Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Merudgifter til børn Spørgsmål-svar merudgifter til børn Dækning af sygehus-transport som merudgift

Handlinger tilknyttet webside

Dækning af sygehus-transport som merudgift

Kan begge forældre få tilskud til transport ved behandling på sygehus?

Kan begge forældre få tilskud til transport ved behandling på sygehus?

Vores datter har en sjælden lidelse, og hun behandles og følges på Rigshospitalet. Rigshospitalet skriver, at de ønsker at se begge forældre i forbindelse med den månedlige kontrol af vores datter. Lægeudtalelsen er også sendt til vores sagsbehandler i handicapafdelingen. Vores sagsbehandler har imidlertid meddelt os, at vi ikke kan få refunderet udgift til transport for forældre nr. 2. Mit spørgsmål er: Kan kommunen nægte det? Jeg kan oplyse, at regionen betaler befordring for en ledsager (forældre nr. 1).

Svar:

Jeg vil redegøre for reglerne vedrørende hjælp til befordring/befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven og efter § 41 i serviceloven.

Hjælp efter sundhedsloven

Det er regionen/sygehuset, der har pligt til at yde befordring/befordringsgodtgørelse til en ledsager til et barn, såfremt betingelserne i sundhedslovens § 171 samt den tilhørende Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven er opfyldt. Af § 27, stk. 1 i bekendtgørelsen fremgår følgende: ”En ledsager til en patient, der modtager befordring eller befordringsgodtgørelse efter reglerne i kapitel 1, 3 og 4, har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, når ledsagelsen er nødvendig på grund af patientens alder eller helbredstilstand.".

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 9. februar 2015 til DUKH oplyst, ”at ledsagere af patienter ikke kun er berettiget til ydelser efter befordringsbekendtgørelsen, hvis ledsagelsen er nødvendig (understreget her) i forbindelse med selve befordringen, men også hvis den er nødvendig (understreget her) i forbindelse med opholdet på behandlingsstedet.”

Ministeriet har endvidere oplyst følgende: ”I tilfælde af, at sygehuset ud fra en faglig vurdering har lagt til grund, at begge forældres ledsagelse er nødvendig (understreget her) for barnets ophold på sygehuset, er begge forældre således berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med ledsagelsen af barnet. Dette gælder uanset, om begge, den ene eller ingen af forældrenes ledsagelse er påkrævet i forhold til at sikre forsvarlig befordring af barnet”.  Se også note nedenfor.

Det betyder, at såfremt lægen på sygehuset vurderer, at det er "nødvendigt", at I begge er til stede ved jeres datters kontrol, skal sygehuset yde befordringsgodtgørelse til jer begge. I kan bede om en afgørelse fra sygehuset, og I kan klage over afgørelsen til Styrelsen for Patientklager jf. § 6 stk. 1 nr. 13 og § 10 i Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Hjælp efter servicelovens § 41

Såfremt sygehuset/regionen vurderer, at der ikke er ret til befordringsgodtgørelse til jer begge, men kun til en ledsager, har I mulighed for at søge dækning af befordringsudgift til forældre nr. 2 efter § 41 i serviceloven (hvilket jeg kan forstå, at I har gjort). Jeg forudsætter, at jeres datter er omfattet af § 41, og at I dermed allerede får merudgiftsydelse. Efter § 41 kan der ydes hjælp til betaling af befordringsudgifter, som er nødvendige ved ledsagelse af et barn til behandling som følge af den nedsatte funktionsevne eller lidelse, hvis udgiften ikke dækkes efter andre bestemmelser (her sundhedsloven).

Af børn og unge-vejledningens pkt. 186 fremgår bl.a. følgende: ”der ydes hjælp til betaling af såvel barnets som ledsagerens befordring. Normalt vil det være tilstrækkeligt, at der kun er en ledsager, f.eks. enten far eller mor. Der kan imidlertid være situationer, hvor det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt (understreget her), at begge forældre ledsager barnet, f.eks. fordi det er nødvendigt (understreget her) under selve befordringen eller fordi begge forældre skal orienteres samtidigt ved en undersøgelse/behandling”.  Vejledningen henviser endvidere til reglerne i sundhedsloven, herunder at der efter disse regler i særlige tilfælde vil være ret til befordringsgodtgørelse til begge forældre.

I kan anmode om en begrundelse for kommunens afslag på hjælp efter § 41, og I kan påklage afgørelsen til Ankestyrelsen.

Opsummering

Det er DUKHs vurdering, at befordringsgodtgørelse til forældre nr. 2 i jeres situation skal dækkes efter sundhedsloven, hvis det lægeligt vurderes ”nødvendigt”, at begge forældre deltager ved kontrollen (dette fremgår ikke tydeligt af jeres spørgsmål, da I ”alene” har anført, at sygehuset ”ønsker” at se begge forældre).

Note

Ministeriet har i brevet af 9. februar 2015 endvidere oplyst, at retsstillingen er den samme, uanset om der er tale om en behandling (operation) i Danmark eller i udlandet.

Sidst opdateret 03/07 2018.
Explorer Portlet