Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

12,5% eller 1% ferietillæg ved tabt arbejdsfortjeneste

Har jeg ret til begge former for ferietillæg (1% og 12,5%)?

Har jeg ret til begge former for ferietillæg (1% og 12,5%)?

Jeg har i 2010 modtaget tabt arbejdsfortjeneste (TA) i på fuld tid i 2 måneder samt cirka 5 timer om ugen resten af året. Kompensationen ophørte her 15/4-2011.

Nu er mit problem imidlertid spørgsmålet om feriepenge. Kommunen udbetalte ferietillæg/penge til mig her 1. maj. Men jeg har kun fået udbetalt, hvad der svarer til 1% af den udbetalte kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Men hvad så med de 12,5% ferietillæg. Jeg synes det fremgår af denne side (link til side om ferietillæg), at jeg også har ret til en kompensation på 12,5% i ferietillæg af min udbetalte kompensation.

Hvad med dem - de 12,5% ? Har i nogle §´er jeg kan henvise til overfor kommunen. Har kommunen på nogen måde ret til kun at give mig 1% ferietillæg?

 

Svar:

Der er tale om to forskellige bestemmelser om tillæg til ferieformål til personer, der modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste:

  • A) 1 % ferietillæg og
  • B) 12½ % ferietillæg ved ophør eller nedsættelse af TA.

Reglerne om ferietillæg i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste efter SEL § 42 er uddybet i børn og unge-vejledningen (se pkt. 247-250), som du kan henvise til.

Ud fra dine oplysninger har du ret til begge tillæg. Det vil jeg gerne uddybe i det følgende:

A) 1% ferietillæg

Kommunen skal hvert år pr. 1.1. beregne et tillæg på 1 % af den bruttoydelse, du har modtaget i det forudgående kalenderår. Udbetalingen finder sted pr. 1.5.

For dig betyder det:

Ud fra dine oplysninger skal du pr. 1.5.2011 have udbetalt 1% ferietillæg af det samlede beløb, du brutto har modtaget i TA i hele 2010. Det er muligvis dette beløb, du allerede har fået udbetalt fra kommunen.

 

B) 12,5% ferietillæg ved ophør

Når  kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste ophører, skal kommunen udbetale et tillæg på 12,5% af den TA, du brutto har fået udbetalt i det forgåede kalenderår. Beløbet kommer til udbetaling ved ophøret.

Der beregnes endvidere et tillæg på 12½ % af bruttoydelsen i det kalenderår, hvor ophøret finder sted. Dette beløb kommer til udbetaling 1.5. i året efter ophøret.

Når du overgår fra fuldtid til deltidskompensation 

Hvis du går fra fuldtids til deltids kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, så betragtes det som et delvist ophør, og der skal udbetales 12½ % tillæg til ferieformål i forhold til den del af den tabte arbejdsfortjeneste, som du ophører med at modtage.

Link: Se pkt. 249 i børn og unge vejledningen om tillæg til ferieformål ved ophør af tabt arbejdsfortjeneste:

For dig betyder det:

 

Ved nedgang i TA fra 37 til 5 timer pr. uge:

Du har i 2009 og indtil 1.3.2010 modtaget TA på fuld tid, hvorefter du går ned på 5 timers TA ugentligt. Kommunen skal pr. 1.3.2010 udbetale dig 12 ½ % af det beløb som du er gået ned i TA. Det vil sige 12 ½ % af 32 timer x 12 måneder. (For kalenderåret 2009)

D. 1.5.2011 skal kommunen desuden udbetale dig 12,5 % ferietillæg for de timers TA, du ophørte med i 2010. Det vil sige 12½ % af 32 timer x 2 måneder. (For 2010)

Ved ophør af de restende 5 timers TA:

D. 15. april 2011 bortfalder kompensationen helt, skriver du. Det betyder, at kommunen per 15. april 2011 skal udbetale dig ferietillæg på 12,5 % af de 5 timers TA, der er udbetalt brutto i hele 2010. Det vil sige 12 ½ % af 5 timer x 12 måneder.

Den 1. maj 2012 skal kommunen desuden udbetale dig ferietillæg på 12,5 % af de 5 timers TA, du har modtaget i perioden 1. januar til og med 15. april 2011.

Sidst opdateret 13/03 2014.
Explorer Portlet