Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Skole og specialundervisning Spørgsmål - svar skole og specialundervisning Afgørelse vedr. supplerende undervisning i folkeskolen

Handlinger tilknyttet webside

Afgørelse vedr. supplerende undervisning i folkeskolen

Har vi ret til en skriftlig afgørelse vedr. supplerende undervisning i folkeskolen, når vores barn kun får 5 timers supplerende undervisning om ugen?

Har vi ret til en skriftlig afgørelse vedr. supplerende undervisning i folkeskolen, når vores barn kun får 5 timers supplerende undervisning om ugen?

Vores søn er inkluderet i en almindelig folkeskole og er efter sommerferien blevet tildelt 5 timers støtte om ugen. Vi er usikre på, hvorvidt de 5 timer dækker hans behov og vil derfor høre, om vi har ret til at få en skriftlig afgørelse, så vi kan se hvilke overvejelser, der ligger til grund for den støtte han har fået tildelt.
Vi har desuden fået oplyst, at vi ikke kan klage over støtten, da vores søn ikke modtager støtte udover 9 timer ugentligt. Er det rigtigt?

Svar:

Jeg forstår jeres spørgsmål således, at I er i tvivl om, hvorvidt den supplerende undervisning eller anden faglig støtte, som er blevet tildelt jeres søn 5 timer om ugen, er tilstrækkelig i forhold til hans behov. I ønsker derfor at vide, om I har ret til at få en skriftlig afgørelse, hvor I kan se begrundelsen for det faglige skøn, der ligger til grund for udmålingen. Ligeledes ønsker I at få af vide, om det er muligt at klage over afgørelsen om støtte, når der ”kun” er tale om støtte under 9 timer ugentligt.

Ret til afgørelse i forvaltningslovens forstand:
I har ret til at få en skriftlig afgørelse i forhold til udmålingen af de 5 timers støtte som jeres søn er blevet tildelt.
Skolelederens beslutning om at tildele jeres søn supplerende undervisning og anden faglig støtte 5 timer om ugen, jf. folkeskolelovens § 5, stk. 5 er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Dette fremgår bl.a. af punkt 107 i Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Det betyder, at I kan kontakte skolelederen og forlange at få en skriftlig afgørelse inden 14 dage efter, at I har fået meddelt afgørelsen mundtligt, med mindre at afgørelsen giver jer fuldt ud medhold.
Afgørelsen skal indeholde en begrundelse, hvor der henvises til de retsregler, som afgørelsen er truffet ud fra. Da skolelederens afgørelse om supplerende undervisning eller anden faglig støtte er truffet ud fra et fagligt skøn, skal afgørelsen også indeholde de hovedhensyn, der har været afgørende for skønsudøvelsen. Det er skolens ansvar at beskrive, hvordan elevens undervisningsmæssige behov dækkes inden for rammerne af klassens undervisning. Reglerne om indholdet af en afgørelse fremgår af forvaltningslovens § 22-24.

Klagemuligheder:
Det er korrekt, at der jf. folkeskolelovens § 51, stk. 1 og 2 ikke kan klages til Klagenævnet for Specialundervisning, når skolelederen har truffet afgørelse inden for rammerne af, hvad kommunalbestyrelsen/skolebestyrelsen har fastsat. Dette gælder f.eks. skolelederens afgørelse om tildeling af supplerende undervisning eller anden faglig støtte til skolens elever jf. folkeskolelovens § 5, stk. 5. Du kan dog klage til kommunalbestyrelsen, hvis du mener at skolelederen har truffet en afgørelse, der er i strid med de rammer, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen eller skolebestyrelsen. Du kan også klage over skolelederens afgørelser til skolelederen selv. Der er endelig mulighed for at klage til ombudsmanden.

Bemærk, at elever i børnehaveklassen og i 1.-3. klasse, der har mindre end 18 undervisningstimer ugentligt, kan få afgørelser om supplerende undervisning og anden faglig støtte jf. folkeskolelovens § 5, stk. 5 indbragt for Klagenævnet for Specialundervisning, såfremt elevens undervisning kun kan gennemføres med denne støtte i den overvejende del af undervisningen. Dette fremgår af folkeskolelovens § 51, stk. 5.
Afslutningsvis kan bemærkes, at såfremt I vurderer, at jeres søn har brug for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand jf. folkeskolelovens § 3, stk. 2 (dvs. støtte i et omfang der udgøres af mindst 9 ugentlige timer á 60 min.), er der mulighed for at klage over afslag på henvisning til specialundervisning til Klagenævnet for Specialundervisning jf. folkeskolelovens § 51, stk. 3.

Yderligere oplysninger:
Folkeskoleloven
Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
DUKH’s praksisnyt nr. 57: Hvem træffer afgørelser om supplerende undervisning, specialundervisning m.v. i folkeskolen, og hvilke klagemuligheder er der?

Sidst opdateret 26/08 2016.