Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Børnefaglig undersøgelse – kan vi sige nej?

Kan vi sige nej og kan vi klage over afgørelse om børnefaglig undersøgelse?

Børnefaglig undersøgelse – kan vi sige nej?

Vores søns specialskole har sendt en underretning til kommunen. Sagsbehandler har nu indkaldt os til samtale. Hun har nævnt, at vi skal tale om at opstarte en børnefaglig undersøgelse. Vores søn lider af svær angst og har lige været gennem et langt udredningsforløb. Vi som familie ønsker ro og kan ikke overskue endnu en udredning. Vores spørgsmål er derfor: Kan vi sige nej til en børnefaglig undersøgelse?

Det korte svar

I har ikke mulighed for at sige nej til en børnefaglige undersøgelse. I har dog mulighed for at klage over afgørelsen om opstart af børnefaglig undersøgelse. Kommunen kan indhente oplysninger til den børnefaglige undersøgelse uden jeres samtykke. Hovedreglen er dog, at kommunen, skal forsøge at opnå jeres samtykke. Det gælder både i forhold til indhentning af oplysninger og hvordan undersøgelsen skal foregå. Nedenfor uddyber vi reglerne om opstart, klagemulighed, samtykke og indhentning af oplysninger i forhold til børnefaglig undersøgelse.

Det uddybende svar


Opstart af børnefaglig undersøgelse
Kommunen kan ved behandling af en underretning komme frem til, at barnet kan have behov for særlig støtte. I den situation er kommunen forpligtet til at undersøge barnets forhold. En sådan undersøgelse hedder en børnefaglig undersøgelse og reglerne står i servicelovens § 50.

Klagemulighed
Kommunens afgørelse om opstart af børnefaglig undersøgelse skal begrundes. Det står i forvaltningslovens § 22-24. Den der har forældremyndigheden kan klage over kommunens afgørelse. Dette skal gøres indenfor 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. En klage over afgørelse om opstart af børnefaglig undersøgelse har ikke opsættende virkning. Det betyder, at hvis kommunen fastholder afgørelsen, har kommunen pligt til at påbegynde undersøgelsen, uanset at sagen behandles i Ankestyrelsen.

Samtykke
En børnefaglig undersøgelse kræver således ikke samtykke. Undersøgelsen skal dog - så vidt det er muligt - gennemføres i samarbejde med den der har forældremyndigheden og den unge, som er fyldt 15 år. Servicelovens § 50, stk. 1 siger at:

”undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger”.

Kommunen skal derfor overveje, hvor omfattende undersøgelsen skal være, og hvordan den kan gennemføres mest skånsomt for familien.

Indhentning af oplysninger
Ved en børnefaglig undersøgelse vil det ofte være nødvendigt at indhente oplysninger fra fagpersoner om barnet. Kommunen skal forsøge at få forældrenes samtykke til indhentning af oplysninger. Hvis forældrene ikke vil samtykke, giver retssikkerhedslovens § 11 c mulighed for, at kommunen kan indhente oplysningerne uden samtykke.

Særlige tilfælde
I helt særlige tilfælde kan kommunen træffe beslutning om at undersøgelse af barnet foretages udenfor hjemmet f.eks. på institution eller sygehus. Afgørelse om undersøgelse uden for hjemmet træffes af Børn- og Ungeudvalget, og undersøgelsen skal være afsluttet indenfor 2 måneder. Reglerne om undersøgelse uden for hjemmet fremgår af servicelovens § 51.

Link til lovgrundlag
Servicelovens § 50 og § 51
Retssikkerhedslovens § 11 c

Hvis du vil vide mere
Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - kapitel 8
Socialministeriets oplysninger om børnefaglig undersøgelse


Sidst opdateret 27/02 2019.