Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Førtidspension Spørgsmål og svar førtidspension Førtidspension efter 2003 Førtidspensionssager der ikke skal forelægges rehabiliteringsteamet

Handlinger tilknyttet webside

Førtidspensionssager der ikke skal forelægges rehabiliteringsteamet

Hvilke pensionssager skal ikke forelægges kommunens rehabiliteringsteam?

Hvilke pensionssager skal ikke forelægges kommunens rehabiliteringsteam?

Jeg syntes at have hørt, at ikke alle pensionssager skal behandles på kommunens rehabiliteringsteam- er det korrekt og i givet fald hvilke sager skal ikke?

Svar

Ja, det er korrekt. Der er nogle undtagelser for visse typer af førtidspensionssager, som ikke skal forelægges kommunens rehabiliteringsteam. Reglerne herfor er trådt i kraft pr. 1.6.2016.

Der er tale om de sager, hvor der ikke er tvivl om sagens udfald. Der er tale om to typer af sager.

Pensionsloven § 18, stk 2:
Sager hvor kommunen konkret vurderer, at det er åbenbart formålsløst at udvikle på arbejdsevnen – ”åbenbare sager”

Af vejledningen fremgår følgende kriterier om de ”åbenbare sager”:

 • Evnen til at varetage almindelig dagligdags aktiviteter er meget svært nedsat i et omfang, hvor støtteforanstaltninger af praktisk, social eller plejekarakter allerede er iværksat i fornødent omfang. Det vurderes, at yderligere støtte ikke kan forbedre funktionsevnen.
 • Helbredsforholdene er i sig selv tilstrækkelige til at forklare borgerens nedsatte funktionsevne.
 • Der foreligger en klar diagnose, relevant behandling er gennemført, og prognosen er sikker.
 • Prognosen indebærer, at funktionsevnen og dermed arbejdsevnen ikke kan udvikles gennem behandling eller træning.

Som ikke udtømmende eksempler nævner vejledningen to kategorier:

De tidlige skader kan fx være:

 • alvorlige kromosomale lidelser som fx Downs syndrom,
 • alvorlige fødselsskader som fx svær cerebral parese (spastisk lammelse),
 • følger efter alvorlige infektioner i centralnervesystemet som fx herpes encephalitis (hjernebetændelse), eller
 • svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser som fx infantil autisme.

De erhvervede tilstande kan f.eks. være:

 • følger af hjernetraumer,
 • følger efter alvorlige neuroinfektioner som fx meningitis eller encephalitis (alvorlige infektioner i hjernehinder eller i hjernen),
 • følger efter svære forstyrrelser i hjernens kredsløb som fx hjerneblødning, neurodegenerative lidelser (hurtigt fremskridende lidelser i nervesystemet) som fx amyotrofisk lateralsklerose (rygmarvslidelse med fremskridende muskelsvind og lammelse),
 • uhelbredelige kræftlidelser, hvor kun lindrende behandling er tilbage, eller
 • svære behandlingsresistente psykiske sygdomme, fx ved vedvarende psykotiske symptomer.

Sundhedskoordinatoren skal vurdere alle ”åbenbare sager” (dog ikke terminalt syge – døende), hvorefter kommunen skal vurderer om der skal træffes afgørelse om at sagen overgår til behandling efter reglerne for førtidspension eller om sagen skal forelægges rehabiliteringsteamet

Pensionsloven § 17, stk 2:
Sager, hvor borgeren har søgt førtidspension på det foreliggende grundlag og kommunen konkret vurderer, at der ikke er tvivl om, at borgeren ikke opfylder betingelserne for førtidspension.
Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår følgende:

”..det kan fx være tilfældet i sager, hvor der ikke er den nødvendige dokumentation i sagen, til at kommunen kan vurdere personens helbred eller arbejdsevne, eller sager hvor personen er tilstrækkelig udredt, men hvor sagens oplysninger dokumenterer, at borgerens arbejdsevne ikke er nedsat i en sådan grad, at der kan tilkendes førtidspension..”

Ankestyrelsen har med udsendelse af principafgørelse 40-17 præciseret følgende:

 • Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har kompetence til at behandle en klage over, at kommunen har behandlet sagen om førtidspension uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet. Spørgsmålet om den manglende forelæggelse for rehabiliteringsteamet er en del af afgørelsen om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. 
 • Kommunen skal i afgørelsen præcisere, at overgangen af sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag til behandling efter reglerne om førtidspension er sket uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet.
 • Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har ikke pligt til af egen drift at efterprøve kommunens afgørelse om, at sagen var blevet behandlet uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet, hvis borgeren ikke har klaget ikke over dette forhold, og der i øvrigt ikke er åbenbare sagsbehandlingsfejl i den forbindelse.

Generelt

 • Kommunen kan vælge at forelægge pensionssagen for rehabiliteringsteamet også i ovenstående situationer.
 • Er der i sagens forløb tvivl om sagens udfald, skal sagen som hidtil forelægges rehabiliteringsteamet, inden der træffes afgørelse om sagens overgang til behandling efter reglerne for førtidspension.
 • Hvorvidt ovenstående sager skal forelægges rehabiliteringsteamet er en faglig vurdering og et led i sagsbehandlingen og der er derfor ikke tale omen afgørelse der kan påklages. 
 • Vær opmærksom på, at alle sager fortsat træffes på baggrund af en rehabiliteringsplanen del 1.

Læs evt. mere om rehabiliteringsteams og plan i Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Afrunding

Som udgangspunkt skal alle pensionssager forelægge rehabiliteringsteamet inden der kan træffes afgørelse om førtidspension.
Sager hvor kommunen ikke er i tvivl om udfaldet af sagen kan dog undtages. Der er tale om sager hvor:

 • Det er helt åbenbart formålsløst at udvikle på arbejdsevnen – borgeren skal have førtidspension
 • Der ikke er tvivl om at borgeren ikke opfylder betingelserne for førtidspension søgt på det foreliggende grundlag.

Henvisninger
Pensionsloven
Vejledning 9465 af 27.5.2016 om sager, hvor kommunen kan tilkende førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, fordi det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs evt. mere om:
Begrebet ”overgår til behandling” i netsvar ”Tidspunkt for udbetaling af førtidspension
Netsvar: Betingelser for førtidspension – behandling på to måder.

Sidst opdateret 24/07 2017.