Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Efterværn og opretholdt anbringelse

Kan vores søn med handicap blive boende i sin plejefamilie, efter han fylder 18 år?

Efterværn og opretholdt anbringelse

Kan vores søn med handicap blive boende i sin plejefamilie efter han fylder 18 år?

Vi har en søn på 17 år med en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Han er anbragt i en plejefamilie. Vi og plejefamilien mener, at han vil have bedst af at blive i plejefamilien i 3-4 år endnu. Kan det lade sig gøre?

Det korte svar

DUKHs korte svar er: Ja, det kan godt lade sig gøre. DUKH kan dog ikke i jeres konkrete tilfælde vurdere, om jeres søn er berettiget.

Der er to muligheder i serviceloven for at jeres søn kan blive i sin plejefamilie efter han fylder 18 år. Disse kaldes efterværn og opretholdt anbringelse. Hvilken mulighed der skal anvendes, afhænger af, om der er et såkaldt udviklingssigte for jeres søn.

Vi gennemgår reglerne for efterværn og opretholdt anbringelse nedenfor.


Det uddybende svar


Efterværn - hvis der er udsigt til en positiv udvikling mod en selvstændig voksentilværelse
Servicelovens § 76, stk. 3 nr. 1 giver mulighed for, at unge, som er anbragt udenfor hjemmet, kan blive i en anbringelse efter de fylder 18 år. Målgruppen er unge mellem 18 og 22 år.  Der er 3 krav, som skal være opfyldt, for at der kan bevilges efterværn:

  • Efterværnet "må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte"
  • Den unge er indforstået med efterværnet
  • Efterværnet ”skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig.”

Principafgørelse om efterværn
Ankestyrelsen har i principafgørelse 95-13 slået fast, at der udover ovenstående, også er krav om, at der skal ”være udsigt til en positiv udvikling i perioden med efterværn.” Begrebet positiv udvikling uddybes i principafgørelse 95-13:

”Ved vurderingen af, om der vil være en positiv udvikling, skal der være et fremadrettet fokus på den unges livssituation og evne til at føre en selvstændig tilværelse. Dette indebærer fokus på den unges uddannelse og beskæftigelse samt andre relevante forhold, eksempelvis stabil og selvstændig boligsituation, økonomihåndtering, husholdning mv.”

Principafgørelsen slå dog fast, at der ikke er krav om, at den unge skal være helt selvhjulpen, når den unge fylder 23 år.

Opretholdt anbringelse - hvis der ikke er udsigt til en positiv udvikling mod en selvstændig voksentilværelse
Servicelovens § 76 a giver mulighed for, at unge, som er anbragt i en plejefamilie, kan blive i en plejefamilie efter de fylder 18 år. Målgruppen er unge mellem 18 og 22 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Der er 3 krav, som skal være opfyldt, for at der kan bevilges opretholdt anbringelse:

  • Anbringelsen må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte
  • Den unge eller dennes værge er indforstået med opretholdelse af anbringelsen
  • Anbringelsen ”skal bidrage til en god overgang til voksenlivet og herunder have fokus på omsorg og forberedelse til den unges næste boform.”

Målgruppen for opretholdt anbringelse er yderligere beskrevet i lovbemærkningerne (L 15/2013):

”Lovforslagets målgruppe foreslås at være unge, der vurderes at være afhængig af massiv støtte i deres voksentilværelse, herunder bl.a. omfattende støtte i forbindelse med deres boligsituation. Det kan f.eks. være unge med svære multiple funktionsnedsættelser, svære psykiske lidelser m.v. af et sådan omfang, at de uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i et fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde eller gennemføre en kompetencegivende uddannelse.
Unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som på trods af deres funktionsnedsættelse vurderes at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse eller opnå og fastholde et arbejde, falder således uden for lovforslagets målgruppe, idet disse unge vil være omfattet af målgruppen for efterværn i servicelovens § 76.”

Principafgørelse om opretholdt anbringelse
Ankestyrelsen har i principafgørelse 10-15 truffet en afgørelse om opretholdt anbringelse. Principafgørelse 10-15 slå fast, at:

”En ung mellem 18 og 22 år er omfattet af personkredsen for opretholdt anbringelse, når vedkommende har et omfattende støttebehov på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og når der som følge heraf ikke er udsigt til en selvstændig voksentilværelse.”

Principafgørelsen slår fast, at den unge, forud for bevilling, gerne må have gennemgået en vis udvikling og i begrænset omfang have kunnet forbedre sine færdigheder.

Er det muligt at flytte i en anden plejefamilie?
Servicelovens § 76 a, stk. 2 giver mulighed for, at en ung kan flytte til en anden plejefamilie, hvis den nuværende plejefamilie ikke længere er egnet. I den situation kan kommunen tilbyde den unge anbringelse i en anden plejefamilie, som den unge har en nær relation til og er tryg ved. 

Link til lovgrundlag


Hvis du vil vide mere

Sidst opdateret 04/03 2019.