opdateret 24/09 2018.
Yderligere information om fleksjob