Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Inklusion i folkeskolen

Hvilke muligheder har vi, hvis vi gerne vil have, at vores søn skal inkluderes i almindelig folkeskole?

Hvilke muligheder har vi, hvis vi gerne vil have, at vores søn skal inkluderes i almindelig folkeskole?

Vores søn har autisme og går i børnehave med støtte. Vi vil gerne sikre os, at han i 2014 kan starte i folkeskolen i en almindelige klasse med max antal støttetimer. Vi er dog usikker omkring forløbet med PPR-evalueringen, der skal laves, og hvad vi (og skolen) kan gøre, hvis PPR anbefaler specielklasse/specielskole i stedet.

Hvilke klagemuligheder har vi som forældre, hvis vi insisterer på inklusion, men PPR/BUF anbefaler et andet tilbud?

Skal skolen søge om de ekstra antal støttetimer hos kommunen eller ministeriet- og vil en eventuelt klage påvirke proceduren/fristen?

 

Svar:

Udgangspunktet for tilrettelæggelse af specialundervisning er, at elevens udvikling og læring i videst muligt omfang skal understøttes i den almindelige folkeskole og elevens nærmiljø (inklusion). Ved vurderingen skal der lægges vægt på, at eleven kan have fagligt udbytte af undervisningen og kan deltage aktivt i det sociale fælleskab i den almindelig klasse.

Henvisning til specialklasse eller specialskole forudsætter, at det vil være mest hensigtsmæssigt pga. elevens svære psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder. Det fremgår også, at elevens henvisning til specialskole eller specialklasse bør have så kort varighed som muligt.

Henvisning til specialundervisning (f.eks. hvis der er behov for støtte i mere end 9 timer ugentligt) forudsætter, at der er foretaget en pædagogisk-psykologisk vurdering af eleven. Det fremgår af folkeskolelovens § 12, stk. 2. Baggrunden for dette krav er, at elevens behov for særlig støtte skal vurderes af sagkyndige og har til formål at belyse elevens særlige behov og forudsætninger.

Forældrene skal altid medvirke centralt i forløbet, dels for fordi de kan bidrage med nødvendige oplysninger, dels fordi deres medvirken er afgørende for mulighederne for at tilgodese elevens særlige behov. På baggrund af den pædagogiske- psykologiske vurdering udarbejder PPR forslag til rammerne for og indholdet i elevens videre undervisning. Hvis konklusionen er, at der bør iværksættes specialundervisning/specialpædagogisk bistand, fremsendes forslag om formen, omfanget og indholdet til skoleleder med kopi til forældrene.

Hvis forældrene ikke kan tilslutte sig det konkrete forslag, skal PPR's vurdering og tilhørende forslag indeholde en redegørelse herfor, og der skal tages stilling til, om det stillede forslag (f.eks. om specialklasse eller specialskole) vurderes at være absolut påkrævet af hensyn til elevens undervisning (jf. § 3, stk. 3 i Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand).

Skoleleders/visitationsudvalgets beslutning skal foreligge skriftligt med begrundelse og klagevejledning. Forældrenes (og elevens) ønske med hensyn til den skolemæssige placering skal så vidt muligt følges. Det fremgår af § 4 i Bkg. om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og af kap. 4 i Vejl. om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Det er kommunen/den enkelte skole, der er ansvarlig for at sørge for de nødvendige støttetimer. Det er f.eks. ikke en gyldig begrundelse for at give afslag på støttetimer, at der ikke er flere ledige timer/midler til rådighed.

Klagemulighed

Ud fra den situation I beskriver, vil der være klagemulighed over kommunes afgørelse til Klagenævnet for specialundervisning. Se evt. nærmere om klagemulighed i:

Sidst opdateret 12/10 2017.