Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Kugledyne til dreng med svær ADHD

Hvordan søger jeg bedst en kugledyne til min søn med ADHD?

Hvordan søger jeg bedst en kugledyne til min søn med ADHD?

Jeg har en søn på 12 år, som har fået diagnosen svær ADHD for et år siden. Jeg har nu tænkt mig at søge om en kugledyne, men da han ikke får medicin (det virker ikke på ham), er jeg bekymret for, at jeg vil få afslag igen. Så mit spørgsmål er: Hvordan søger jeg bedst? Han har jo stadig brug for dynen, selvom han ikke får medicin. Han vågner tit med hovedpine, men ikke får ondt i hovedet i løbet af dagen.

Svar

Du kan med fordel søge kugledynen som et hjælpemiddel efter reglerne i servicelovens § 112. Du kan i ansøgningen lægge vægt på, hvordan en kugledyne vil lette hans dagligdag ved, at den vil forbedre hans nattesøvn. Desuden kan du lægge vægt på, at det ikke er muligt at opnå den forbedring på anden vis, herunder af medicinsk vej.

Uddybende svar - hjælpemiddel eller behandlingsredskab

Kugledyner kan efter praksis enten bevilges som et hjælpemiddel efter serviceloven eller som et behandlingsredskab efter sundhedsloven. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om den skal/kan bevilges efter det ene eller andet regelsæt.

Behandlingsredskab efter sundhedsloven

Som udgangspunkt er er der tale om behandlingsredskaber (herunder apparatur og hjælpemidler), når du anvender dem som led i eller fortsættelse af den på sygehuset påbegyndte behandling. Formålet er enten at opnå yderligere forbedring eller modvirke forværring af den opnåede tilstand.

Hjælpemiddel efter serviceloven

Der er tale om et hjælpemiddel efter serviceloven, når apparatet, redskabet mm. skal afhjælpe de varige følger af en funktionsnedsættelse og lette den daglige tilværelse i hjemmet. Desuden kan det indgå i vurderingen, om det er muligt at afhjælpe behovet enten ved samtale eller behandling.

Ankestyrelsen om kugledyner

Ankestyrelsen har i principafgørelse 94-15 udtalt sig generelt om anvendelsen af kugledyner:

"En kugle- eller kædedyne kan være et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel. Afgørelsen heraf beror på, hvilke behov brugen af dynen skal afhjælpe og vil altid bero på en konkret og individuel vurdering af lidelsens karakter og omfang. En kugle- eller kædedyne kan bevilges til varigt brug i hjemmet, hvis tilstanden ikke kan afhjælpes ved den øvrige behandling.
Der kan efter servicelovens regler om hjælpemidler ydes hjælp til en kugle- eller kædedyne til en borger med varigt nedsat funktionsevne, hvis der ikke er yderligere muligheder for behandling af borgerens lidelse og de søvnvanskeligheder, som er en følge af lidelsen.
Afgørelsen heraf må bero på en konkret vurdering af, om borgeren profiterer tilstrækkeligt af pædagogiske, ikke-medicinske tiltag eller medicinske behandlingstilbud. Det indgår i vurderingen, om de medicinske behandlingstilbud er uden alvorlige bivirkninger.
Hvis behandlingsmulighederne er udtømte, skal det herefter vurderes, om bestemmelsens krav om væsentlighed er opfyldt."

Særligt vedr. børn udtalte Ankestyrelsen:

"En kugle- eller kædedyne kan ikke bevilges som et hjælpemiddel alene med henblik på at undgå medicinsk behandling af barnet. Relevant medicinsk behandling uden væsentlig helbredsrisiko må derfor være afprøvet, før en kugle- eller kædedyne kan bevilges af kommunen efter reglerne om hjælpemidler.
Det kan ikke kræves, at der er beskrevet og dokumenteret helt konkrete aktiviteter i dagligdagen, som barnet udfører bedre ved brug af en kugle- eller kædedyne. Dette skyldes, at det er en naturlig forudsætning for barnets mulighed for læring, udvikling, socialitet og trivsel, at barnet er tilstrækkeligt udhvilet."

I principafgørelsen træffer Ankestyrelsen afgørelse i to sager vedr. børn:

"I sag nr. 1 fandt Ankestyrelsen, at det ikke på det foreliggende grundlag kunne vurderes, om alle behandlingsmuligheder var udtømte. Det kunne derfor heller ikke vurderes, om en kædedyne var et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel for barnet.
I sag nr. 2 vurderede Ankestyrelsen, at behandlingsmulighederne for barnet var udtømte. En kædedyne havde derfor til formål at afhjælpe de varige følger af barnets nedsatte funktionsevne og var dermed et hjælpemiddel for barnet. Ankestyrelsen vurderede også, at en kædedyne afhjalp barnet væsentligt i hverdagen, da kædedynen begrænsede de mange opvågninger i løbet af natten, hvilket gjorde barnet bedre i stand til at kompensere for sine omfattende koncentrationsvanskeligheder, motoriske uro og manglende overskud til at fungere socialt i dagligdagen."

Link:

Netsvar: Behandlingsredskab eller hjælpemiddel 

Sidst opdateret 04/01 2016.
Explorer Portlet