Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Børnefaglig undersøgelse og børnesamtale

Børnefaglig undersøgelse - skal der gennemføres en børnesamtale?

Børnefaglig undersøgelse - skal der gennemføres en børnesamtale?

Vi er i gang med en børnefaglig undersøgelse, da vores datter har brug for støtte. Sagsbehandleren siger, at et krav for undersøgelsen er, at hun skal afholde en samtale med vores datter. Kan det være rigtigt? Vores datter lider af infantil autisme og angst. Hun har det svært med fremmede og vi er bekymret for, hvordan en sådan samtale vil påvirke hende.

Svar:

I forbindelse med gennemførsel af en børnefaglig undersøgelse skal der som udgangspunkt afholdes en samtale med barnet jf. servicelovens § 50, stk. 3. I særlige tilfælde er der mulighed for at fravige kravet om en samtale med barnet, f.eks. hvis barnets modenhed taler imod gennemførsel af en samtale.

Det er på baggrund af det oplyste ikke muligt, at vurdere, hvorvidt der er grundlag for at fravige kravet om samtale i forhold til jeres datter, men jeg vil opfordre til, at I går i dialog med sagsbehandler, om hvorvidt samtalen skal gennemføres og i givet fald, hvordan dette gøres, så skånsomt som muligt.

Uddybning:
Hvis en kommune vurderer, at der er grund til at antage, at et barn har behov for særlig støtte, er kommunen forpligtiget til at undersøge barnets forhold. Reglerne omkring børnefaglig undersøgelse fremgår af servicelovens § 50.

En børnefaglig undersøgelse skal indeholde forskellige elementer, herunder som udgangspunkt en samtale med barnet. Det fremgår af servicelovens § 50, stk. 3. Samtalen med barnet gennemføres med henblik på at sikre, at barnets inddrages i behandlingen af sin sag, og at barnets egen mening kan komme til udtryk i undersøgelsen.

Kommunen skal sikre, at samtalen gennemføres så skånsomt som muligt. Det betyder, at kommunen skal sikre, at samtalen kan foregå i tryghedsskabende rammer, f.eks. på barnets skole eller institution. Kommunen skal ligeledes være opmærksom på, om der for børn med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse er særlige hensyn at tage f.eks. i forhold til kommunikation. Det vil sige, at selv om barnet har en funktionsnedsættelse, er dette i sig selv ikke grundlag for at tilsidesætte kravet om en samtale, men det kan stille særlige krav til gennemførelsen.

Barnet har jf. servicelovens § 48 a ret til at have en bisidder til samtalen, f.eks. en kendt pædagog eller lærer, som kan virke tryghedsskabende for barnet og som kan hjælpe barnet med at give sin mening til kende. Kommunen skal vejlede barnet om retten til bisidder. Kommunen kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om at tilsidesætte barnets valg af bisidder, dette hvis kommunen vurderer, at der er grund til at antage, at bisidderen varetager andre interesser end barnets. Der er klagemulighed over en sådan afgørelse.

Samtalen med barnet kan i særlige tilfælde ske uden forældrenes samtykke og uden forældrenes tilstedeværelse, f.eks. hvis kommunen vurderer, at tilstedeværelse af forældrene kan udgøre en barriere for at få barnets synspunkter frem. Det gælder dog helt overordnet, at kommunen så vidt det er muligt skal samarbejde med forældremyndighedsindehaveren i forhold til den børnefaglige undersøgelse og dermed også i forhold til gennemførsel af samtalen med barnet.

Der er i særlige tilfælde mulighed for at undlade samtalen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis barnets modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod gennemførelse af en samtale. Endvidere kan barnet selv afvise at deltage i samtalen.

Såfremt det ikke er muligt at gennemføre en samtale med barnet, er det et krav, at barnets synspunkter søges tilvejebragt på anden vis. Det kan f.eks. være gennem udtalelser fra personer i barnets netværk.

Der er mulighed for at klage over selve afgørelsen om opstart af børnefaglig undersøgelse, men det er DUKH´s opfattelse, at der ikke er mulighed for at klage over gennemførsel af børnesamtalen, da den er et led i den børnefaglig undersøgelse (se evt. principafgørelse 94-13).

Yderligere oplysninger:
Børn og unge-vejledningen (pkt. 417-422 vedr. bisidder og 315-317 vedr. samtale med barnet i forbindelse med undersøgelsen)

 

Sidst opdateret 29/10 2017.