Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Børnefaglig undersøgelse – kan vi sige nej?

Kan vi sige nej og kan vi klage over afgørelse om børnefaglig undersøgelse?

Børnefaglig undersøgelse – kan vi sige nej?

Vores sagsbehandler har modtaget en underretning fra skolen vedr. vores søn. Sagsbehandler har nu indkaldt os til samtale Hun har nævnt, at vi skal tale om at opstarte en børnefaglig undersøgelse. Vores søn lider af svær angst, og har været gennem et langt udredningsforløb. Vi som familie ønsker ro og kan ikke overskue at skulle gennem endnu et udredningsforløb. Mit spørgsmål er derfor: Kan vi sige nej til en børnefaglig undersøgelse?

Svar:

Det korte svar på jeres spørgsmål er: I har ikke mulighed for at sige nej til den børnefaglige undersøgelse, men I har mulighed for at klage over afgørelsen om opstart af børnefaglig undersøgelse.

Kommunen har endvidere mulighed for at indhente oplysninger til den børnefaglige undersøgelse uden jeres samtykke, men den klare hovedregel er, at kommunen uanset jeres holdning til undersøgelsen, skal forsøge at opnå jeres samtykke, herunder både i forhold til indhentning af oplysninger og i forhold til en dialog med jer om, hvordan undersøgelsen kan foretages så skånsomt, som muligt for jer og jeres søn. 

Uddybning - regler på området:
Såfremt kommunen i forbindelse med behandling af en underretning kommer frem til, at barnet kan have behov for særlig støtte, er kommunen forpligtet til at undersøge barnets forhold. En sådan undersøgelse hedder en børnefaglig undersøgelse og reglerne fremgår af servicelovens § 50.

Kommunen skal begrunde sin afgørelse om iværksættelse af undersøgelse, da denne beslutning i forvaltningsretlig forstand er en afgørelse. Det er derfor også muligt for forældremyndighedsindehaveren at klage over kommunens afgørelse. En klage skal være indgivet indenfor 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. En klage over afgørelse om opstart af børnefaglig undersøgelse har ikke opsættende virkning. Såfremt kommunen fastholder afgørelsen, har kommunen pligt til at påbegynde undersøgelsen, uanset at sagen er sendt videre til Ankestyrelsen.

En børnefaglig undersøgelse kræver således ikke samtykke, men skal så vidt det er muligt gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, som er fyldt 15 år. Det fremgår af servicelovens § 50, stk. 1 at

undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger”.

Det betyder, at kommunen skal gøre sig overvejelser om, hvor omfattende undersøgelsen skal være, og hvordan den kan gennemføres mest skånsomt for familien.

I forbindelse med en børnefaglig undersøgelse vil det ofte være nødvendigt at indhente oplysninger fra fagpersoner omkring barnet. Kommunen skal i denne forbindelse forsøge at opnå forældrenes samtykke til indhentning af oplysninger, men såfremt det ikke kan opnås, er der mulighed for at kommunen kan indhente oplysningerne uden samtykke jf. retssikkerhedslovens § 11 c.

Særlige tilfælde:
I helt særlige tilfælde kan kommunen træffe beslutning om at undersøgelse af barnet foretages uden for hjemmet f.eks. på institution eller sygehus. En afgørelse om undersøgelse uden for hjemmet træffes efter servicelovens § 51 af børn- og ungeudvalget, og undersøgelsen skal være afsluttet indenfor 2 måneder. Det er muligt at læse om betingelserne for at gennemfører en undersøgelse uden for hjemmet i servicelovens § 51.

Yderligere oplysninger:
Børn og unge-vejledningen  kapitel 13 – pkt. 300-328.

Sidst opdateret 22/01 2018.