Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Revalidering Spørgsmål og svar revalidering Længde af revalideringsperiode m.v.

Handlinger tilknyttet webside

Længde af revalideringsperiode m.v.

Hvor lang tid kan en revalideringsperiode max. være? Og kan man godt få flere forløb efter hinanden?

Hvor lang tid kan en revalideringsperiode max. være? Og kan man godt få forløb efter hinanden?

Jeg er interesseret i at blive revalideret og er i tvivl om nogle forhold vedrørende revalidering. Er de 5 års max. pr. uddannelse eller 5 år samlet én gang i livet? F.eks. hvis det man er revalideret til viser sig, at man ikke kan bestride dette - f.eks. pga. sygdom. Hvis det viser sig, at man kan bestride ordinært andet erhverv ved at gennenmgå en revalideringsuddannelse til nyt/andet erhverv - kan det så lade sig gøre, selv om en 5 årig periode er opbrugt? Kan en bevilget revalideringsperiode evt. forlænges?

Svar:

Vedr. revalideringens længde: Revalidering skal tilrettelægges således, at revalideringen gennemføres på så kort tid som muligt jf. aktivlovens § 49Den maksimale revalideringsperiode er, som du skriver, max. 5 år som udgangspunkt, hvilket også følger af aktivlovens § 49, stk. 1. Dette har Ankestyrelsen også behandlet i principafgørelser bl.a. i 142-11Der kan dog være undtagelser, hvor revalideringsperioden kan være længere end de 5 år. Dette er tilfældet, hvor revalidenden har betydelige begrænsninger i arbejdsevnen, og hvor personlige forudsætninger, interesser og evner i et udpræget omfang taler for, at der skal bevilges en længerevarende uddannelse.

Vedr. muligheden for at få flere revalideringsforløb/-perioder: Ankestyrelsen har i principafgørelse SM O-20-98 behandlet spørgsmålet omkring, hvorvidt man kan være berettiget til flere revalideringsforløbsperioder. Af afgørelsen fremgår følgende: ”Ankestyrelsen fandt, at et revalideringsforløb, der var iværksat på grundlag af en bestemt helbredsmæssig eller social situation, skulle betragtes som et samlet forløb, uanset der undervejs skete ændringer i erhvervsplanen i form af uddannelsesskift, og at sådanne ændringer måtte betragtes som en revision af den oprindelige erhvervsplan. Så længe de tilgrundliggende forhold for revalideringsstøtten var uændrede kunne der højst udbetales bruttorevalideringsydelse, inkl. supplement op til niveauet for bruttorevalideringsydelsen, for en periode af 5 år. Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen bl.a. vægt på, at den manglende gennemførelse af den oprindelige erhvervsplan ikke skyldtes væsentligt ændrede helbredsmæssige eller sociale forhold siden fastlæggelsen af den oprindelige erhvervsplan.”

Vedr. evt. forlængelse: Efter aktivlovens § 56 kan kommunen i forhold til den fastsatte tid forlænge den periode, som revalidenden kan få revalideringsydelse i,
1) hvis revalidenden ikke kan gennemføre "Min plan" på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller andre helt specielle forhold, eller
2) hvis sygdom, pasning af syge børn eller børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, barsel, manglende pasningsmulighed af børn eller særlige sociale forhold midlertidigt forsinker revalidenden i at gennemføre "Min plan".
Forlængelse kan dog kun gives, når der foreligger helt specielle forhold - se således principafgørelse A-26-99"Ankestyrelsen fandt, at ansøger ikke var berettiget til at få forlænget sin revalideringsydelse ud over 5 år. Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ikke var sket sådanne ændringer i de helbredsmæssige eller sociale forhold, som var angivet i aktivlovens § 56. For så vidt angik det forhold, at nogle af de forberedende aktiviteter burde have været henlagt til en forrevalidering, bemærkede Ankestyrelsen, at der på det tidspunkt, hvor ansøger fik tilkendt revalidering, var en fastlagt erhvervsplan. Det erhvervsmæssige sigte var således afklaret. Forrevalidering kunne alene iværksættes med henblik på en afklaring af de erhvervsmæssige muligheder."

Opsummering:

Hovedreglen for revalidering er altid kortest muligt - max. 5 år, men der kan være mulighed for længere forløb som ovenfor anført (eller evt. forlængelse af eksisterende forløb). I forhold til, hvorvidt du kan være berettiget til at få en ny ”periode” med revalidering, vil det bero på en konkret og individuel vurdering af, om grunden til, at den oprindelige plan "Min plan" ikke kunne gennemføres. Principafgørelsen O-20-98 peger på, at der kan være mulighed for nyt forløb udover de 5 år, såfremt der er tale om væsentlig ændrede helbredsmæssige forhold eller sociale forhold, som ikke var i betragtning eller tilgrundliggende ved fastlæggelsen af den oprindelige revalideringsplan.

 DUKH kan ikke afgøre eller rådgive om, hvorvidt din situation vil kunne være del af undtagelserne der gør, at du kan være berettiget til yderligere revalidering. Du kan henvende dig til dit jobcenter for nærmere rådgivning herom.

Sidst opdateret 12/11 2015.
Mere information om revalidering