Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Medicingivning i skoletiden

Hvem har ansvaret for at give mit barn medicin i skoletiden?

Hvem har ansvar for at give mit barn medicin i skoletiden?

Min søn er startet på medicin for sin ADHD-lidelse. Den skal tages om morgenen og igen efter frokost i skolen. Hans lærere siger, at de ikke må give ham medicinen i skolen - er det korrekt?

Svar:

Nej, det er ikke korrekt. Din søn har ret til praktisk medhjælp eller anden assistance i forbindelse med, at han skal have sin medicin i skoletiden. Det følger af kommunens forpligtigelse til at give alle elever et fyldestgørende undervisningstilbud, at i de tilfælde, hvor et barn eller en ung ikke kan modtage undervisning, uden at der gives medicin mv. i undervisningstiden, er kommunen forpligtet til at sørge herfor. Da skolelederen træffer de konkrete beslutninger vedrørende skolens elever, er det skolelederen, der har ansvaret for medicingivningen i undervisningstiden.

Hvis dit barn modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand jf. folkeskolelovens § 3, stk. 2, kan klager over afgørelser om specialpædagogisk bistand indbringes for Klagenævnet for Specialundervisning – dette følger af folkeskolelovens § 51, stk. 3-5.  

Klageadgangen gælder derimod ikke, hvis dit barn ikke modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. I sådanne tilfælde kan du rette henvendelse til Folketingets Ombudsmand eller Ankestyrelsens Tilsyn, hvis ikke du mener kommunen overholder lovbestemmelsen om personlig assistance i henhold til folkeskolelovens § 3 a.

Uddybning af svar:

Undervisningsministeriet har i en skrivelse af d. 24. februar 2017 uddybet ovenstående med følgende begrundelse:

”For elever i den almindelige undervisning, der ikke modtager specialundervisning, følger det af den nævnte bestemmelse i folkeskolelovens § 3 a, at hvis der er behov herfor, skal der gives personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.

For elever, der modtager specialundervisning (red. jf. folkeskolelovens § 3, stk. 2), følger det af bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand § 2, nr. 5, at den specialpædagogiske bistand omfatter personlig assistance, der kan hjælpe eleven til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen. 

Undervisningsministeriet finder samtidig anledning til at understrege, at skolelederen på den enkelte skole har ansvar for at sørge for praktisk medhjælp/personlig assistance til at give medicin mv. til elever, der ikke kan modtage undervisning, uden at der gives medicin mv. i undervisningstiden, og at kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at tilvejebringe de fornødne rammer herfor.

Sundhedsstyrelsen er i skrivelse nr. 9575 af 25. oktober 2010 kommet med en række anbefalinger i forbindelse med skolelederens ansvar for medicingivning i undervisningstiden bl.a. om skriftlig instruktion til personalet, forældrenes ansvar for at videregive instruktion fra den ordinerende læge og muligheden for at anmode den lokale sundhedstjeneste om at rådgive personalet om forhold vedrørende medicingivning og procedurer herfor.

Som det følger af Sundhedsstyrelsens skrivelse om medicinering til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger, vil skolelederen kunne søge rådgivning hos den kommunale sundhedstjeneste om behovet og procedurer herfor.”

Sidst opdateret 24/07 2017.