Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Tværgående arbejdsmarked Spørgsmål og svar Kollektiv kommunal reduktion af beskæftigelsestilbud

Handlinger tilknyttet webside

Kollektiv kommunal reduktion af beskæftigelsestilbud

Kan kommunen reducere et beskyttet beskæftigelsestilbud kollektivt for en hel gruppe?

Kan kommunen reducere et beskyttet beskæftigelsestilbud kollektivt for en hel gruppe?

Jeg har en udviklingshæmmet datter, som arbejder i beskyttet beskæftigelse. Nu har kommunen pga. besparelser, besluttet generelt kun at tilbyde beskyttet beskæftigelse som en 4 dages uge, altså en reducering på 20%.

Mit spørgsmål går på, om det er tilladt indenfor lovens rammer at reducere beskæftigelsestilbuddet generelt, og om der ikke er en nedre grænse for, hvad kommunen skal tilbyde?

Så vidt jeg ved, skal man forsøge at give borgere med handicap samme muligheder, som øvrige borgere i samfundet. Dette gælder vel også indenfor arbejdslivet. 

 

Svar

Ja, kommunen kan godt beslutte at ændre sit serviceniveau og dermed beslutte at reducere omfanget af beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud. Dette er dog betinget af, at kommunen holder sig inden for lovens rammer, og at kommunen forud for afgørelsen har foretaget en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

Uddybning

Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til borgere under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet - og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Herudover skal kommunen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til samme personkreds til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Ingen nedre grænse for omfang af beskyttet beskæftigelse

Der er ikke i lovgivningen fastsat en nedre grænse for omfanget af tilbud om beskyttet beskæftigelse samt samværs- eller aktivitetstilbud. Kommunen skal dog altid vurdere behovet for støtte ud fra en konkret og individuel vurdering. Dette skal ske med udgangspunkt i en helhedsvurdering af borgerens samlede situation, dvs. at kommunen også skal se på, hvilken hjælp og støtte borgeren i øvrigt modtager. Bemærk formålet med bestemmelsen, som er at sørge for beskæftigelsesaktiviteter til borgere, som på grund af en betydelig psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår eller benytte tilbud efter anden lovgivning.

Praksis på området

Principafgørelse C-42-01 belyser problemstillingen nærmere. Sagen handler om en amtskommune, der havde reduceret omfanget af et dagtilbud fra 100% til 60%. Ankestyrelsen gav amtet medhold med den begrundelse, at der var foretaget en konkret og individuel helhedsvurdering af borgerens samlede bo - og beskæftigelsessituation, hvor der også blev lagt vægt på, hvilken støtte borgeren i øvrigt modtog. Ankestyrelsen fandt endvidere, at afgørelsen ikke var åbenbart urimelig.

Principafgørelsen 90-14 fastslår, at en kommune ikke var berettiget til at nedsætte en borgers tilbud om beskyttet beskæftigelse fra fire til tre dage om ugen med begrundelsen, at borgeren kan passe sig selv eller bruge sit aktivitets- og samværstilbud (se evt. principafgørelse 89-14) i et større omfang. Det fremgår af afgørelsen, at

  • en reduktion af tilbuddet ikke kan begrundes med, at borgeren overlades til sig selv eller henvises til et aktivitets- og samværstilbud,
  • en ændring, herunder nedsættelse, af en borgers tilbud om beskyttet beskæftigelse forudsætter en konkret og individuel vurdering, hvor borgerens ønske om at være i beskæftigelse og borgerens funktionsevne inddrages,
  • kriterier for ændringen kan eksempelvis være borgerens ønske om en ændring af tilbuddet, eller at borgerens behov for beskæftigelse bliver opfyldt ved den nye bevilling,
  • nedsættes tilbuddet på grund af en forværring af borgerens funktionsevne imod borgerens ønske, skal kommunen undersøge, om borgeren kan tilbydes anden beskyttet beskæftigelse, hvor der tages hensyn til borgerens yderligere nedsatte funktionsevne,
  • et tilbud om beskyttet beskæftigelse ikke kan nedsættes med henvisning til et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104, medmindre borgerens behov eller funktionsevne har ændret sig i overensstemmelse hermed,
  • kommunen ved ændring af serviceniveauet skal foretage en konkret og individuel vurdering i hver enkelt tilfælde, inden en tidligere bevilling ændres.

Opsamling

Så mit svar til dig er:

Ja, kommunen har beføjelser til at ændre sit serviceniveau og kan reducere omfanget af beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud, men skal sikre sig, at borgerens behov er opfyldte, idet borgeren har ret til et dagtilbud. Kommunen skal således holde sig inden for lovens rammer og skal vurdere borgerens behov ud fra en samlet betragtning af han eller hendes støttebehov. Kommunen skal forud for en afgørelse om reduktion af dagtilbud have foretaget en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Afgørelsen skal begrundes og være ledsaget af en klagevejledning.

Øvrige oplysninger:

Afgørelser om ændringer af tilbud efter Servicelov § 103 og 104 kan indbringes for Ankestyrelsen

Lovgivning:

Sidst opdateret 02/02 2018.
Explorer Portlet