Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Stop af merudgifter

Kan kommunen bare standse udbetalingen af merudgiftsydelse uden videre?

Kan kommunen bare standse udbetalingen af merudgiftsydelse uden videre?

Den 1. februar kom der ingen penge til merudgifter til vores ældste barn. Da jeg kontakter kommunen, er svaret, at sagen skal genvurderes, da de nu mener, at sagen måske falder for minimumsbeløbet. I mellemtiden har yngste barn også fået en diagnose, og den er de ikke færdig med at behandle pt. Jeg gør handicaprådgiveren opmærksom på, at de ikke bare må stoppe udbetalingen, og at det er deres ansvar, at sagen er fulgt op inden de mener, den skal genvurderes (kan jeg læse på jeres sider).

Svaret fra kommunen er, at der ingen penge udbetales, før sagen er genvurderet, og lillebrors sag også er afgjort, og hvis de så vurderer, at vi er berettigede til merudgifter, vil kommunen til den tid betale de penge, vi evt. måtte have til gode. Jeg mener ikke, at det er korrekt, at de stopper ældste søns udbetalinger uden varsel for at genvurdere sagen og evt. også afvente om yngste søn er berettiget. Har kommunen ret til det? Eller hvad kan jeg henvise til af §§?

Svar

Nej, jeg mener ikke, at det er korrekt, når kommunen stopper din merudgiftsbevilling, som er en løbende ydelse efter servicelovens § 41. Såfremt ydelsen skal stoppes, skal kommunen træffer en afgørelse herom. En sådan afgørelse skal være begrundet, og der skal være vedlagt klagevejledning. Det er også det klare svar, som socialministeren har givet til Folketingets Socialudvalg den 23.11.11 (sp. 8):

"Det skal ligeledes understreges, at såvel merudgiftsydelsen efter servicelovens § 41 som merudgiftsydelsen efter § 100 er løbende ydelser, som ikke kan standses, medmindre kommunalbestyrelsen træffer en afgørelse herom, som skal indeholde en begrundelse og en klagevejledning. Dette gælder også i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen af administrative grunde har fastsat en tidsfrist for opfølgning i den oprindelige bevilling."

børn og unge-merudgiftsvejledningens pkt. 203 er det bl.a. anført:

”Hvis der som led i opfølgningen skal ske ændringer i den udbetalte ydelse, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse herom. Udbetalingen af den ydelse, som familien hidtil har modtaget, fortsætter, indtil der er truffet ny afgørelse om merudgiftsydelsen."

Endvidere kan henvises til Ankestyrelsens praksisundersøgelse fra 2008 om "Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste". Heraf fremgår det (s. 6):

"Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne er opmærksomme på, at merudgiftsydelsen ikke er en tidsbegrænset ydelse, som forudsætter en fornyet ansøgning. Kommunen kan fastsætte en opfølgningsdato, hvilket ikke er det samme som en udløbsdato. Kommunerne må således ikke meddele en tidsbegrænsning af merudgiftsydelsen. Er der fastsat en sådan, vil der alligevel være ret til ydelsen, indtil betingelserne i bestemmelsen ikke længere er opfyldt."

Opfølgning på merudgiftsydelse:

Kommunen har pligt til løbende at følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Kommunen skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp. Det fremgår af børn og unge-merudgiftsvejledningens pkt. 203.

Samlede merudgifter for mere end et barn:

Såfremt kommunen vurderer, at jeres andet barn også er berettiget til dækning af merudgifter, vil det være de samlede merudgifter for begge børn, der lægges til grund ved beregningen af merudgiftsydelsen. Det fremgår af børn og unge-vejledningens pkt. 171.

Afrunding:

Jeg vurderer således ikke, at det er korrekt, når kommune stopper din løbende bevilling af merudgifter, mens de er i gang med at følge op på ydelsen, samt undersøge om dit yngste barn også er omfattet af målgruppen. Udbetalingen skal fortsætte, indtil kommunen har truffet en ny afgørelse. Såfremt det viser sig, at din yngste søn også er berettiget til dækning at merudgifter, og du derfor er berettiget til en højere merudgiftsydelse, må kommunen efterfølgende regulere ydelsen med tilbagevirkende kraft fra ansøgningstidspunktet.

Sidst opdateret 02/05 2016.
Explorer Portlet