Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Flytning til ny kommune

Får vi vores støtte med, hvis vi flytter til en ny kommune

Får vi vores støtte med, hvis vi flytter til en ny kommune

Jeg bor på Sjælland og min kæreste på Fyn. Min kæreste har et multihandicappet barn på 14 år, som kræver hendes omsorg 100% både til alt i det daglige, men også for at kunne overleve. Vi overvejer at flytte sammen i min velegnede store bolig på Sjælland, men vi er usikre på, om alle de foranstaltninger og hjælpeordninger (betaling for merudgifter samt hendes indtægt for tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af barnet hjemme), som min kæreste gennem årene har fået tildelt, får lov at følge med over i den ny kommune. Jeg har kunnet læse mig frem til, at tildeling af ydelser m.v. altid skal vurderes af kommunen efter forudgående ansøgning, men gælder det også, når der er tale om flytning. Eller kan man/er der praksis for at videreføre tilkendelserne fra den gamle kommune? Risikerer vi, at der er ydelser, der falder bort? Indtægten for tabt arbejdsfortjeneste formoder vi fortsætter uændret. Er det korrekt?

Der er i øvrigt ikke noget i barnets helbredssituation, der er forandret.

I vores forhold går vi ud-af-til endnu "lidt stille med dørene" og har til orientering endnu ikke taget den første kontakt til min kommune, da vi af hensyn til barnets ve-og-vel og fremtid og min kæreste indtægtssituation først er nødt til at vide lidt om, hvor vi står.

 

Svar

Der kan ske ændringer i hidtidige bevillinger, hvis I vælger at flytte sammen i dit hus. Når man flytter fra en kommune til en anden skal tilflytningskommunen vurdere, om den vil videreføre allerede bevilgede handicapkompenserede ydelser i tidligere kommune. Men det skal samtidig understreges, at tilflytningskommunen ikke uden videre kan ændre en tidligere givet bevilling.
Som udgangspunkt skal følgende betingelser være opfyldte, før tilflytningskommunen kan ændre i din kærestes bevilling:

  • Den nuværende bevilling er i strid med lovgivningen.
  • Det faglige skøn, der ligger til grund for en given ydelse, er i strid med sagens oplysningsgrundlag, eller
  • Lovgivningen har ændret sig, siden bevillingen blev givet. Vær her også opmærksom på de ændringer, der kan følge af, at Ankestyrelsen via principafgørelser foretager præcisering af lovgivningen inden for udvalgte områder, eller
  • Der er sket ændringer i din steddatters helbredssituation, siden den oprindelige bevilling blev givet, som begrunder ændring / evt. nedsættelse af allerede given bevilling.

Hvis I beslutter jer for at flytte sammen i dit hus, skal I henvende Jer i tilflytningskommunen umiddelbart i tilknytning til flytningen for at ansøge om, at nuværende handicapkompenserende ydelser videreføres. I kan anmode om, at der indhentes oplysninger om allerede eksisterende bevillinger i fraflytningskommunen. I det omfang fraflytningskommunen ikke er i besiddelse af alle relevante oplysninger om din steddatters aktuelle helbredssituation bør I selv supplere med de manglende oplysninger, således at kommunen får mulighed for at overveje at indhente eventuelle supplerende oplysninger fra relevante fagpersoner - egen læge eller andre.

I har ikke krav på at tilflytningskommunen tager stilling til, hvilke handicapkompenserende ydelser der kan bevilges, før end  din kæreste og din steddatter er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Så I må derfor påregne at skulle tage stilling til, om I vil flytte sammen , uden at I på forhånd kan få sikkerhed for i hvilket omfang tidligere bevillingsniveau vil blive videreført.

Det kan være en god ide at anmode tilflytningskommunen om at give jer skriftlige afgørelser på jeres ansøgninger om handicapkompenserende ydelser. Skulle tilflytningskommunen reducere i eller stoppe allerede bevilgede ydelser, kan kommunens afgørelser indbringes for Ankestyrelsen inden for 4 uger efter, at I har modtaget en afgørelse.

Lovgrundlag:

Retssikkerhedslovens §§ 9, 9a, 10 og 60

Sidst opdateret 23/04 2015.