Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Dagpengeret efter tabt arbejdsfortjeneste

Er jeg berettiget til dagpenge, efter jeg har fået tabt arbejdsfortjeneste?

Jeg kan ikke rigtig få svar på, om jeg er dagpengeberettiget, når jeg ikke længere modtager tabt arbejdsfortjeneste. A-kassen vil først fortage en konkret vurdering, når jeg melder mig ledig. Men jeg har naturligvis ikke lyst til at betale til en a-kasse i 1½ år, uden at vide om jeg er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, når min tabte arbejdsfortjeneste ophører. 

Jeg modtager lige nu tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. En bevilling jeg fik direkte efter ophør af min barsel. Jeg har nu haft tabt arbejdsfortjeneste i 1 år og har det muligvis 1-1½ år endnu. Jeg er lige blevet opsagt fra mit job. Dette er foregået i samarbejde med fagforeningen, som har fortalt mig, at jeg ikke får karantæne.
Jeg vil gerne vide, om jeg har en dagpengeret? 

Det korte svar

DUKH kan ikke vurdere, om du kan få arbejdsløshedsdagpenge, når din tabte arbejdsfortjeneste udløber. Men at du har modtaget tabt arbejdsfortjeneste kan ikke i sig selv føre til, at du mister din dagpengeret. Perioder med eksempelvis barsel, sygdom, revalidering, orlov, der ligger forud for bevillingen af tabt arbejdsfortjeneste, er ofte medvirkende årsag til, at du kan risikere at miste din dagpengeret.

Vi råder dig til at kontakte din A-kasse igen og bede om rådgivning. Med forbehold for fremtidige ændringer, må din A-kasse må kunne rådgive dig om din mulige dagpengeret.

I det uddybende svar nedenfor, beskriver vi de regler der har betydning for, om du har ret til dagpenge.   


Det uddybende svar


Når A-kassen skal vurdere om en person er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, skal A-kassen sikre sig at personen opfylder nogle betingelser.

To af betingelserne for at opnå ret til arbejdsløshedsdagpenge, er:

  • Medlemskravet (§ 53, stk. 1),

  • Beskæftigelseskravet (§ 53, stk. 2). 


Medlemskravet indebærer, at man som hovedregel skal have været medlem af en arbejdsløshedskasse i mindst 1 år, før man kan modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Beskæftigelseskravet indebærer, at medlemmet skal dokumentere en indtægt indenfor de seneste 3 år. Fuldtidsforsikrede medlemmer af en arbejdsløshedskasse, skal dokumentere en indtægt på mindst 228.348 kr. (2018-niveau), deltidsforsikrede en indtægt på 152.232 kr.(2018-niveau).

Den omtalte periode på 3 år, kaldes også optjeningsperioden. Den bruges til at finde ud af, om beskæftigelseskravet er opfyldt. Det vil sige, at indtægten skal findes indenfor denne periode.

Optjeningsperioden kan forlænges i 2 situationer.

Tabt arbejdsfortjeneste modtaget udover de første 2 år. 
Optjeningsperioden kan forlænges ”ud over 2 år” med den resterende periode, hvor der er ydet støtte til passe et handicappet eller alvorligt sygt barn efter lov om social service, jf § 53, stk. 18.

Det betyder, at et medlem, som har modtaget tabt arbejdsfortjeneste i 18 år, kan forlænge sin optjeningsperiode med de sidste 16 år efter denne bestemmelse.

Tabt arbejdsfortjeneste modtaget indenfor de første 2 år.
Optjeningsperioden kan også forlænges ”med indtil 2 år”, jf. § 53, stk. 17 

Optjeningsperioden forlænges med følgende perioder:
1) perioder med sygedagpenge, der overstiger 160,33 timer.
2) perioder med barselsdagpenge
3) perioder med støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn
4) perioder med støtte til pasning af nærtstående døende.
5) perioder med dagpenge i den forlængede dagpengeperiode.

Forlængelsesbestemmelsen betyder, at et medlem, som har modtaget tabt arbejdsfortjeneste i 18 år, kan forlænge sin optjeningsperiode, med de første 2 år.

Bemærk at det kun er de nævnte perioder der kan udløse en forlængelse og at der ikke kan forlænges med mere end i alt 2 år. Det betyder at:

  • perioder på ressourceforløbsydelse og revalideringsydelse forlænger ikke optjeningsperioden.

  • der maksimalt kan undlades at medregne én periode på 2 år. Har modtageren eksempelvis haft én barsels-, én syge- og én periode med tabt arbejdsfortjeneste i forlængelse af hinanden, vil der udelukkende kunne forlænges med en periode på maksimalt 2 år – og ikke 2 år pr. begivenhed.


Eksempel på de 2 forlængelsesbestemmelsers betydning for hele perioden på tabt arbejdsfortjeneste.

Et medlem der har modtaget tabt arbejdsfortjeneste i 18 år, vil efter begge forlængelsesmuligheder kunne forlænge sin optjeningsperiode med hele den faktiske periode på tabt arbejdsfortjeneste.   

Har medlemmet modtaget tabt arbejdsfortjeneste i 18 år kan:

  • optjeningsperioden forlænges efter 2. bestemmelse med indtil 2 år (§53 stk. 17).  
    Det betyder med de første 2 år.

  • optjeningsperioden forlænges efter 1. bestemmelse med alt ud over 2 år (§ 53 stk. 18).
    Det betyder med de sidste 16 år. 

Optjeningsperioden kan sammenlagt forlænges med 18 år. Med andre ord, kan der ses bort fra hele perioden med tabt arbejdsfortjeneste.

For at kunne opfylde beskæftigelseskravet vil det afgørende være den 3-årige optjeningsperiode, der ligger forud for overgangen til tabt arbejdsfortjeneste. Sagt på en anden måde, er det afgørende for om et medlem vil have en dagpengeret, den 3 årige periode inden overgangen til tabt arbejdsfortjeneste. Medlemmet skal indenfor denne 3-årige periode, kunne dokumentere det indtægtskrav, der gælder for fuldtids- eller deltidsforsikrede.

Er der i den 3-årige periode andre forhold end afholdelse af tabt arbejdsfortjeneste, som eksempelvis en syge- eller barselsperiode, kan optjeningsperioden ikke forlænges yderligere. Dette er nærmere beskrevet under ”tabt arbejdsfortjeneste modtaget indenfor de første 2 år”. Det er typisk årsagen til, at modtagere at tabt arbejdsfortjeneste kan miste deres dagpengeret.


DUKH´s anbefalinger


DUKH vil råde til, at medlemmer altid kontakter A-kassen og beder om rådgivning før de beslutter sig til at modtage tabt arbejdsfortjeneste. Med forbehold for fremtidige ændringer må A-kassen kunne rådgive om dagpengeretten, den dag medlemmets tabt arbejdsfortjeneste stopper. Berettigelse til dagpenge afhænger af perioden forud for overgangen til tabt arbejdsfortjeneste. A-kassen vil derfor allerede kunne vurdere en mulig dagpengeberettigelse inden overgangen til tabt arbejdsfortjeneste. A-kassen må også kunne rådgive om eventuelle konsekvenser for dagpengeretten, hvis medlemmet vælger at overgå til tabt arbejdsfortjeneste. 


Link til lovgrundlag


Reglerne om medlemskab af A-kasse og optjening af ret til dagpenge er nærmere beskrevet i Arbejdsløshedsforsikringslovens § 53. Lov om arbejdsløshedsforsikring § 53

 

Hvis du vil vide mere

Sidst opdateret 08/08 2019.