Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Støtte til musikterapi

Hvilken lovgivning kan man søge musikterapi efter?

Hvilken lovgivning kan man søge musikterapi efter?

Vores søn er 7 år og har ADHD. Vi har søgt kommunen om hjælp til betaling til musik terapi, det hedder Correctiv sounds - Dawson programmet. Jeg har søgt efter § 11, stk. 7. Men på kommunens hjemmeside står der, at man ikke kan søge til diverse behandlinger efter denne paragraf, men kun ride terapi og fysioterapi.

Mener I, at vi har nogen mulighed for at komme igennem med denne ansøgning? Eller er der andre måder, vi kan kringle den på?

Svar:

Jeg kan ikke tage stilling til, om I er berettiget til støtte til musikterapi. Men det kan være en god ide skriftligt at gøre rede for, hvorfor I søger om musikterapi samt bede om, at jeres ansøgning behandles efter alle muligheder i lovgivningen samt bede om en skriftlig begrundet afgørelse.

Det er svært at give dig et klart svar, fordi der ikke er nogen klar praksis på området, når det gælder musikterapi. Derfor vil jeg prøve at give dig et billede af de muligheder, som er i loven samt nævne en principafgørelse fra Ankestyrelsen, der omhandler noget, der måske minder om musikterapi.

Træning og behandling efter forskellige regler

Efter serviceloven kan der bevilges træning og behandling efter forskellige regler. Således har kommunen pligt til at tilbyde bl.a. behandling efter servicelovens § 11, stk. 7. Det fremgår af bestemmelsen: "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner."

Behandling kan være mange ting
I børn og unge-vejledningens pkt. 42 er nævnt, at behandlingen f.eks. kan være psykologsamtaler, fysio- eller ergoterapeutisk behandling, og der kan blandt andet ydes genoptræning, hvis genoptræningen ikke kan ydes efter anden lovgivning. Målgruppen for støtte jf. § 11, stk. 7 er bl.a. børn og unge med funktionsnedsættelse, som ikke har behov for egentlige foranstaltninger, men for andre former for støtte.

Støtte til behandling efter andre regler
Som nævnt kan der bevilges støtte til behandling og træning efter andre regler i serviceloven: § 32, behandling i særlige dagtilbud, § 44, jf. § 86 stk. 2, vedligeholdelsestræning og § 52 stk. 3 nr. 9 foranstaltning i form af anden hjælp, der har til formål at yde bl.a. behandling.

Afgørelse fra Ankestyrelsen om ergoterapi og babysvømning
Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse om ergoterapi og babysvømning (80-12). Afgørelsen gennemgår reglerne i serviceloven for behandling og træning til børn.

Behandling kan ikke søges som merudgift
I forhold til eventuelle muligheder efter serviceloven skal jeg tilføje, at der ikke kan ydes støtte til behandling som en merudgift efter servicelovens § 41. Dette fremgår af børn og unge-vejledningens pkt. 211.

Støtte efter serviceloven er sidste mulighed
Når kommunen skal behandle jeres ansøgning om støtte til musikterapi, har kommunen pligt til at foretage en helhedsbehandling af jeres ansøgning. Det vil sige, jeres ansøgning skal vurderes efter hele lovgivningen og ikke bare en enkelt lov eller paragraf. Serviceloven er den sidste mulighed. Støtte efter den forudsætter, at der ikke er mulighed for støtte efter sundhedsloven eller folkeskoleloven eks. i form af undervisning og træning som specialpædagogisk bistand.

Opsummering
Så budskabet er, at du skal søge og bede om at få jeres ansøgning behandlet efter alle lovens muligheder. Din ansøgning samt en evt. klagesag kan være med til at afklare praksis på området.

Se evt. også dette netsvar: Hjælp til længerevarende behandlingsforløb til børn

Sidst opdateret 06/10 2014.