Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Førtidspension Spørgsmål og svar førtidspension Førtidspension før 2003 Er der valgmulighed mellem ”gammel” førtidspension og revalideringsydelse?

Handlinger tilknyttet webside

Er der valgmulighed mellem ”gammel” førtidspension og revalideringsydelse?

Valgmulighed mellem ”gammel” førtidspension og revalideringsydelse?

Er der valgmulighed mellem ”gammel” førtidspension og revalideringsydelse?

Jeg er på førtidspension efter de gamle regler, dvs. jeg har fået min førtidspension tildelt før 2003. Nu er jeg  godt i gang med en uddannelse som socialrådgiver. Kommunen har fundet, at jeg opfylder betingelserne for revalidering i aktivlovens § 46. Første del af uddannelsen er taget som forrevalidering , hvor jeg fortsat er på førtidspensionsydelse. Nu er jeg i tvivl, om jeg kan fortsætte på førtidspension under hele min uddannelse eller skal overgå til revalideringsydelse?

Er der valgmulighed mellem ”gammel” førtidspension og revalideringsydelse under den resterende del af min uddannelse?

Svar:

Både ja og nej.

Ja, fordi du kan til enhver tid vælge at få din førtidspension gjort hvilende jf. den ”gamle” pensionslovs § 44 a, hvoraf det bl.a. fremgår: ”Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, at retten til pension … gøres hvilende for … pensionister, som anmoder herom.” Da du samtidig allerede er godkendt til og i gang med et revalideringsforløb, vil du være berettiget til revalideringsydelse, hvis du vælger at få din førtidspension gjort hvilende.

Nej, fordi det er kommunen, som afgør, om forsørgelsesydelsen under den resterende del af uddannelsen skal være fortsat udbetaling af førtidspension eller revalideringsydelse efter aktivloven. Det fremgår af vejledningen til aktivloven:

”267. Når kommunen har truffet beslutning om revalidering for en person, der får førtidspension, bevarer den pågældende revalidend normalt den sociale pension i forrevalideringsperioden. Kommunen kan træffe beslutning om, at retten til pension skal bestå under revalideringen, eller at pensionsretten skal være hvilende.”

I vejledningen til den ”gamle” pensionslov er det anført i pkt. 332:

”For pensionister, til hvem der gives tilbud om fleksjob eller aktiverings- eller revalideringsmæssige foranstaltninger, kan pensionen gøres hvilende under tilbuddet eller foranstaltningen. Det forudsættes, at pensionen gøres hvilende i de tilfælde, hvor der iværksættes revalidering på det almindelige arbejdsmarked med løntilskud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 51, 56 og 63-64.
I andre tilfælde kan man lade pensionsudbetalingen fortsætte selv under mere langvarige revalideringsforanstaltninger. Dette kan fx tænkes i situationer, hvor helbredsforholdene og måske især prognosen vil gøre, at det må anses for usandsynligt, at pågældende vil blive i stand til varigt at opnå en erhvervsindtægt af en sådan størrelse, at pensionen kan frakendes. Når revalidenden således har førtidspension som forsørgelsesgrundlag, kan der særskilt ydes hjælp til de særlige udgifter, der følger af uddannelsen eller handicappet, se lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 63.
Revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 1, og § 52 kan ikke udbetales samtidig med førtidspension. Hvis den pågældende overgår til revalideringsydelsen, forudsættes det derfor, at pensionen gøres hvilende.”

Sidst opdateret 07/05 2014.