Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Deltidsjob før bevilling af tabt arbejdsfortjeneste

Kan jeg tage et deltidsjob, selvom min ansøgning om TA ikke er gået igennem?

Kan jeg tage et deltidsjob, selvom min ansøgning om TA ikke er gået igennem?

Jeg har et kronisk sygt barn og søgte om lønkompensation 10 timer om ugen. Kommunen har endnu ikke taget stilling til ansøgningen her 2½ måned efter. Jeg står imidlertid i den situation, at jeg har fået tilbudt et nyt job på nedsat tid, hvilket vil hænge perfekt sammen med livet med et sygt barn. Den ugentlige arbejdstid er 27 timer, hvilket vil sige, at jeg kan blive suppleret op til 37 timer, hvis jeg får bevilget tabt arbejdsfortjeneste.

  • Men kan jeg sige ja til nyt job på nedsat tid, når der endnu ikke er taget stilling til ansøgningen om lønkompensation?
  • Vil det stille mig dårligere ift. vurderingen af min sag?
  • Vil det stille mig dårligere ved en evt. forlængelse af bevillingen, hvis kommunen bevilger mig timerne?

Jeg har søgt jobbet længe efter afsendelsen af ansøgningen til kommunen, så der er ikke som sådan en forbindelse - andet end at mit nuværende job er svært at kombinere med nedsat tid.

 

Svar

Der vil være en risiko ved at sige ja til det nye job på nedsat tid, før du har fået svar på din ansøgning fra kommunen. Kommunen kan jo komme frem til, at du ikke er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste, fordi dit barn ikke er omfattet af personkredsen, eller der kan være en risiko for, at de vurderer, at eftersom du selv har valgt at finde et arbejde på 27 timer om ugen, så har du ikke et indtægtstab, som skyldes dit barns nedsatte funktionsevne. Dvs. kommunen vurderer, at det ikke er tilstrækkeligt godtgjort, at din nedgang i ugentlig arbejdstid forud for modtagelse af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste udelukkende skyldtes dit barns funktionsnedsættelse.

Hvis kommunen vurderer, at du ikke er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste, har du mulighed for at klage over afgørelsen til Ankestyrelse. I denne klage kan du lægge vægt på, at du alene opgiver fuldtidsarbejde for at kunne gå hjemme og passe dit barn.

Beregning af lønnen

Hvis du vælger at sige ja til det nye arbejde, så er det stadig den seneste lønindtægt forud for modtagelsen af tabt arbejdsfortjeneste som kommunen skal bruge i deres beregning. Hvis kommunen ikke har truffet afgørelse i din ansøgning, inden du ansættes i det nye arbejde, så er det lønnen fra det nye arbejde, der skal bruges ved beregning.

Hvis kommunen bevilger dig 10 timers tabt arbejdsfortjeneste som supplement til dit nye arbejde på 27 timer, så kan jeg ikke se, at det kan have en negativ indflydelse på kommende bevillinger. Dette skyldes, at kommunen allerede ved første bevilling har vurderet, at du må opgive dit fuldtidsarbejde arbejde delvist for at gå hjemme og passe dit barn. Kommunen skal i vurderingen af behovet for tabt arbejdsfortjeneste tage udgangspunkt i barnets behov for at blive passet i hjemmet. Det må bero på en konkret vurdering, i hvilket omfang der skal ydes dækning af tabt arbejdsfortjeneste. I denne vurdering må indgå:

  • barnets funktionsnedsættelse 
  • omfanget af de pasnings/pleje og tilsynsopgaver, der er en følge af nedsættelsen 
  • barnets udviklingsmuligheder (vil det være til gavn for barnet at være tilknyttet et dagtilbud?) 
  • faderens/moderens egne forhold (vil det være gavnligt for pågældende fortsat at have tilknytning til arbejdsmarkedet ?) 
  • og familiens forhold iøvrigt. 

Du skal være opmærksom på forholdet til A-kassen. Der kan opstå den situation, at et fuldtidsforsikret medlem modtager tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 og samtidig har et deltidsarbejde. Disse medlemmer vil normalt ikke ved ledighed (mistet deltidsarbejdet) være berettigede til dagpenge, da de ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet i det krævede omfang.

I forhold til din nuværende ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste, kan jeg henvise til retssikkerhedslovens § 3, hvori der står, at du har krav på en tidsfrist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse din ansøgning.

Sidst opdateret 29/11 2013.