Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Ombygning af bil

Må vi ændre og ombygge vores handicapbil ved familieforøgelse?

Må vi ændre og ombygge vores handicapbil ved familieforøgelse?

Vi er en familie på fire, der snart bliver seks. Vores nuværende yngste barn har fået bevilget handicapbil, som jo fremover ikke vil være stor nok til at rumme hele familien. Vi har de originale sæder fra 2. række som fulgte med bilen da vi fik den for et år siden. Dem vil vi indsætte som 3. række og så lave en mindre justering af sæderne i række 2. Det vil koste cirka 20.000 kr.

Kommunen afviser ombygningen med den begrundelse, at bilen er vores søns og ikke familiens. Så det er underordnet, at familiens behov ændres.

Konsekvensen kan blive at vi skal køre i to biler.
Mine spørgsmål er:

  • A: Er kommunens indstilling er lovlig;
  • B: Kan ombygningen betragtes som merudgift;
  • C: Hvad er der af muligheder, hvis ovenstående ikke er muligt i praksis.

 

Svar

Generelt om bevilling af bil

Kommunen skal efter servicelovens § 114 yde støtte til køb af bil til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes uden brug af bil.

Efter bilvejledningens pkt. 8, kan forældre søge støtte på vegne af et handicappet barn, men det er barnet, der skal stå som ansøger, og barnets funktionsevne, der er afgørende for, om der kan ydes støtte.

Ved bevilling ydes støtte til den bil der er billigst og bedst egnet.

Kommunen skal ved bevilling foretage en konkret vurdering. I vurderingen skal der primært tages den støtteberettigedes behov. Andre forhold som f.eks. familiens størrelse kan ikke få afgørende indflydelse på, hvilken bil der er billigst og bedst egnet, her ses udelukkende på den handicappedes behov.

Ved vurderingen af ansøgerens samlede situation skal det overvejes, om der er andre søskende i en familie, og om der bør være plads til disse i bilen ud fra en konkret vurdering af familiens behov. Dette bør være sket ved den egentlige bevilling af bilen, men i det en udskiftning som hovedregel først kan bevilges efter 8 år, vil jeres nye situation også først blive taget i betragtning ved udskiftning. Ellers skal der være væsentlige ændringer i jeres søns handicap, som betinger udskiftning eller ombygning.

Hvis bilen ikke kan rumme hele familien, levner lovgivningen mulighed for, at man selv kan finansiere prisdifferencen mellem den bevilgede bil og en model, som efter vil kunne dække hele familiens behov for befordring.

Kommunen skal i den forbindelse vejlede jer om provenuet ved udskiftning af bilen, da lånetypen har betydning for, om I skal benytte provenuet til at nedbringe gæld eller om I må benytte hele provenuet til at købe ny bil for.  Det der er afgørende er hvilken lånetype I efterfølgende bevilges.

Hvis I bliver bevilget "almindeligt lån", skal nettoprovenuet ved salget af bilen anvendes til køb af den nye bil. Et resterende provenu fratrækkes ved beregningen af det nye lån i den beregnede tilbagebetalingspligtige del. Et herefter resterende provenu fratrækkes i den del af lånet, der nedskrives.

Hvis I derimod  får bevilget "udvidet lån", skal nettoprovenuet ved salget af bilen fratrækkes i det supplerende lån. Et eventuelt overskydende beløb fratrækkes i det "almindelige" lån. 

Dækker merudgiftsbestemmelsen

Merudgiftsbestemmelsen i servicelovens § 41 levner ikke hjemmel til at dække en ombygning af bilen. Alt hvad der udover transporten vedrører bilen, dækkes efter servicelovens § 114. 

Endelig konklusion

Kommunens indstilling er lovlig, såfremt de har givet jer en afgørelse med begrundelse og klagevejledning.

Ombygningen kan ikke dækkes af merudgiftsydelsen efter servicelovens § 41.

I kan ved udskiftning af bilen sikre jer, at der laves en vurdering svarende til hele familiens behov, og evt. benytte jer af muligheden for selv at betale en merudgift til en bil der kan rumme hele familien.

Sidst opdateret 30/12 2017.
Mere information om handicapbil