Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Hjælpemidler og forbrugsgoder Spørgsmål - svar hjælpemidler og forbrugsgoder Elscooter: Kan et forbrugsgode bevilges som hjælpemiddel?

Handlinger tilknyttet webside

Elscooter: Kan et forbrugsgode bevilges som hjælpemiddel?

Er en El-scooter et hjælpemiddel eller et forbrugsgode?

Er en El-scooter et hjælpemiddel eller et forbrugsgode?

Jeg har ansøgt om en el-scooter efter § 113, stk. 5, altså der hvor forbrugsgodet fungerer som et hjælpemiddel, fordi min gang/balancefunktion er stærkt nedsat, og den tilstand er varig.

Kommunen har nu fremsendt en bevilling, der lyder på, at en el-scooter er at betragte som et forbrugsgode og ikke et hjælpemiddel. Jeg vil gerne høre jeres vurdering.

Jeg er også lidt uforstående over, at jeg ikke får et afslag på § 113, stk. 5, når det er efter den § jeg har søgt efter.

 

Svar

Jeg kan ikke vurdere, om du er berettiget til at få en el-scooter bevilget efter servicelovens § 113, stk. 5, eller om der for dig er tale om et forbrugsgode. Det er imidlertid min vurdering, at du har krav på et afslag med begrundelse og klagevejledning på, at kommunen ikke mener, at du opfylder betingelserne efter servicelovens § 113, stk. 5.

Uddybning

Loven skelner mellem egentlige hjælpemidler og forbrugsgoder.

Hjælpemidler er produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse. Hjælpemidler ydes efter servicelovens § 112.

Forbrugsgoder er produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. Disse bevilges efter servicelovens § 113.

Der er stor forskel i reglerne og konsekvenserne for dig som borger bl.a. i forhold til egenbetaling. Hovedreglen er, at du får dækket udgiften til et hjælpemiddel 100%, mens du selv skal betale det halve af et forbrugsgode. Men i nogle tilfælde, hvor forbrugsgodet fungerer som et hjælpemiddel, kan du få dækket 100% af egenbetalingen. Mere herom i det nedenstående.

Forbrugsgode kan godt fungere som hjælpemiddel

Principafgørelse C-42-08 fra Ankestyrelsenhar foranlediget en del kommuner til generelt at betragte el-scootere som forbrugsgoder. Det er imidlertid min vurdering, at der altid skal foretages en konkret, individuel vurdering af, om en el-scooter alene fungerer som et hjælpemiddel for den enkelte.

Et forbrugsgode kan nemlig i en række tilfælde udgøre den kompensation, som personer med nedsat funktionsevne har behov for. Det kan således bevirke, at man kan udføre dagligdags funktioner, som man ellers ikke ville være i stand til uden hjælp, og man kan dermed have behov for det som et hjælpemiddel

Ifølge servicelovens § 113 stk. 5 om forbrugsgoder betaler kommunen den fulde anskaffelsespris på det billigst (og bedst) egnede forbrugsgode, hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne (normalt betaler kommunen som nævnt 50% af anskaffelsesprisen, når der er tale om forbrugsgoder).

Du skal med andre ord opfylde de samme betingelser som ved ansøgning om almindelige hjælpemidler for at få den fulde anskaffelse dækket.

Om du opfylder betingelserne for at få et forbrugsgode fuldt betalt afhænger derfor bl.a. af, hvor omfattende din funktionsnedsættelse er, om forbrugsgodet er nødvendigt for at gøre dig mere selvhjulpen i hverdagen, om det i væsentlig grad letter din daglige tilværelse og om din funktionsnedsættelse er varig, dvs. at der ikke er udsigt til en forbedring af din tilstand.

Konkret i forhold til en el-scooter vil det også have betydning, om du har andre mobilitets-hjælpemidler, og om du i forvejen er fuldt ud kompenseret for dit mobilitets-behov ved hjælp af disse.

Opsummering

Det betyder også, at man ikke kan sige noget generelt om, hvorvidt man har ret til at få dækket den fulde anskaffelsespris på et bestemt forbrugsgode. Det afhænger af, om det konkret fungerer som et hjælpemiddel for den konkrete ansøger.

Der skal altså altid foretages en konkret, individuel vurdering af om en el-scooter vil gøre dig mere selvhjulpen i hverdagen og lette din daglige tilværelse væsentligt, og om den er nødvendig for at kompensere for dit mobilitetshandicap, herunder om du allerede er kompenseret på forhånd ved andre hjælpemidler.

Du har imidlertid krav på et begrundet afslag med klagevejledning, når du har søgt efter en bestemt lovregel.

Sidst opdateret 27/01 2014.
Explorer Portlet