Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Førtidspension Spørgsmål og svar førtidspension Førtidspension før 2003 Revalidering til førtidspensionister

Handlinger tilknyttet webside

Revalidering til førtidspensionister

Revalidering til førtidspensionist, der er blevet tilkendt førtidspension i 2001

Kan jeg få revalideringsmæssig støtte som førtidspensionist?

Jeg vil gerne høre om mine muligheder for at få økonomisk støtte til at uddanne mig. Jeg fik førtidspension i 2001. Jeg syntes at livet er lidt kedeligt nu hvor børn er fløjet fra reden, så jeg vil gerne i gang med en uddannelsen som jeg kan holde til. Uddannelsen koster 60-80.000 kr.

Svar:

Personer med førtidspension kan søge om revalidering efter lov om aktiv socialpolitik § 46 med henblik på at få et job med løntilskud til førtidspensionister, et fleksjob eller et job på ordinære vilkår. I givet fald kan man få dækket både udgiften til uddannelsen og til sin forsørgelse.

Uddybning vedr. revalidering:

Personer, der modtager førtidspension, kan jf. Socialministeriets vejl. nr. 39 af 5/3-98 om aktiv socialpolitik, pkt. 230, få støtte til revalidering med henblik på at give dem mulighed for at udnytte resterhvervsevnen.

Af Socialministeriets vejl. nr. 54 af 31/8-07 om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (pension tilkendt før 1/1-03), pkt. 83 fremgår at der kan ydes revalidering til førtidspensionister, når det er nødvendigt for at kunne bedre eller bevare den resterende erhvervsevne eller for fuldstændig at frigøre sig fra pensionen. 

I Socialministeriets vejl. nr. 105 af 23/10-02 til førtidspension fra 1/1-03 er der ikke beskrevet noget om revalidering til førtidspensionister, men der kan omvendt ikke ses noget til hinder for, at førtidspensionister fortsat kan tilbydes revalidering.

Forrevalidering:

Såfremt der iværksættes et afklarende forrevalideringsforløb for en førtidspensionist, modtager pågældende normalt fortsat sin pension jf. vejl p. 267 og er berettiget til særlig støtte til uddannelses- og/eller handicapbetingede udgifter efter beskæftigelsesindsatslovens § 76 og § 82.

Revalidering efter en fastlagt "Min plan":

Såfremt der for en førtidspensionist fastlægges en plan "Min plan", fremgår det af den gamle pensionsvejlednings pkt. 332:

  • At kommunen kan bestemme, at pensionen gøres hvilende og der i stedet udbetales revalideringsydelse. Det drejer sig typisk om tilfælde, hvor det må antages, at pågældende kan gennemføre fastsatte plan "Min plan" og derved skabe det fornødne forsørgelsesgrundlag. Svigter denne forudsætning, kan pensionsudbetalingen genoptages ved henvendelse til kommunen, uden at pensionsberettigelsen skal genvurderes.
  • At kommunen kan fortsætte pensionsudbetalingen under selv lange revalideringer. Det drejer sig typisk om tilfælde, hvor prognosen på arbejdsmarkedet på grund af helbredsforholdene er usikker. Der kan i disse tilfælde også ydes hjælp til særlig støtte til uddannelses- og/eller handicapbetingede udgifter efter beskæftigelsesindsatslovens § 76 og § 82.

Bemærk:
O-25-99, hvor Ankestyrelsen fastslog, at en modtager af højeste førtidspension på grund af en alvorlig bindevævslidelse ikke var berettiget til hjælp til studieudgifter efter bistandslovens § 43, stk. 7 (nu aktivlovens § 63). Ankestyrelsen begrundede afgørelsen med, at ansøger ikke var omfattet af personkredsen for revalidering, da der ikke lå forsørgelsesmæssige, men derimod livskvalitetsmæssige grunde bag ønsket om revalidering. De lægelige oplysninger pegede på, at revalideringen var uhensigtsmæssig.

A-33-00, hvor Ankestyrelsen fandt, at ansøger, der modtog forhøjet almindelig førtidspension, ikke var berettiget til revalidering ud over den arbejdsprøvning, som hun havde gennemgået i børnehaven. Der blev herved lagt vægt på, at den iværksatte arbejdsprøvning havde vist, at ansøger havde mulighed for at udnytte sin restarbejdsevne på arbejdsmarkedet og dermed forbedre hendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie.

Afrunding:

Der er mulighed for via revalideringsbestemmelserne at få økonomisk støtte til både uddannelsen og forsørgelsen, når det er nødvendigt for at kunne bedre eller bevare den resterende erhvervsevne eller for fuldstændig at frigøre sig fra førtidspensionen.
Det er kommunen der træffer afgørelsen på baggrund af en rehabiliteringsplan. Afgørelsen kan påklages til Ankestyrelsen.

Læs mere om rehabiliteringsplan og revalidering her:

DUKH's hjemmeside om revalidering
Lovguide om rehabiliteringsplan m.v.
DUKH's hjemmeside om rehabileringsplaner
Praksisnyt nr. 35 om førtidspension og tilbagevenden til arbejdsmarkedet 

Henvisninger:

Love:
Lov om aktiv socialpolitik § 46 og § 63
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 76 og 82
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 44 a

Vejledninger:
Socialministeriets vejl. af 5/3-98 om aktiv socialpolitik pkt 230 og pkt 267
Socialministeriets vejl. nr. 54 af 31/8-07 om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v pkt. 332

Sidst opdateret 12/11 2015.