Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste og løntillæg

Indgår løntillæg i beregning af den løn, som danner grundlag for tabt arbejdsfortjeneste?

Indgår løntillæg i beregning af den løn, som danner grundlag for tabt arbejdsfortjeneste?

Jeg har et spørgsmål vedrørende tabt arbejdsfortjeneste. Skal kommunen også dække de tillæg, som man har udover grundløn. Her tænker jeg på aften/nat tillæg?

Svar:

Det korte er på dit spørgsmål er ja.

I det omfang du hidtil har arbejdet aften/nat og har fået tillæg udbetalt for det, så skal disse tillæg medregnes i din kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Udgangspunktet for beregning at tabt arbejdsfortjeneste er den seneste normale bruttoløn.

Den normale bruttoløn udgør den faste løn samt de tillæg, der indgår som en integreret og normal del af lønnen, f.eks. forskudt tidstillæg og weekend tillæg.

Udlæg som lønmodtageren har haft i forbindelse med arbejdet, f.eks. kørselsgodtgørelse, smudstillæg og andre ikke skattepligtige beløb, indgår ikke i den normale bruttoløn

Se link til Vejledning nr. 3 til serviceloven pkt. 239: Link til vejledning

Beregning af hjælpen

I ministeriets bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom, har socialministeren fastsat nærmere regler om beregning og regulering af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, hvoraf der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag. den særlige pensionsopsparing (SP-bidrag) og ATP-bidrag.

Ved beregning af hjælpen er hovedreglen, at den pågældende til daglig økonomisk stilles, som om han/hun havde en arbejdsindkomst. Tillæg, som er et integreret led i lønnen, indgår også i beregningsgrundlaget, hvis de normalt kommer til udbetaling.

Ankestyrelsen har i en sag (SM O-48-99) truffet afgørelse om, at provision skulle indgå ved beregning af tabt arbejdsfortjeneste i et tilfælde, hvor det fulgte af moderens ansættelseskontrakt, at hendes løn bestod dels af en fast løn, dels af provision, der var afhængig af salgsresultatet.

Det, der lægges til grund ved beregningen, er således den seneste lønindtægt, og ikke arbejdsløshedsdagpenge, syge- eller barselsdagpenge eller kontanthjælp, som pågældende har haft, inden han/hun modtager hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Ankestyrelsen har i en sag (SM C-19-05) truffet afgørelse om, at kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste skulle beregnes med udgangspunkt i den seneste lønindtægt, som modtagere havde inden overgangen til at modtage tabt arbejdsfortjeneste. Dette gjaldt uanset, at udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste havde været standset i en periode på grund af barselsorlov med et andet barn. Der skulle ikke ske omberegning, når den tabte arbejdsfortjeneste blev udbetalt på grundlag af det samme barn og det samme handicap.

Er der for en lønmodtager problemer med at fastsætte den tidligere løn, fordi pågældende f.eks. har gået arbejdsløs i lang tid eller ingen uddannelse har, kan beregningen tage udgangspunkt i en hjemmehjælperløn.

Når forsørgeren endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet, må den indtægt, som forsørgeren ville have kunnet opnå, tages som udgangspunkt for beregningen af hjælp til dækning af den tabte arbejdsfortjeneste.

Der kan i øvrigt henvises til Ankestyrelsens afgørelse SM C-15-02

Sidst opdateret 08/08 2019.
Explorer Portlet