Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Tabt arbejdsfortjeneste Spørgsmål - svar tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste - betingelser Afviklingsperiode, indrettelseshensyn og varslingsordning

Handlinger tilknyttet webside

Afviklingsperiode, indrettelseshensyn og varslingsordning

Hvornår er man berettiget til en afviklingsperiode ved evt. ændring/ophør af tabt arbejdsfortjeneste?

Hvornår er man berettiget til en afviklingsperiode ved evt. ophør af tabt arbejdsfortjeneste?

Jeg modtager tabt arbejdsfortjeneste med 37 timer om ugen i øjeblikket, men er usikker på, om jeg kan fortsætte med det. Hvis kommunen nedsætter timetallet eller jeg helt mister ydelsen - vil jeg så altid være berettiget til en afviklingsperiode, og hvordan er det med de nye varslingsbestemmelser?

Svar:

Nej, du vil ikke altid være berettiget til en afviklingsperiode. Det afhænger af flere forhold.

Hvis betingelserne for at modtage tabt arbejdsfortjeneste ikke længere er opfyldte

I sådanne tilfælde gælder reglerne i Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom, hvor det fremgår af § 17, at

  • kommunen skal udbetale hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i 14 uger efter betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet,
  • ovennævnte regel gælder ikke, når modtageren har truffet aftale med kommunen om, at hjælpen ydes i en på forhånd fastsat periode, eller når afviklingsperioden efter modtagerens ønske fastsættes til en kortere periode,
  • opnår modtageren i afviklingsperioden en arbejdsindtægt, ophører udbetalingen af hjælp i det omfang, indtægten modsvarer den ydede hjælp.

Ankestyrelsen har i principafgørelse 231-10 fastslået, at § 17 og den 3 måneders afviklingsperiode (ændret til 14 uger pr. 1.1.2018) kun gælder, når den tabte arbejdsfortjeneste helt bortfalder, fordi betingelserne for tabt arbejdsfortjeneste ikke længere er opfyldte.

Varslingsperiode
Den 1.1.2018 trådte en ny varslingsbestemmelse i kraft efter servicelovens § 3 a. Det betyder, at hvis kommunen træffer afgørelse om ophør af din tabt arbejdsfortjeneste, har du ret til, at din tabt arbejdsfortjeneste forsætter i en varslingsperiode på 14 uger, fra du modtager afgørelse. Dette gælder kun de tilfælde der er omfattet af reglerne om afviklingsperiode (se ovenfor). Det betyder, at varslingsperioden og afviklingsperioden løber parallelt. Det fremgår af betænkningen til lovændringen, at hvis du derimod klager over afgørelsen til Ankestyrelsen, vil afviklingsperioden først begynde at løbe efter udløbet af varslingsperioden. 

Indretningshensyn

principafgørelse 231-10 slår Ankestyrelsen også fast, at ved nedsættelse af dækning for tabt arbejdsfortjeneste var der ret til fortsat fuld tabt arbejdsfortjeneste i en indretningsperiode på tre måneder. Ankestyrelsen lagde vægt på, at dækning for tabt arbejdsfortjeneste er en ydelse til forsørgelse, som træder i stedet for mistet indtægt. Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at dækningen for tabt arbejdsfortjeneste var blevet nedsat med 13½ time om ugen. Der var således tale om en betydelig nedsættelse af dækningen.

Som begrundelse for afgørelsen er det anført:

"Vi finder, at hjemmelen til at give NN ret til en afviklingsperiode ikke kan findes i § 17 i bekendtgørelsen om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom. Hjemmelen findes i praksis og i ulovbestemte hensyn til NN's forventninger om en opretholdelse af den økonomiske kompensation i en periode indtil hun har haft mulighed for at skaffe sig en erhvervsindtægt eller en anden forsørgelse. Der er efter praksis ved standsning og væsentlig ændring af andre ydelser også blevet givet et tilsvarende varsel, før ændringen har fået virkning."

Hvis der er tale om en mindre nedsættelse af timetallet for tabt arbejdsfortjeneste, kan en sådan nedsættelse efter DUKH's vurdering ske fra måned til måned uden en indretningsperiode.

Ved det fyldte 18. år

Tabt arbejdsfortjeneste ophører ved barnets 18. år jf. principafgørelse 45-14. Heraf fremgår det, at retten til tabt arbejdsfortjeneste ophører, når barnet fylder 18 år.
Afviklingsperioden på 14 uger, efter at betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet, gælder kun, hvis barnet fortsat er under 18 år.

Læs evt. mere om indretningshensynet/afviklingsperiode:

Praksisnyt nr. 13/2012 om ophør eller ændring af løbende bevilling
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4/2015:  Dækning af tabt arbejdsfortjeneste – om tidsbegrænsning og afviklingsperiode
Ankestyrelsens brev til kommunerne om varslingsordningenSidst opdateret 29/08 2018.