Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste - opstart på deltidsjob

Kan jeg stadig få tabt arbejdsfortjeneste, når jeg starter på et deltidsjob?

Kan jeg stadig få tabt arbejdsfortjeneste, når jeg starter på et deltidsjob?

Min datter på 2 år har rygmarvsbrok. Jeg får lige nu dagpenge 30 timer om ugen og tabt arbejdsfortjeneste 7 timer om ugen. Jeg skal starte på et job 25 timer om ugen om 2 måneder. I mellemtiden ønsker jeg ikke at få dagpenge - dvs. jeg har ingen indtægt og går hjemme.

  1. Kan jeg stadig få 7 timers tabt arbejdsfortjeneste? Jeg har jo ikke et arbejde jeg skal være væk fra, men grunden til jeg tager et deltidsjob er, at jeg ikke kan have et fuldtidsjob pga. af min datter. 
  2. Hvad når jeg starter på mit job. Har det så nogen indflydelse på retten til TA? 

Svar

En af forudsætningerne for at få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, er at det er nødvendigt, at du passer dit barn i hjemmet p.g.a. dit barns handicap. Du skal også have et indtægtstab og ikke kunne arbejde i det antal  timer, hvor du modtager hjælp til tabt arbejdsfortjeneste.:

Ad 1) Forudsat, at der ikke er sket ændringer i dit barns behov, mener jeg at du fortsat vil være berettiget til at modtage den nuværende kompensation, selv om du vælger at sige dagpengene fra dig i en 2 måneder periode. Du har stadig et indtægtstab svarende til 7 timer ugentlig som står i direkte sammenhæng med pasningen af dit barn.  Der findes imidlertid ingen afgørelser fra ankestyrelsen, der præcist forholder sig til  den situation du her beskriver.  Jeg vil under alle omstændigheder anbefale dig, at du drøfter dine overvejelser med din kommunale sagsbehandler.

Ad 2) Selv om du vælger at tage et job på 25 timer, vil du fortsat være berettiget til kompensationen på 7 timer, under samme forudsætning som nævnt i mit svar ovenfor. Jeg forstår det sådan, at det alene er p.g.a. dit barns handicap,  at det ikke længere er tilstrækkeligt med 7 timers Kompensation om ugen - du er nødt til for egen regning at vælge et job på 25 timer ugentlig, frem for de 30 timer du tidligere har haft sammen med kompensationen. Hvis det er rigtigt opfattet, vil jeg anbefale dig, at du søger kommunen om yderligere kompensation. Du skal være opmærksom på, at når du står til rådighed mindre end 30 timer om ugen vil du end ikke være berettiget til deltidsunderstøttelse ved ledighed. Du kan bede om yderligere rådgivning i din fagforening. Bliver du ledig fra et deltidsjob, vil du kunne få en dagpengelignende ydelse efter servicelovens § 43, i 3 måneder sammen med din deltids kompensation.

Vejledende svar fra JH:

Juridisk hotline (ast.dk) har i vejledende svar af 21.5.2015 svaret sådan her under overskriften "Har det betydning for retten til tabt arbejdsfortjeneste, om der søges fuldtids- eller deltidsarbejde?"

"Der skal alene kompenseres for den lønindtægt, som ydelsesmodtageren mister som følge at, at barnets skal passes i hjemmet.
Hvis det kan antages, at forælderen ville have søgt fuldtidsjob, og ikke kun et 28 timers job, hvis ikke barnet havde haft behov for at blive passet i hjemmet i, hvad der i et fuldtidsjob ville have været 9 arbejdstimer om ugen, er det derfor vores opfattelse, at udmålingen skal foretages på samme måde, som hvis borgeren havde søgt et fuldtidsjob.
Hvis forælderen derimod af andre grund end barnets pasningsbehov ikke ønsker fuldtidsjob, kan der derimod kun kompenseres for tabt arbejdsfortjeneste i det omfang der er behov for pasning af barnet i hjemmet indenfor den arbejdstid forælderen faktisk har eller ville have."

Sidst opdateret 11/04 2016.