Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Fleksjob Spørgsmål og svar om fleksjob Ret til midlertidigt eller permanent fleksjob?

Handlinger tilknyttet webside

Ret til midlertidigt eller permanent fleksjob?

Har jeg ret til midlertidigt eller permanent fleksjob?

Har jeg ret til midlertidigt eller permanent fleksjob?

Jeg er 41 år gammel og er netop blevet visiteret til fleksjob. Jeg har fået fleksjobansættelse i en virksomhed med 10 timer/ugentligt. Kommunen har i afgørelsen skrevet, at jeg er bevilget midlertidigt fleksjob. Jeg er usikker på, om det er korrekt, at jeg er bevilget midlertidigt fleksjob, eller om jeg har ret til permanent fleksjob, når jeg er over 40 år?


Det korte svar

Bemærk: Dette svar er gældende for borgere der ansættes i fleksjob efter 1.1.2013.

DUKHs korte svar er: Ja, kommunens afgørelse om bevilling af midlertidigt fleksjob til dig er korrekt, selv om du er over 40 år. Du er ikke berettiget til permanent fleksjob, idet du ikke tidligere har været ansat i fleksjob. Der er således tale om en ansættelse i dit første fleksjob, hvorved du er berettiget til midlertidigt og ikke permanent fleksjob.

Vi vil i det uddybende svar præcisere reglerne. Du vil kunne læse mere om, hvornår du vil være berettiget til permanent fleksjob.

Det uddybende svar

Ved visitering til fleksjob – ret til midlertidigt fleksjob
Ved visitering til fleksjob (se DUKHs lovguide om fleksjob) vil borgeren være berettiget til midlertidigt fleksjob, når borgeren første gang ansættes i et fleksjob. Det vil sige, at uanset om borgeren er under eller over 40 år, så vil borgeren være berettiget til midlertidigt fleksjob ved første ansættelse i fleksjob. 

Der er forskel på, hvornår borgeren bliver berettiget til permanent fleksjob, alt efter om borgeren er under eller over 40 år. Denne forskel vil vi uddybe i det følgende.

Oversigt: Hvornår er der ret til midlertidigt eller permanent fleksjob?

 

Under 40 år

Over 40 år

Midlertidigt fleksjob (fem årig periode)

Bevilges ved første og efterfølgende ansættelser i fleksjob

Bevilges første gang ved ansættelse i fleksjob 

Permanent fleksjob

Ikke muligt at få bevilget permanent fleksjob

Bevilges efter første ansættelse i fleksjob. Dette uanset varigheden af den første ansættelse i fleksjob. Se principafgørelse 35-18.

 

Under 40 år
Det fremgår af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70 c stk. 1, at jobcenteret bevilger midlertidigt fleksjob for en periode på fem år. Det betyder, at når borgeren bliver ansat i sit første fleksjob, så bevilges dette for en femårig periode.

Når borgeren er under 40 år og har været ansat i fleksjobbet i 5 år, skal jobcenteret følge op på, hvorvidt borgeren fortsat opfylder betingelserne for fleksjob. Såfremt borgeren fortsat opfylder betingelserne og herunder udnytter sin arbejdsevne bedst muligt i jobbet, skal kommunen bevilge nyt midlertidigt fleksjob for ny femårig periode. Såfremt ansættelsen i det første fleksjob ikke varer fem år, skal kommunen bevilge et nyt midlertidigt fleksjob for en femårig periode, når borgeren ansættes i et nyt fleksjob. Det betyder, at borgeren der er under 40 år, bevilges nyt midlertidigt fleksjob for en periode på fem år, uanset om ansættelsen i det forrige, har varet fem år eller mindre. Så længe borgeren er under 40 år, kan borgeren ikke blive tilkendt permanent fleksjob.

Over 40 år
Som ved borgere under 40 år bevilger jobcenteret midlertidigt fleksjob for en periode på fem år, første gang borgeren ansættes i fleksjob.

Når borgeren er over 40 år, og har været ansat i fleksjobbet i fem år, skal jobcenteret følge op på, hvorvidt borgeren fortsat opfylder betingelserne for ret til fleksjob. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70 c, stk. 2 siger, at når borgeren over 40 år, fortsat opfylder betingelserne for fleksjob efter det første fleksjob, så vil borgeren være berettiget til permanent fleksjob. Det betyder, at borgeren over 40 år vil overgå fra midlertidigt til permanent fleksjob efter det første midlertidige fleksjob, hvis borgeren fortsat opfylder betingelserne for fleksjob. Borgeren vil ikke længere skulle bevilges midlertidigt fleksjob for en femårig periode.

Ankestyrelsen har i principafgørelse 35-18 præciseret, at en borger over 40 år, er berettiget til permanent fleksjob efter første ansættelse, selvom ansættelsen ikke har haft en varighed på 5 år. Afgørende er, at borgeren fortsat opfylder betingelserne for fleksjob.  Ankestyrelsen har i principafgørelsen ligeledes fastsat, at en borger over 40 år som fortsat er i sit første fleksjob, først kan få bevilget permanent efter perioden på de fem år. Det betyder, at så længe borgeren fortsat er ansat i fleksjobbet, skal  jobcenteret ikke tage stilling til permanent fleksjob, førend det midlertidige fleksjob, det vil sige den femårige periode, ophører.

Opfølgning i midlertidigt og permanent fleksjob
Jobcenteret er forpligtet til at følge op på borgeren under ansættelse i fleksjob, uanset om der er tale om midlertidigt eller permanent fleksjob. Se mere herom i netsvar om opfølgningsreglerne i fleksjob.

Frakendelse af fleksjob kan ske, selvom der er tale om permanent fleksjob
Borgeren skal fortsat opfylde betingelserne for fleksjob (se DUKHs lovguide om fleksjob), selvom der er tale om permanent fleksjob. Det betyder, at jobcenteret kan træffe afgørelse om, at borgeren ikke længere er berettiget til fleksjob, fordi borgeren f.eks. ikke længere har en væsentlig nedsat arbejdsevne. Jobcenteret vil i disse tilfælde skulle træffe en afgørelse om, at borgeren ikke længere er berettiget til fleksjob. Borgeren har mulighed for at påklage en sådan afgørelse til Ankestyrelsen.

Link til lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70 c
Vejledning om fleksjob mv. pkt. 3
Ankestyrelsens principafgørelse 35-18

Hvis du vil vide mere

DUKHs lovguide om fleksjob
Netsvar om opfølgningsregler ved fleksjob

Sidst opdateret 24/09 2018.
Yderligere information om fleksjob