Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Hvad er seniorførtidspension?

Seniorførtidspension - er det en ny form for førtidspension?

Hvad er seniorførtidspension?

Jeg er en mand på 62 år som har et langt arbejdsliv bag mig. Mit helbred driller mig og jeg har efterhånden svært ved at passe mit arbejde.

Jeg har hørt noget om seniorførtidspension – er det en ny form for førtidspension?

Svar:

Seniorførtidspension er en ansøgningsmulighed i førtidspensionsloven, som blev en indført fra januar 2014.

Formålet med ansøgningsmuligheden om seniorførtidspension er, at sikre, at personer, der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv, får en hurtigere og enklere adgang til førtidspension og dermed en hurtigere afklaring af deres fremtidige forsørgelsessituation. Der er således ikke tale om en ny form for førtidspension, men en måde at søge på.

Betingelser

  • Du må højest være 5 år fra folkepensionsalderen.
  • Du skal have en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet 20-25 år.
  • Din arbejdsevne skal være varigt nedsat i et sådan omfang at alle muligheder for at forsørge dig selv er udtømt, herunder mulighederne for fleksjob.
  • Du skal opfylde de generelle betingelser for ret til social pension, som handler om bopælstid og statsborgerskab.

 Hvordan søger du?

- Ansøgning indgives til kommunen som først vurderer om du opfylder de generelle betingelser om statsborgerskab, bopælstid samt langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.
Kommunen orientere dig om deres vurdering og oplyser dig om, hvornår du kan forvente at der træffes afgørelse.
Hvis du ikke opfylder de generelle betingelser giver kommunen afslag på seniorførtidspension. Du kan klage over afgørelsen.

- Hvis de generelle betingelser er opfyldt udarbejder kommunen i samarbejde med dig rehabiliteringsplanens forberedende del. Der indhentes de nødvendige helbredsoplysninger og sagen forelægges kommunens rehabiliteringsteam. Teamet vurderer om du opfylder betingelsen om, at din arbejdsevne skal være varigt nedsat i et sådan omfang, at fleksjobmulighederne er udtømte. Teamet udfærdiger en indstilling, hvorefter kommunen træffer afgørelse.

Vær opmærksom på

  • Efter rehabiliteringsteamets indstilling træffer kommunen afgørelse om, at sagen overgår til behandling. Kommunen skal samtidig skriftlig meddele dig om tidspunktet for modtagelsen af ansøgningen og tidspunktet skal fremgå af sagen.
  • Kommunen skal træffe afgørelse om seniorførtidspension senest 6 måneder efter, at ansøgningen er modtaget.
  • Der tages alene stilling til om arbejdsevnen er væsentlig og varigt nedsat i forhold til de erhverv du ville kunne varetage, uden at der iværksættes tiltag der har til formål at udvikle arbejdsevnen. Det skal således ikke indgå i vurderingen, om du ville være i stand til at udvikle din arbejdsevne ved deltagelse i virksomhedspraktik, revalidering eller i ressourceforløb (se evt. principafgørelse 99-15).

Afrunding
Seniorførtidspension er en måde at søge om førtidspension på. Du kan søge hvis du er højest 5 år fra folkepensionsalderen, har en aktuel og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og har en varig nedsat arbejdsevne, som ikke kan udnyttes ej heller i et fleksjob.

Læs evt. mere:
DUKH´s guide om rehabiliteringsteamog rehabiliteringsplan
Bekendtgørelse om seniorførtidspension
Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Information om seniorførtidspension til borgere og sagsbehandlere  

Lovgrundlag
Pensionsloven § 16, § 17 stk. 3, § 21 stk. 2.

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 10/09 2018.