Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Førtidspension og formue

Førtidspension efter 2003 - Skal formue modregnes i beregning af førtidspension?

(OBS: dette spørgsmål omhandler førtidspension efter reglerne gældende fra 2003)

Skal formue modregnes i beregning af førtidspension?

Jeg er blevet tilkendt førtidspension og skal oplyse, om vi har penge i banken. Hvis jeg har, bliver det så modregnet i min pension, da min mands indtægt jo også bliver modregnet i min pension.

 

Svar

Du har fået tilkendt førtidspension efter reglerne gældende fra 2003. Det indtægtsgrundlag, der anvendes ved beregning af førtidspension, bliver opgjort på grundlag af såvel pensionistens som en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægter. Formue bliver ikke modregnet i din pension på samme måde som indtægt.

Hvilke ting modregnes i førtidspension?

Når kommunen skal beregne din førtidspension, så skal den modregne følgende typer indkomst:

  • Personlig indkomst – dvs. for eksempel løn (fratrukket arbejdsmarkedsbidrag), indtægt ved selvstændig virksomhed, pensionsindtægter, underholdsbidrag og andre løbende ydelser
  • Positiv kapitalindkomst – dvs. renteindtægter mm. Renteudgifter, der overstiger renteindtægten, kan ikke fradrages i indkomsten (se evt. principafgørelse 119-09 om skattepligtig kapitalindkomst, der modregnes over en 12 mdr. periode)
  • Aktieindkomst bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kr., hvori der er indeholdt endelig udbytteskat

Det fremgår af pensionslovens § 21 a, at førtidspension nedsættes på grund af indtægt efter pensionslovens § 32 a.

Hvad forstår man ved personlig indkomst?

Den personlige indkomst omfatter alle skattepligtige indkomster, der ikke medregnes i kapitalindkomsten eller aktieindkomsten. Den omfatter bl.a.: lønindkomst, honorarer m.v., indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, pensionsindtægter, løbende udbetalinger og rateudbetalinger fra pensionsordninger, der er skattepligtige efter pensionsbeskatningslovens § 20, underholdsbidrag og andre løbende ydelser, herunder erstatningsydelser, anden skattepligtig indkomst, der ikke er kapitalindkomst.

Arbejdsmarkedsbidrag indgår ikke i den personlige indkomst og indgår derfor ikke i indtægtsgrundlaget.

Fratrædelsesgodtgørelse indgår i beregningen af pensionen i det omfang, den indgår i den personlige indkomst. Fratrædelsesgodtgørelsen kan betragtes som en engangsindtægt henført til den periode, fratrædelsesgodtgørelsen vedrører.

Fradrag i den personlige indkomst

Når den personlige indkomst opgøres, kan der foretages en række fradrag efter personskattelovens § 3, stk. 2. Det gælder bl.a. bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. i samme omfang som nævnt i pensionsbeskatningslovens §§ 18 og 52. Det gælder også udgifter, der medgår til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomst ved selvstændig virksomhed samt arbejdsmarkedsbidrag af indtægt fra selvstændig erhvervsvirksomhed og af anden indkomst, der oppebæres uden for ansættelsesforhold, se ligningslovens § 8 M.

DUKH rådgiver ikke yderligere om beskatningsregler. Der henvises til rådgivning ved SKAT.

Sidst opdateret 11/06 2018.