Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Behandling og træning børn Spørgsmål - svar behandling og træning børn Hjælp til længerevarende behandlingsforløb til børn

Handlinger tilknyttet webside

Hjælp til længerevarende behandlingsforløb til børn

Kan der ydes hjælp til længerevarende behandlingsforløb til børn efter servicelovens § 11?

Kan der ydes hjælp til længerevarende behandlingsforløb til børn efter servicelovens § 11?

Vi har søgt kommunen, om vi kan få hjælp til et sansemotorisk træningsforløb hos en ergoterapeut til vores datter på 8 år, der har motoriske vanskeligheder herunder store balanceproblemer. Kommunen har netop givet os afslag på ansøgningen, da det er vurderet, at der er tale om et længevarende behandlingsforløb, og at det ikke er muligt at bevilge et sådant efter serviceloven. Er det korrekt, at vi ikke kan få hjælp?

Svar:

Nej, det er ikke korrekt, at der ikke kan bevilges hjælp til længerevarende behandlingsforløb efter serviceloven.

Ud fra jeres oplysninger ved jeg ikke, efter hvilke §'er kommunen har behandlet jeres ansøgning,. Flere §`er kan være relevante i jeres sag. Som udgangspunkt kan der efter § 11, stk. 7 i serviceloven ydes støtte til korterevarende behandling. Det kan dog ikke udelukkes, at der ud fra en konkret vurdering kan være grundlag for at yde støtte til et længevarende behandlingsforløb. Det fremgår af en principafgørelse fra Ankestyrelsen (80-12).

Sagen omhandler støtte til ergoterapi og babysvømning til et barn med spasticitet. Ankestyrelsen vurderede, at kommunen skulle behandle sagen og tage stilling til, om der kunne bevilges et længerevarende forløb efter servicelovens § 11, stk. 7 (rådgivning, undersøgelse og behandling) eller ydes hjælp efter servicelovens § 86, stk. 2 om vedligeholdelsestræning. Ankestyrelsen anfører, at behandling efter § 11, stk. 7 almindeligvis er midlertidig eller kortvarig behandling, men at det ikke er udelukket, at det i konkrete tilfælde kan omfatte et længevarende forløb. Kommunen skulle også behandle sagen efter § 86, stk. 2 i serviceloven. Hovedformålet med denne § er at fastholde det hidtidige funktionsniveau og forhindre funktionstab, men træningen kan også være med til at forbedre det hidtidige funktionsniveau.
Såfremt der ikke findes grundlag for at yde støtte efter disse bestemmelser, skal kommunen iværksætte en børnefaglig undersøgelse (servicelovens § 50) med henblik på, om der kan ydes støtte til behandling/træning efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 9, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov.

Jeg vil råde til, at I klager over afgørelsen og henvise til den nævnte afgørelse fra Ankestyrelsen.

Lidt historie:
Med udsendelsen af principafgørelse 80-12 kasserede Ankestyrelsen samtidig principafgørelse 62-09, hvor Ankestyrelsen fandt, at dels kunne der ikke ydes hjælp til længerevarende behandlingsforløb efter servicelovens § 11, stk. 3 (nu § 11, stk. 7), og dels ikke hjælp til træning efter servicelovens § 86, stk. 2, når træningen var med til at forbedre pigens funktionsniveau. Folketingets Ombudsmand blev efter klage fra borgeren inddraget i sagen, og han havde en anden opfattelse af sagen end Ankestyrelsen havde (se evt. udtalelse 2010 14-3).

Links:
Se evt. også dette netsvar: Støtte til musikterapi.

Sidst opdateret 06/10 2014.