Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Skole og specialundervisning Spørgsmål - svar skole og specialundervisning Anmodning om anden psykolog i PPR

Handlinger tilknyttet webside

Anmodning om anden psykolog i PPR

Kan vi som forældre få en anden psykolog i PPR?

Kan vi som forældre få en anden psykolog i PPR?

”Vi har indsendt en skriftlig klage til skoleledelsen vedr. uenighed om skoleplacering af vores datter. Jeg har i denne klage gjort opmærksom på, at PPR ikke har lavet en nylig vurdering i forbindelse med mistrivsel. Det har skolelederen så bedt om efter indsendelse af klage. Han beder dog en bestemt psykolog i PPR om at foretage denne vurdering, og hun er samtidig en del i vores klage, da vi ikke føler PPR har været deres myndighed ansvarlig. Vi føler, at der ikke er tale om uvildig rolle i denne sag, og at vi ikke er blevet hørt som forældre. Vi vil derfor gerne bede om en anden psykolog fra PPR om at udarbejde denne vurdering.
Kan man det, og hvilke rettigheder har vi som forældre?”

Svar:

I kan godt anmode om en få en anden psykolog til at udarbejde den ny vurdering. Det er dog op til ledelsen at vurdere, om de vil imødekomme jeres ønske om at få en ny psykolog på sagen.

Generelt er der i Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand lagt op til en høj grad af inddragelse af forældrene. Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsen, at

  • indstilling om en pædagogisk-psykologisk vurdering afgives efter samråd med forældrene og eleven (bkg. § 2, stk. 3),
  • modsætter forældrene sig, at der foretages en pædagogisk-psykologisk vurdering, kan der kun afgives indstilling herom, hvis skolens leder anser det for absolut påkrævet, at der foretages en vurdering af elevens behov for specialpædagogisk bistand (bkg. § 2, stk. 3),
  • den pædagogisk-psykologiske vurdering efter samråd med forældrene skal suppleres med udtalelser fra andre sagkyndige i fornødent omfang, herunder sagkyndige fra andre kommuner (bkg. § 3, stk. 1), 
  • den pædagogisk-psykologiske vurdering afgives efter samråd med forældrene og eleven (bkg. § 3, stk. 2), 
  • kan der ikke opnås enighed med forældrene om den pædagogisk-psykologiske vurdering, skal der i vurderingen redegøres herfor samt for, hvorvidt den foreslåede specialpædagogiske bistand vurderes at være absolut påkrævet (bkg. § 3, stk. 3),
  • foreligger der ikke tilslutning fra forældrene, kan der kun ske henvisning til specialpædagogisk bistand, såfremt skolens leder finder, at bistanden er absolut påkrævet af hensyn til elevens udvikling (bkg. § 4, stk. 1),
  • der skal lægges betydelig vægt på forældrenes ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand (bkg. § 4, stk. 1).

I specialundervisningsvejledningen er det bl.a. anført: "14. ... Forældrene skal altid medvirke centralt i forløbet, dels fordi de kan bidrage med nødvendige oplysninger, dels fordi deres medvirken er afgørende for skolens muligheder for at tilgodese elevens særlige behov."

Så når der i bekendtgørelsen og vejledning er lagt op til høj inddragelse af forældrene, vil det være naturligt at efterkomme jeres ønske om skift af psykolog i PPR, hvis det er praktisk muligt. Det vil ikke være befordrende for det fremtidige samarbejde, at I som forældre ikke har tillid til pågældende psykolog i PPR.

Se evt. også:
Netsvar: Skifte af sagsbehandler 
Netsvar: Valg af bostøtte  

Sidst opdateret 19/12 2016.