Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Forældrebetaling ved anbringelse

Har en klage over forældrebetaling i forbindelse med anbringelse opsættende virkning?

Har en klage over forældrebetaling i forbindelse med anbringelse opsættende virkning?

Vi er blevet pålagt efter servicelovens § 159 at betale for døgnanbringelsen af vores barn, som er anbragt efter serviceloven § 52, stk. 3, nr. 7. Vi har gennem et par måneder bakset med kommunen, da vi ikke er enige i deres afgørelse.

Kommunen mener, at vi skal betale, da anbringelsen ifølge dem ikke har et udpræget behandlingssigte. Det synes vi, at den har, så vi har klaget Ankestyrelsen. Kommunen oplyser os om, at vores klage ikke har opsættende virkning på den månedlige betaling, som vi skal betale.

Så mit spørgsmål er: Er det korrekt at vores klage ikke har opsættende virkning vedrørende forældrebetalingen?

 

Svar:

Forældre har som udgangspunkt pligt til at bidrage til de udgifter, der er forbundet med deres barns anbringelse udenfor hjemmet. Hvor meget den/de enkelte forældre skal betale, afhænger af deres indkomst.

Muligheder for fritagelse af forældrebetaling ved anbringelse

Forældre kan fritages helt eller delvist for bidrag til anbringelsen, selv om de efter en økonomisk vurdering har mulighed for at betale til anbringelsen, hvis formålet med anbringelsen er at behandle barnet.

Der findes også andre muligheder for hel eller delvis fritagelse for betaling, men de er ikke relevante i forhold til jeres situation og nævnes således ikke her. Mulighederne for fritagelse eller nedsættelse af betaling til anbringelsen fremgår af betalingsbekendtgørelsen § 6 og § 7.

Kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af jeres barns situation. Det er kommunen, der på baggrund af oplysninger om jeres barn vurderer, om anbringelsen har et udpræget behandlingsmæssigt sigte. Det er korrekt, at I kan klage over afgørelsen om betaling til anbringelsen.

Spørgsmålet om opsættende virkning

Opsættende virkning betyder, at en aktuel afgørelse sættes i bero, indtil der er truffet en afgørelse af ankeinstansen.

En klage over betalingsspørgsmålet har ikke opsættende virkning. Det fremgår af retssikkerhedslovens § 72.

Kommunen kan i helt særlige tilfælde tillægge en klage opsættende virkning. I kan bede kommunen om at få en skriftlig afgørelse på, at de ikke vil tillægge jeres klage opsættende virkning. Et afslag på opsættende virkning kan der klages over. Det har Ankestyrelsen fastslået i principafgørelse R-6-03.

Har kommunen besluttet, at I som forældre skal betale til anbringelsen, indtræder jeres betalingsforpligtigelse ved anbringelsens start.


Link:
Principafgørelse 158-12

Sidst opdateret 11/11 2015.