Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Førtidspension Spørgsmål og svar førtidspension Førtidspension før 2003 Hvilende førtidspension ved fuldtidsbeskæftigelse

Handlinger tilknyttet webside

Hvilende førtidspension ved fuldtidsbeskæftigelse

Kan jeg bevare min ret til førtidspension, hvis jeg starter på fuldstidsarbejde?

(OBS: dette spørgsmål omhandler førtidspension efter reglerne gældende før 2003)

Kan jeg bevare min ret til førtidspension, hvis jeg starter på fuldstidsarbejde?

Jeg skriver til jer, da jeg indenfor kort tid, går fra at være førtidspensionist til at arbejde på fuld tid. Når min ansættelse er kommet på plads, er det yderst vigtigt for mig, at min nuværende førtidspension KUN bliver stillet i bero og ikke taget fra mig.

Hvordan sikrer jeg mig juridisk korrekt overfor min kommune, så jeg stadig har ret til min førtidspension den dag, jeg ikke er i stand til at arbejde mere. Min førtidspension er tilkendt før 2003.

Vil det være tilstrækkeligt at få dokumentation på, at førtidspensionen "stilles i bero" indtil den dag hvor jeg har behov for pensionen igen? Eller er der yderligere faktorer, jeg skal tage højde for i den forbindelse?

Svar:

Ja, det burde være tilstrækkeligt, at kommunen træffer afgørelse om, at din førtidspension bliver gjort hvilende, og du får skriftlig dokumentation herfor. Bemærk, at du samtidig får ret til invaliditetsydelse (IY), og du kan få genoptaget udbetalingen af din førtidspension, når du ønsker det.

Forudsætning

Der er tale om førtidspension efter reglerne fra før 2003, dvs. efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

Hvilende førtidspension

Du har ret til at få din førtidspension sat i bero. Loven bruger udtrykket, at førtidspensionen "gøres hvilende". Det fremgår af den gamle pensionslovs § 44 a. Kommunen skal træffe en afgørelse herom. Førtidspensionen kan efterfølgende ikke frakendes jf. lovens § 44, stk. 1. Du har endvidere ret til at få genoptaget udbetalingen af din førtidspension, når du anmoder om det jf. lovens § 44 a, stk. 4.

Bemærk følgende fra lovbemærkningerne (L 151) til ændringsloven gældende pr. 1.7.2008: 1) "Det foreslås præciseret ..., at kommunalbestyrelsen, som efter gældende regler, skal gøre retten til pension hvilende, hvis pensionisten selv ønsker det." 2) "At ”retten til pension” gøres hvilende, betyder også, at pågældende ikke har status som førtidspensionist. Der kan således ikke ydes helbredstillæg, personligt tillæg, ligesom øvrige rettigheder, der følger af status som pensionist, ikke gælder, mens retten til pension er gjort hvilende. Modtagere af invaliditetsydelse har forsat ret til boligydelse, uanset om retten til pension er gjort hvilende jf. overgangsbestemmelsen i § 6 i lov om individuel boligstøtte, hvis betingelserne for at modtage ydelsen i øvrigt er opfyldt."

Invaliditetsydelse

Du skal være opmærksom på, at man i 2008 lavede en lovændring sådan, at borgere, der får førtidspensionen gjort hvilende, har ret til invaliditetsydelse jf. lovens § 21, stk. 1. Det fremgår af lovbemærkningerne (L 152) til ændringen, der trådte i kraft pr. 1.7.2008, at "alle modtagere af førtidspension på gammel ordning tilkendes invaliditetsydelse uden forudgående individuel vurdering, når den pågældende førtidspensionist får retten til førtidspension gjort hvilende." Bemærk, at en borger, der modtager IY, er omfattet af reglerne om merudgifter, jf. merudgiftsbekendtgørelsens § 1, stk. 4.

Læs evt. mere om IY i dette svar.

Sidst opdateret 21/09 2016.