Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Fratagelse af tabt arbejdsfortjeneste

Hvilke regler gælder der for fratagelse af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste?

Hvilke regler gælder der for fratagelse af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste?

Jeg har haft en bevilling på tabt arbejdsfortjeneste med 7 timer om ugen, så min søn kan have korte dage i børnehaven og ikke blive overbelastet. Denne bevilling har min sagsbehandler nu truffet afgørelse om skal stoppe. Jeg har haft bevillingen i ca. 1 år og nu mener kommunen, at min søns aktivitetsniveau kan afpasses i børnehaven. På et møde fik jeg at vide, at vi var blevet "overkompenseret" med den bevilling. Men er det ikke kommunens egen skyld - de har jo selv givet mig bevillingen i første omgang. Kan de tage den fra mig igen, når der ingen ændring er sket i min søns situation?

Svar

Kommunen kan fratage dig en ydelse, hvis forudsætningerne for at modtage ydelsen ikke længere er til stede.

En ydelse som tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 er en løbende ydelse, som bevilges med baggrund i dit barns behov. Ydelsen er kun tidsbegrænset i det omfang, der ligger en aftale med dig herom, ellers er udgangspunktet, at der skal være ændringer i barnets behov før ydelsen ændres.

 I din situation kan det se ud som om kommunen ved opfølgningstidspunktet finder, at de har foretaget et fejlskøn ved bevillingstidspunktet. Kommunen har ved fejlskøn ret til at ændre en bevilling. Kommunen har nemlig en generel forpligtelse til at påse, om borger er berettiget til en løbende ydelse, også efter ydelsen er bevilget.

En ændring af en bevilling kræver dog, at jeres omstændigheder ændres, loven ændrer sig eller hvis den oprindelige afgørelse indeholdt væsentlige fejl og mangler. Væsentlige fejl og mangler i en skønssag som denne kan være, at kommunen f.eks. ikke har inddraget alle relevante forhold i sagen.

Når kommunen fratager dig din bevilling, skal de i deres afgørelse give en individuel og konkret begrundelse for, hvorfor bevillingen er frataget. 

Afviklingsperiode og varslingsperiode:
Du har, når kommunen træffer afgørelse om ophør af tabt arbejdsfortjeneste, ret til 14 ugers afviklingsperiode (se § 17 i bkg. om tabt arbejdsfortjeneste m.v.). Ligeledes har du ret til en varslingsperiode, som også er på 14 uger jf. servicelovens  § 3. Da betingelserne ifølge kommunen er ophørt på tidspunktet for kommunes afgørelse, betyder det i dit tilfælde, at afviklings- og varslingsperioden løber samtidig, hvilket vil sige i alt 14 uger fra kommunen træffer afgørelsen.

Er du utilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at påklage afgørelsen til Ankestyrelsen. Klager du over afgørelsen, vil afviklingsperioden derimod først begynde efter udløb af varslingsperioden jf. betænkning til lovforslag L 150. Det betyder, at din udbetaling på 7 timers tabt arbejdsfortjeneste om ugen først stopper 2 x 14 uger efter modtagelsen af kommunes afgørelsen.

 Yderligere oplysninger

Sidst opdateret 03/01 2018.