Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Børn Tabt arbejdsfortjeneste Spørgsmål - svar tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste - betingelser Tabt arbejdsfortjeneste med tilbagevirkende kraft

Handlinger tilknyttet webside

Tabt arbejdsfortjeneste med tilbagevirkende kraft

Kan man få tabt arbejdsfortjeneste med tilbagevirkende kraft?

Kan man få tabt arbejdsfortjeneste med tilbagevirkende kraft?

Vores datter har netop fået en ASF-diagnose (autisme spetrum forstyrelse).

Vi har søgt om tabt arbejdsfortjeneste fra helt tilbage i december 2009. Vi fik afslag i første omgang, vi klagede til kommunen, vi fik afslag igen og sagen blev sendt til Det Sociale Ankenævn, som afviste sagen, fordi kommunen ikke havde belyst sagen godt nok. Mistanken om diagnosen var der allerede tilbage i dec. 09, men kommunen var ekstrem passiv på området også mht. rådgivning af os.

Vores sagsbehandler har oplyst per telefon, at vi først kan få bevilliget tabt arbejdsfortjeneste fra den dag, vi har fået den endelige diagnose og ikke med tilbagevirkende kraft. Vores egen læge, en børnelæge og børnepsykologen har anbefalet, at vi skulle søge pga. vores datters særlige behov og pga. mistanken om ASF - altså tilbage i dec. 2009. Sagsbehandleren kunne så "kun beklage at kommunen har været så længe om at behandle sagen".

Vores spørgsmål er så nu:

Har vores sagsbehandler ret i, at vi først kan få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste fra den dag diagnosen foreligger, selvom man i dec. 09 også havde mistanke om pågældende diagnose?

Eller har vi ret til Tabt arbejdsfortjeneste fra vores ansøgningstidspunkt i dec. 09 ?

 

Svar:  

Jeg kan desværre ikke besvare dit spørgsmål med et klart ja eller et klart nej. Men du kan godt få bevilget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste med tilbagevirkende kraft. Det afgørende er, om betingelserne for tabt arbejdsfortjeneste var tilstede på ansøgningstidspunktet.

Der er i lovgivningen om tabt arbejdsfortjeneste ikke krav om, at barnet skal have en diagnose for at være omfattet af begrebet "betydelig og varigt nedsat funktionsevne". Det er graden af funktionsnedsættelsen og ikke den lægelige diagnose, der er afgørende for om et barn tilhører målgruppen (se evt. principafgørelse 10-17).

Afslaget kan altså ikke gives alene med henvisning til den manglende diagnose.

Betingelserne for tabt arbejdsfortjeneste:

  • Barnet skal have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller en indgribende og kronisk eller langvarig lidelse. At lidelsen skal være indgribende betyder, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse med barnet. 
  • Ved kronisk lidelse forstås at den normalt varer barnealderen ud. En langvarig lidelse strækker sig normalt over min. 1 år.
  • Det skal være en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene der passer barnet.
  • Der skal være tale om, at man helt eller delvis har måttet ophøre med sin beskæftigelse for at passe barnet og der skal være tale om et indtægtstab.

Det er kommunen, der har ansvaret for at sikre, at der er tilstrækkelige oplysninger i sagen til, at de kan træffe afgørelse på et kvalificeret grundlag.

Hvis kommunen giver jer afslag på tabt arbejdsfortjeneste for perioden, fra ansøgningen blev indgivet, til diagnosen blev stillet, vil vi anbefale, at i fastholder klagen over denne del af afgørelsen, sådan at Nævnet (nu Ankestyrelsen) kan tage stilling i sagen.

Sidst opdateret 24/02 2017.