Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Fortsat ophold i plejefamilie efter det fyldte 18. år (efterværn)

Kan vores søn med et handicap fortsat have ophold i plejefamilie efter det fyldte 18. år?

Kan vores søn med et handicap fortsat have ophold i plejefamilie efter det fyldte 18. år?

Vi har en søn på 17 år med en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Han er pt. anbragt i en plejefamilie af kommunen. Både vi forældre og plejefamilien finder, at han vil have bedst af at forblive i plejefamilien i 3-4 år endnu. Kan det lade sig gøre?

Svar:

Ja, det kan godt lade sig gøre. Der er to forskellige muligheder i serviceloven. Hvilken mulighed der skal anvendes, afhænger af, om der er et såkaldt et udviklingssigte for jeres søn hen mod en selvstændig voksentilværelse.

Hvis der er udsigt til en positiv udvikling hen mod en selvstændig voksentilværelse

Hvis der er udsigt til en positiv udvikling hos jeres søn hen mod en selvstændig voksentilværelse, kan et ophold i plejefamilie fortsætte, indtil han bliver 23 år. Det fremgår af servicelovens § 76, hvor det er anført, at betingelserne er, at

  • det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte,
  • den unge er indforstået med den fortsatte støtte, og
  • hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig.

I principafgørelse 95-13 er der nærmere redegjort for, hvad der skal forstås ved en positiv udvikling, herunder hvad der skal lægges vægt på, når den konkrete vurdering skal foretages. Det fremgår af afgørelsen, at der ikke er krav om, at den unge skal blive helt selvhjulpen senest ved det fyldte 23. år.

Hvis der ikke er udsigt til en positiv udvikling hen mod en selvstændig voksentilværelse

Hvis der ikke er udsigt til en positiv udvikling hos jeres søn mod en selvstændig voksentilværelse, kan der alligevel være mulighed for at opretholde anbringelsen i nuværende familiepleje eller fortsætte opholdet i en anden plejefamilie. Denne mulighed blev til virkelighed pr. 1.1.2014 (L 15) med tilføjelsen af servicelovens § 76 a, hvorefter kommunen skal tilbyde hjælp til bl.a. ophold i familiepleje til unge i alderen 18 til 22 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,

  • når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte,
  • hvis den unge eller dennes værge er indforstået hermed, og
  • hjælpen skal bidrage til en god overgang til voksenlivet og herunder have fokus på omsorg og forberedelse til den unges næste boform.

Ankestyrelsen har i principafgørerelse 10-15 præciseret:

"En ung mellem 18 og 22 år er omfattet af personkredsen for opretholdt anbringelse, når vedkommende har et omfattende støttebehov på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og når der som følge heraf ikke er udsigt til en selvstændig voksentilværelse. Det er ikke til hinder herfor, at kommunen ved seneste opfølgning på handleplanen har vurderet, at den unge har gennemgået en vis udvikling og i begrænset omfang har kunnet forbedre sine færdigheder. Den unge kan forblive anbragt i plejefamilie, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte. Det er en forudsætning, at plejefamilien er egnet, og at den unge er indforstået med støtten. Den opretholdte anbringelse skal bidrage til en god overgang til voksenlivet og herunder have fokus på omsorg og forberedelse til den unges næste boform."

Bemærk også følgende fra lovbemærkningerne (L 15/2013):

Om formål:  ”Formålet med opretholdt anbringelse er at imødekomme den unges behov for støtte og omsorg i plejefamiliens trygge rammer. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til voksenlivet og herunder have fokus på omsorg og forberedelse til den unges næste boform. Opretholdelse af anbringelse kan ligeledes være relevant i forhold til at sikre kontinuitet i forbindelse med væsentlige ændringer i den unges liv omkring det 18. år, herunder f.eks. ophør i specialskole, start på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud m.v.”

Om målgruppe: ”Lovforslagets målgruppe foreslås at være unge, der vurderes at være afhængig af massiv støtte i deres voksentilværelse, herunder bl.a. omfattende støtte i forbindelse med deres boligsituation. Det kan f.eks. være unge med svære multiple funktionsnedsættelser, svære psykiske lidelser m.v. af et sådan omfang, at de uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i et fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde eller gennemføre en kompetencegivende uddannelse.
Unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som på trods af deres funktionsnedsættelse vurderes at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse eller opnå og fastholde et arbejde, falder således uden for lovforslagets målgruppe, idet disse unge vil være omfattet af målgruppen for efterværn i servicelovens § 76.”

Om den konkrete plejefamilie: ”Såfremt den unges plejefamilie ikke længere vurderes egnet som plejefamilie for den pågældende unge, kan kommunalbestyrelsen tilbyde den unge anbringelse i en plejefamilie, som den unge har en nær relation til og er tryg ved.”

 

Sidst opdateret 07/09 2016.