Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Førtidspension Spørgsmål og svar førtidspension Førtidspension før 2003 Vejledning om frivillig overgang til ny førtidspension

Handlinger tilknyttet webside

Vejledning om frivillig overgang til ny førtidspension

Hvor kan jeg få vejledning om fordele/ulemper ved frivillig overgang til førtidspension efter pensionsloven (ny ordning)?

(OBS: dette spørgsmål omhandler førtidspension efter reglerne gældende før 2003)

Hvor kan jeg få vejledning om fordele/ulemper ved frivillig overgang til førtidspension efter pensionsloven (ny ordning)?

En af mine bekendte fortalte mig forleden dag, at der nu var blevet mulighed for at overgå til førtidspension efter pensionsloven. Jeg modtager nu almindelig forhøjet førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Hvor kan jeg få vejledning om mine muligheder, idet jeg er noget i tvivl, om det er en god ide for mig at overgå til førtidspension efter pensionsloven.

 

Svar:

Du kan få vejledning ved din kommune og ved Udbetaling Danmark, som er i besiddelse af de nødvendige data m.v., så du kan få en grundig vejledning på baggrund af dine konkrete og aktuelle forhold. Det er rigtigt, at der fra 1.4.2013 med en lovændring er blevet mulighed for førtidspensionister (og modtagere af invaliditetsydelse - se nederst) på gammel ordning at overgå til førtidspension på ny ordning. Ændringen betyder helt konkret, at førtidspensionister efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (gammel ordning) i perioden 1. juni til 31. december 2013 skriftligt eller digitalt kan anmode Udbetaling Danmark om frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension. Det fremgår af gammel pensionslovs § 44, stk. 5.

Der er mange forhold, der skal tages i betragtning, når du overvejer at overgå til førtidspension efter ny ordning. I Skrivelse nr. 9085 af 28.2.2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte kan du læse mere nogle af de forhold, som du skal være opmærksom på.

Orientering fra Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark skal senest den 31. maj 2013 give modtagere af førtidspension og modtagere af invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. meddelelse om ret til overgang til førtidspension efter lov om social pension.

Vejledning

Du kan få vejledning dels hos Udbetaling Danmark, dels hos din kommune. Det fremgår af lovbemærkningerne til L 103, at Udbetaling Danmark og kommunen efter pensionistens anmodning skal vejlede førtidspensionisterne om konsekvenserne ved at overgå til førtidspension efter reglerne i lov om social pension. Det forudsættes, at førtidspensionisten får en grundig vejledning på baggrund af pensionistens konkrete og aktuelle forhold.

Udbetaling Danmark vejleder og stiller pensionsberegner til rådighed i forhold til forsørgelsesydelse, boligstøtte og varmetillæg, mens kommunen vejleder om muligheden for hjælp efter aktivloven, herunder § 27 a, og hjælp efter lov om social service, herunder merudgiftsydelse i lovens § 100, der eventuelt kan ydes i stedet for helbredstillæg og personlige tillæg.

Fra lovbemærkningerne: ”Endvidere forudsættes det, at Udbetaling Danmark og kommunen inden for hver deres myndighedsområde giver pensionisten en overordnet generel vejledning om hvilke muligheder for tillæg og ydelser pensionisten i fremtiden vil blive omfattet af ved at overgå til førtidspension efter lov om social pension. Udbetaling Danmark og kommunerne kan fx indgå en aftale om i fællesskab at give en sådan overordnet generel vejledning til de personer, der er omfattet af gammel ordning. Udbetaling Danmark og kommunen har ikke mulighed for at give egentlig rådgivning eller individuel konkret vejledning, der tager højde for mulige fremtidige forhold. Førtidspensionisten må således selv vurdere de fremtidige individuelle forhold, fx vedrørende samliv, helbred, indtægt mv., der kan have væsentlig betydning for, om det for den enkelte pensionist på sigt vil være en økonomisk fordel at overgå til førtidspension efter lov om social pension. Det bemærkes, at det er den enkelte pensionist, der tager beslutningen om overgang til førtidspension efter lov om social pension, og at hverken Udbetaling Danmark eller den enkelte kommune kan pålægges erstatningsansvar som følge af, at førtidspensionisten fortryder sit valg. En frivillig anmodning om overgang fra førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. har bindende virkning. Det betyder, at førtidspensionisten ikke har mulighed for at fortryde sin anmodning om overgang til førtidspension efter lov om social pension, når pensionisten først har indgivet anmodning om overgang til førtidspension efter lov om social pension, Udbetaling Danmark og kommunen skal vejlede herom.”

Vedr. modtagere af invaliditetsydelse (IY)

Muligheden for overflytning gælder som tidligere nævnt også for borgere på IY, men de skal have tilkendt førtidspension efter den gamle lov inden 31.12.2013 og have anmodet om overflytning inden da. Det fremgår således af lovbemærkningerne til L 103/2012, at borgere, der ikke tidligere har modtaget førtidspension, men alene IY, skal tilkendes førtidspension efter den gamle pensionslov, før de kan overgå til førtidspension efter lov om social pension. Invaliditetsydelsesmodtagere har i princippet ret til førtidspension efter gammel ordning, hvis erhvervsindtægten ikke er til hinder for en tilkendelse (se evt. svaret "Fra invaliditetsydelse til førtidspension").

Hvis du har brug for uddybning eller yderligere rådgivning, er du velkommen til at kontakte DUKH på tlf.: 76 30 19 30. Vi kan dog ikke vejlede dig helt konkret om konsekvenserne ved at overgå til førtidspension efter pensionsloven (ny ordning). Den konkrete vejledning ud fra dine faktiske og aktuelle forhold kan du som tidligere nævnt få dels hos Udbetaling Danmark, dels hos din kommune.

Sidst opdateret 15/01 2015.