Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Førtidspension Spørgsmål og svar førtidspension Førtidspension efter 2003 Førtidspension til personer under 40 år

Handlinger tilknyttet webside

Førtidspension til personer under 40 år

Kan personer under 40 år få førtidspension?

(OBS: dette spørgsmål omhandler førtidspension efter reglerne gældende efter 2003)

Kan personer under 40 år få førtidspension?

Jeg er en ung kvinde på 27 år, som har diagnosen svær depression og angst. Jeg har igennem 6-7 år forsøgt at komme videre i mit liv, men jeg kan holde den kørende i 2-3 måneder og så rammer jeg jorden med et brag.

Kan jeg søge om førtidspension på denne baggrund?

 

Svar

Alle kan uanset alder søge om førtidspension, men det er kommunen, der afgør, om betingelserne for førtidspension er opfyldt.

Uddybning:

Betingelser for at få førtidspension generelt jf. pensionslovens § 16 er, at din:

 • arbejdsevnen er varigt nedsat og at
 • nedsættelsen er af et sådant omfang, at du ikke kan forsørge dig selv, uanset mulighederne for støtte f. eks ansættelse i fleksjob.

18 år til 39 år:

Særligt for personer mellem 18 og 39 år gælder der som hovedregel, at du ikke kan få førtidspension, med mindre ovenstående betingelser er opfyldt samt:

 • at det er dokumentation for, at din arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i relevante jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger (hvad dokumentation vil sige er uddybet herunder) eller
 • det på grund af særlige forhold er helt åbenbart (hvad åbenbart vil sige er uddybet herunder), at arbejdsevnen ikke kan forbedres

Fra 1. januar 2013 blev pensionsloven ændret således, at personer under 40 år som hovedregel ikke kan få førtidspension med mindre de almindelige betingelser nævnt ovenfor er opfyldt samt, at det enten er dokumenteret eller helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Hvad forstår man ved dokumentation?

Dokumentationen skal fremgå af grundlaget for afgørelsen. Af pensionslovens § 19 fremgår at grundlaget er følgende:

 1. en rehabiliteringsplan, der indeholder dokumentation for, at personens ressourcer og udfordringer i forhold til uddannelse og beskæftigelse er fuldt afklaret,
 2. dokumentation for, at alle relevante indsatser i den beskæftigelsesrettede indsats, herunder deltagelse i ressourceforløb (se uddybning af begrebet herunder), er udtømt,
 3. den faglige forklaring på, hvorfor den pågældendes arbejdsevne anses for varigt nedsat,
 4. den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller
 5. angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for at kunne udføre.

En del af dokumentationen for de under 40-årige er, at der har været gennemført mindst et ressourceforløb. Hvert ressourceforløb kan tidsmæssigt vare mellem 1-5 år.

Om begrebet ressourceforløb

Af lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 68 a fremgår følgende om ressourceforløb: § 68 a. Personer under 40 år, der har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats efter denne lov eller efter lov om aktiv socialpolitik, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter denne lov og sociale eller sundhedsmæssige indsatser, skal tilbydes et ressourceforløb, jf. dog stk. 2. Det er endvidere en betingelse, at personen

 • har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse,
 • har deltaget i tilbud efter denne lov eller revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik uden at have øget tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller
 • at kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål."

Om begrebet åbenbart

LAB § 68 a, stk. 2. ”Personer, hvor det som følge af svær sygdom eller på grund af betydelige funktionsnedsættelser er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne i et ressourceforløb, er undtaget fra stk. 1” – altså deltagelse i ressourceforløb. Denne gruppe vil også være undtaget for arbejdsprøvning. Se evt. svar: Ansøgning førtidspension uden arbejdsprøvning.

I vejledningen nævnes personer med:

 • Alvorlig sindslidelse
 • Alvorlig hjerneskade
 • Udviklingshæmning
 • Hastig fremadskridende sygdom
 • Udsigtsløs behandling - døende"
Se evt. også principafgørelse 68-14, hvor Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg i en sag, hvor borgeren var mentalt retarderet i lettere grad og havde en adfærdsforstyrrelse inden for autismespektret, vurderede efter en konkret vurdering, at det var helt åbenbart, at borgerens arbejdsevne var væsentligt og varigt nedsat i et sådant omfang, at borgeren ikke kunne blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob. Udvalget vurderede, at det ville være formålsløst at iværksætte foranstaltninger for at forsøge at afklare eller udvikle borgerens arbejdsevne.

Konklusion:
Som hovedregel kan personer under 40 år ikke få tilkendt førtidspension med mindre, at det er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, eller der har været forsøgt mindst et ressourceforløb for at bedre din arbejdsevne.

Du skal henvende dig ved din kommune, som sammen med dig vil afklare din arbejdsevne. Kommunen skal ved din henvendelse vejlede dig om, hvordan du kan søge om førtidspension. Du har klagemulighed på afgørelsen.

Lovgrundlag m.v.

Lov om social pension
Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen (bemærk, at eksemplet i vejledningen sidst i afsnit A.2. er forkert. Gældende regler fremgår af principafgørelse 84-15). 
Vejledning om sager, hvor kommunen kan tilkende førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, fordi det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen
Netsvar: Førtidspensionssager der ikke skal forelægges rehabiliteringsteamet

Yderligere oplysninger

Sidst opdateret 13/08 2018.