Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Forskellige former for aflastning

Kan kommunen bevilge aflastning efter en anden paragraf?

Kan kommunen bevilge aflastning efter en anden paragraf?

Vi har gennem flere år haft aflastning til vores datter. Aflastningen har skullet tilgodese både vores datters behov, men også hensynet til søskende og os som forældre. Aflastningen har været bevilget efter servicelovens § 52. Nu har kommunen ændret bevillingen, således at aflastningen nu bevilges efter servicelovens § 84.

Må kommunen uden videre begrundelse ændre bevillingen? Hvad skal ligge til grund for en sådan ændring?

Er der noget, vi som forældre skal være særlig opmærksom på i forhold til om aflastningen er bevilget i henhold til servicelovens § 84 eller § 52.

 

Svar:

Jeg forstår dit spørgsmål således, at det alene er lovgrundlaget, som kommunen har ændret på - ikke omfanget af aflastningen. Kommunen er forpligtet til løbende at følge op på de bevillinger, som de giver borgere i kommunen. I jeres tilfælde har kommunen fundet anledning til at ændre på lovgrundlaget. Det kan kommunen f.eks. gøre, fordi kommunen finder, at den hidtil fejlagtigt har bevilget aflastningen efter servicelovens § 52, men at den rettelig burde være ydet efter servicelovens § 84.

Afgørelse og klagevejledning

Det er min vurdering, at I kan bede kommunen om en afgørelse for deres ændring af lovgrundlaget for bevillingen af aflastning. Kommunen skal træffe en konkret og individuel afgørelse på baggrund af oplysninger om jeres datter og jeres familie som helhed. I skulle således have en afgørelse på ændringen, da den kan have indflydelse på jeres muligheder for at tilrettelægge og anvende aflastningen. En sådan afgørelse skulle efter min vurdering være ledsaget af en klagevejledning, så I kunne udnytte jeres ret til at klage over en sådan afgørelse.

Jeg vil i det følgende redegøre lidt for forskellen mellem aflastning efter servicelovens § 52 og § 84 og også orientere lidt om aflastning efter servicelovens § 41.

Aflastning efter servicelovens § 52

Såfremt behovet for aflastning opstår på baggrund af barnet eller den unges helt særlige behov for støtte, skal aflastningen bevilges efter servicelovens § 52. Det sker efter forudgående børnefaglig undersøgelse jf. servicelovens § 50. Aflastning efter denne paragraf giver mulighed for, at barnet kan overnatte udenfor hjemmet. Kommunen ansætter personale, som har særlige forudsætninger for at varetage barnets behov.

Aflastning efter serviceloven § 84

Hvis behovet for aflastning er opstået alene på baggrund af barnets eller den unges funktionsnedsættelse, og aflastningen gives af hensyn til den øvrige familie, for eksempelvis at give forældrene tid til eventuelle søskende, skal aflastningen ydes efter servicelovens § 84. Forældrene er ikke arbejdsgivere. Det vil sige, at de ikke selv ansætter og afskediger personale. Kommunen godkender og ansætter personale. Når en kommune skal vurdere behovet for aflastning, skal kommunen først vurdere, om behovet kan dækkes efter servicelovens § 84. Kan behovet for afløsning/aflastning ikke dækkes efter denne bestemmelse, kan kommunen bevilge aflastning som en merudgift forbundet med forsørgelsen, jf. servicelovens § 41. Bemærk i øvrigt, at afløsning efter § 84 gives i hjemmet, mens aflastning gives uden for hjemmet, f.eks. i form af tilbud om dag-, nat- eller døgnophold.

Aflastning efter servicelovens § 41

Det fremgår af børn og unge-vejledningens pkt. 201, at "hvis en af servicelovens øvrige aflastningsordninger ikke er tilstrækkeligt i det konkrete tilfælde, kan der ydes hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til ansættelse af en hjælper efter servicelovens § 41 til aflastning. Der ydes kun hjælp til dækning af merudgifter efter servicelovens § 41 til aflastning i eget hjem."

Der kan f.eks. ydes hjælp til voksenbetalt barnepige, hvor udgiften til barnepige er højere, end hvad andre forældre betaler for barnepige. Begrundelsen for en særlig høj udgift til barnepige kan være, at barnet kræver en særlig ansvarlig og kompetent person til at passe sig. Kommunen kan yde merudgiften til denne barnepigeudgift i forhold til, hvad en barnepige ellers koster. Forældrene er arbejdsgivere. Det er forældrene selv der ansætter og afskediger personale og de får en udmålt ydelse hver måned, som de betaler deres hjælpere med.

Forskelle

Tilbage til dit spørgsmål - er der noget, vi som forældre skal være særlig opmærksom på i forhold til om aflastningen er bevilget i henhold til servicelovens § 84 eller § 52. Bevilling af afløsning/aflastning efter § 84, jf. § 44, kræver ikke forudgående børnefaglig undersøgelse, som er et krav ved aflastning efter lovens § 52. Forældrene er hverken efter servicelovens § 84 eller § 52 arbejdsgivere. Det er kommunen, der ansætter personale til at varetage opgaven. Der kan være en række tilfælde, hvor et barn har så komplekse funktionsnedsættelser, at aflastningen bør gives efter servicelovens § 52, selv om aflastningen gives for at tilgodese de øvrige i familien. Det kan være tilfælde, hvor aflastningen bør gives på et velbeskrevet grundlag (undersøgelse jf. servicelovens § 50) og af kvalificeret personale. En familie kan på samme tid godt modtage aflastning efter både servicelovens § 84, 52 og 41. Det afhænger af familiens beskrivelse af behovet og kommunens vurdering af sagen.

Læs mere:

Du kan læse mere om reglerne for afløsning og aflastning i børn og unge-vejledningen pkt. 196-202.

Se også DUKH's hjemmeside om afløsning og aflastning efter servicelovens § 84.

Se evt. også principafgørelse 85-13, hvoraf bl.a. fremgår:

"Aflastning for børn skal tilbydes efter servicelovens § 84, stk. 1, jf. § 44, når behovet for aflastning er opstået alene på grund af barnets funktionsnedsættelse, og når aflastningen sker af hensyn til den øvrige familie. Er der tale om et behov for aflastning på grund af barnets særlige behov for støtte, skal aflastningen finde sted efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 5. Servicelovens § 41, om nødvendige merudgifter er subsidiær i forhold til servicelovens regler om aflastning i § 84, stk. 1, jf. § 44 og § 52, stk. 3, nr. 5. Det vil sige, at der alene kan ydes hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til aflastning i eget hjem, hvis en af de øvrige aflastningsordninger ikke i tilstrækkeligt omfang kan løse behovet."

Sidst opdateret 24/02 2016.