Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Førtidspension Spørgsmål og svar førtidspension Førtidspension efter 2003 Førtidspension og genoptagelsesdato

Handlinger tilknyttet webside

Førtidspension og genoptagelsesdato

Skal kommunen på forhånd oplyse mig om genoptagelsesdatoen for min førtidspensionssag?

(OBS: dette spørgsmål omhandler førtidspension efter reglerne gældende efter 2003)

Skal kommunen på forhånd oplyse mig om genoptagelsesdatoen for min førtidspensionssag?

Jeg har fået tilkendt førtidspension på pargraf 20 stk 1. Jeg kan læse, at kommunen under denne pargraf må genoptage min sag senere. Men skal de ikke oplyse mig om dette tidspunkt, eller sker det bare lige pludseligt? 

 

Svar

Jo, hvis kommunen ved tilkendelsen af din førtidspension har truffet afgørelse om, at sagen skal vurderes igen på et senere tidspunkt, skal dette tidspunkt fremgå af afgørelsen. Det gør det ikke i dit tilfælde, skriver du. Jeg vil tro, at forklaringen er, at kommunen ikke på forhånd har besluttet at genoptage din sag senere. Selvom du er bevilget førtidspension efter § 20 stk. 1 - og muligheden for genoptagelse af sagen er nævnt heri, så er det ikke ensbetydende med, at kommunen i alle tilfælde genoptager sagen.

Uddybning

Kommunen kan nemlig, som du oplyser, tilkende borgeren en førtidspension, der skal tages op til senere vurdering. Der er tale en undtagelsesbestemmelse - en mulighed kommunen har i de tilfælde, hvor man ikke helt kan udelukke, at der kan ske en bedring af arbejdsevnen.

Langt de fleste afgørelser om førtidspension bliver som sagt truffet, uden at der er behov for at fastsætte en genoptagelsesdato. Hvis kommunen træffer afgørelse om genoptagelse, skal borgeren oplyses om klagemuligheden.

Førtidspension kan i alle tilfælde blive frakendt

For alle førtidspensionister gælder,  at man til hver en tid skal opfylde betingelserne for at modtage førtidspension. Det betyder, at hvis det i mod al forventning alligevel viser sig, at arbejdsevnen er bedret væsentlig, så man f.eks. kan blive selvforsørgende i et fleksjob, har kommunen mulighed for at træffe afgørelse om frakendelse af førtidspensionen. Der vil i et sådan tilfælde være tale om en ny afgørelse, som der kan klages over.

Yderligere svar om førtidspension

Opsummering

Hvis man er tilkendt førtidspension, skal sagen kun genoptages, hvis kommunen samtidig har truffet afgørelse om genoptagelse. I disse tilfælde skal der af afgørelsen fremgå en genoptagelsesdato. Jeg vil tro, men jeg kan ikke være 100% sikker på det, at kommunen i dit tilfælde, har truffet en "normal" afgørelse uden en senere genoptagelse.  

Lovgrundlag

Ovenstående fremgår af bekendtgørelse nr. 1438 af 13/12 2006 om social pension: Stk. 3. En sag om genoptagelse af en førtidspensionssag anses for påbegyndt den dato, der er fastsat i kommunalbestyrelsens afgørelse om tilkendelse af førtidspension, jf. lovens § 20, stk. 1, eller den dato hvor der træffes afgørelse om genoptagelse af en sag.

Af pensionsloven nr. 1005 af 19/08 2010 fremgår: § 44. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om frakendelse af førtidspension, hvis der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, som medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. I den forbindelse træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, hvorvidt pensionen skal bevares i indtil 3 måneder efter det tidspunkt, fra hvilket frakendelse efter 1. pkt. kan ske.  
Stk. 2. Pensionisten kan selv rejse sag om frakendelse af pension.  
Stk. 3. Efter det fyldte 60. år kan pension uden pensionistens samtykke ikke frakendes.

Sidst opdateret 05/02 2014.