Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Arbejdsmarked Tværgående arbejdsmarked Spørgsmål og svar Omvisitering til andet aktivitetstilbud

Handlinger tilknyttet webside

Omvisitering til andet aktivitetstilbud

Kan kommunen omvisitere til kommunens eget aktivitets- og samværstilbud, når borgeren ikke ønsker dette?

Kan kommunen omvisitere til kommunens eget aktivitets- og samværstilbud, når borgeren ikke ønsker dette?

Jeg er hjemmevejleder for en borger, som er udviklingshæmmet og spastiker. Han bor i bofællesskab. Han havde dagbeskæftigelse efter § 104 i et regionstilbud, hvor hans arbejdsopgaver opfyldte hans behov, fysisk og psykisk. Han arbejdede ude og havde ansvar for hønsene, æg og rengøring der. Han arbejdede med at kløve brænde, han brugte sin krop og muskler meget hver dag, hvilket er vigtigt for at udgå stivhed i krop og muskler. 

Nu har kommunen valgt at hjemtage brugere i dagsbeskæftigelse fra region til deres egen tilbud i kommunen. Her skulle han i en praktik på 4 uger for at se om dette tilbud varetog hans behov. Han kom i en kreativ gruppe, hvor han sidder inde på en stol hele dagen og laver, hvad han nu kan af kreative ting med sine krogede finger. Han takkede nej til dette tilbud, men kommunen har afslået dette ønske. Nu har han sammen med sine pårørende anket sagen. Han har også fysioterapeuterne og lægens beskrivelser på, at det er vigtigt for ham med et fysisk krævende dagsbeskæftigelse. 

Kan han få hjælp nogen steder fra, hvis kommunen fastholder, at han skal blive i deres beskæftigelse?

 

Svar:

Du kan f.eks. overveje at rette henvendelse længere oppe i det kommunale system, f.eks. gå til ledelsen og forelægge dem problemstillingen. I sidste ende er det politikerne, der har ansvaret. Du kan f.eks. forelægge problemstillingen for socialudvalgsformanden. Ellers skal Ankestyrelsens afgørelse afventes, for det kan jo være, at de når frem til, at det tilbud man giver vedkommende ikke tilgodeser hans behov. 

Lovgrundlag

Efter servicelovens § 104 skal kommunen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Formål, målgrupper og indhold samt kommunens forpligtelse er nærmere beskrevet nærmere i Vejledning om ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (afsnit V). Her fremgår det bl.a. af pkt. 75, at kommunen skal sikre, at der er egnede aktivitets- og samværstilbud til de målgrupper, der er nævnt i loven enten i kommunalt, regionalt eller privat regi.

Bemærk, at der for borgeren ikke er frit valg med hensyn til, hvilket tilbud efter § 104, som borgeren måtte ønske. På den anden side skal borgeren selvfølgelig medinddrages og have medindflydelse efter reglerne i retssikkerhedslovens § 4.

Endelig skal nævnes servicelovens § 3, som fastslår, at det er kommunen, som træffer afgørelse om tilbud efter serviceloven. Det fremgår af § 3, at når kommunen træffer afgørelse om tilbud efter bl.a. servicelovens 104, skal afgørelsen indeholde oplysninger om beslutninger om den konkrete indsats, som iværksættes, og formålet hermed. Hvis den konkrete indsats ændres væsentligt, finder forvaltningslovens kapitel 3-7 (partshøring, begrundelse, klagevejledning m.v.) anvendelse ved kommunens beslutning herom. Beslutninger om væsentlige ændringer af den konkrete indsats kan indbringes for Ankestyrelsen.

Vurdering

Kommunen har bl.a. en forpligtelse til at behandle borgere og træffe afgørelser ud fra en konkret og individuel vurdering. Kommunen skal forholde sig til de oplysninger der er i sagen, og sikre sig, at borgeren eller dennes værge sikres inddragelse og høres. Kommunen skal også revidere handleplanen for borgeren efter reglerne i servicelovens § 141.

Jeg vil tro, at der i klagen over kommunens afgørelse om ændret aktivitets- og samværstilbud er slået på, at borgeren netop har brug for at andet tilbud, end det kommunen har givet ham, og at oplysningerne i sagen støtter dette. 

Sidst opdateret 01/02 2018.
Explorer Portlet