Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Dagpengeret efter tabt arbejdsfortjeneste

Er jeg berettiget til dagpenge, efter jeg har fået tabt arbejdsfortjeneste?

Er jeg berettiget til dagpenge efter jeg har fået tabt arbejdsfortjeneste?

Jeg er pt. på tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 og fik det direkte efter barsel. Jeg har nu haft det i 1 år og har det yderligere i ½ år. Muligvis 1-1½ år endnu. Men jeg er nu blevet opsagt i samarbejde med fagforeningen, som har fortalt mig, at jeg ikke får karantæne.

Jeg kan ikke rigtig få svar på, hvorvidt jeg er dagpenge berettiget, når jeg ikke længere modtager tabt arbejdsfortjeneste. A-kassen vil først fortage en konkret vurdering, når jeg melder mig ledig. Men jeg har da ikke lyst til at betale til en a-kasse i 1½ år, og de så ikke kan hjælpe mig.  

Svar

For at være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge efter arbejdsløshedsforsikringesloven skal man opfylde flere betingelser eller krav.

To betingelser for at opnå arbejdsløshedsdagpenge er blandt andet medlemskravet (jf. § 53 stk. 1) og beskæftigelseskravet (jf. § 53 stk. 2). Herudover må man eksempelvis heller ikke være selvforskyldt ledig. I så fald vil et medlem blive pålagt en karantæneperiode.

  • Medlemskravet indebærer, at man som hovedregel skal have været medlem af en arbejdsløshedskasse i mindst 1 år, før man kan modtage arbejdsløshedsdagpenge.
  • Beskæftigelseskravet indebar frem til 30.6.17, at man som fuldtidsforsikret medlem af en arbejdsløshedskasse havde dokumenteret løntimer for mindst 1924 timer indenfor de seneste 3 år eller i en tilsvarende periode have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang. Pr. 1.7.17 betød en lovændring, at beskæftigelseskravet ændres fra at være et timekrav til et indkomstkrav. Ret til dagpenge forudsætter herefter, at et medlem skal kunne forevise dokumentation for indtægt svarende til 218.616 kr. (2016-niveau) for fuldtidsforsikrede indenfor de seneste 3 år. For deltidsforsikrede medlemmer (se note 1 i bunden). 

Den omtalte periode på 3 år - også kaldet optjeningsperioden, der bruges ved vurderingen af, om beskæftigelseskravet er opfyldt - kan dog forlænges i forskellige situationer.

Optjeningsperioden kan, jf. § 53 stk. 11 forlænges ”ud over 2 år” med den resterende periode, hvor der er ydet støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn efter lov om social service.

Eksempel 1: Har en person modtaget tabt arbejdsfortjeneste i 18 år, kan optjeningsperioden jf. § 53, stk. 11 forlænges med perioden ”udover de 2 år” – med andre ord de sidste 16 år.

Optjeningsperioden kan jf. § 53, stk. 10 også forlænges ”med indtil 2 år”. 
 
Før 1.7.17 kunne den 3-årige optjeningsperiode forlænges med sammenlagt op til 2 år, hvis der forekom følgende perioder:
1) sygdom eller uarbejdsdygtighed af mere end 4 ugers varighed
2) støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn efter lov om social service eller alvorligt sygt barn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel
3) støtte til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, efter lov om social service
4) perioder med voksenuddannelsesstøtte
5) fravær på grund af barsel eller adoption efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel
6) orlov efter lov om børnepasningsorlov
7) ansættelse i seniorjob.

Efter den 1.7.2017 kan optjeningsperioden forlænges med følgende perioder:
1) perioder med sygedagpenge, der overstiger 160,33 timer.
2) perioder med barselsdagpenge
3) perioder med støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn
4) perioder med støtte til pasning af nærtstående døende.
5) perioder med dagpenge i den forlængede dagpengeperiode.

Lovændringen betyder eksempelvis, at perioder på ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse m.v. ikke forlænger optjeningsperioden

Endvidere er det vigtigt at være opmærksom på, at man efter denne bestemmelse maksimalt undlade at medregne én periode på 2 år. Har man eksempelvis haft én periode med barsel og én periode med tabt arbejdsfortjeneste i forlængelse af hinanden – vil der udelukkende kunne forlænges med en periode på maksimalt 2 år.

Eksempel 2: Har en person modtaget tabt arbejdsfortjeneste i 18 år – kan optjeningsperioden efter § 53 stk. 10 forlænges ”med indtil 2 år” – med andre ord de første 2 år.

Man kalder typisk disse situationer for "døde perioder".

Foreligger der ikke andre forhold, der skal tages hensyn til som eksempelvis en syge- eller barselsperiode, vil en person der har modtaget eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste i 18 år, således kunne forlænge sin optjeningsperiode med hele den faktiske periode på tabt arbejdsfortjeneste.

Optjeningsperioden forlænges efter 1. bestemmelse (§ 53 stk. 11) med alt ”ud over 2 år” – I eksempel 1: således de sidste 16 år.
Optjeningsperioden forlænges efter 2. bestemmelse  (§53 stk. 10) ”med indtil 2 år” –  I eksempel 2: således de første 2 år.
I alt kan optjeningsperioden i denne situation forlænges med 18 år.

Konklusion:

Den omstændighed, at du har modtaget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i en periode, kan altså ikke i sig selv bevirke, at du mister din dagpengeret med henvisning til, at ikke opfylder beskæftigelseskravet. (**se note 2)  samt ovenanførte vedr. § 53 stk. 10.


DUKH kan ikke vurdere, om du i øvrigt opfylder betingelserne for at få arbejdsløshedsdagpenge og derfor heller ikke hjælpe dig nærmere en afklaring på, om du kan få arbejdsløshedsdagpenge, når perioden med kompensation for tabt arbejdsfortjeneste udløber.

Din A-kasse bør kunne rådgive dig nærmere herom.

Spørgsmålet om din dagpengeret kan muligvis ikke besvares med et simpelt "ja" eller "nej", men A-kassen må kunne rådgive dig med forbehold - eksempelvis ved beskrive din dagpengeret i de forskellige situationer, der kan tænkes at foreligge, når perioden med kompensation for tabt arbejdsfortjeneste udløber.

DUKH skal således råde dig til at kontakte din A-kasse igen og bede om rådgivning.

Uddybende oplysninger 

Reglerne om medlemskab af A-kasse og optjening af ret til dagpenge er nærmere beskrevet i arbejdsløshedsforsikringslovens § 53.

* note 1:  Hvis man er deltidsforsikret betyder beskæftigelseskravet, at man skal have haft beskæftigelse som lønmodtager i mindst 1258 timer indenfor de seneste 3 år. Pr. 1.7.17 ændres dette fra at være et timekrav til et indkomstkrav. Ret til dagpenge forudsætter i stedet at et medlem skal kunne forevise dokumentation for indtægt svarende til mindst 145.740 kr.(2016-niveau) indenfor de seneste 3 år.

** note 2: Bemærk dig, at de to første år af forlængelsen i optjeningsperioden kan være opbrugt tidligere eksempelvis i forbindelse med sygeforløb, barsel mv.

Sidst opdateret 08/01 2018.