Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Generelt om sagsbehandling Spørgsmål svar om sagsbehandling Forskellen på sundhedskoordinator og lægekonsulent?

Handlinger tilknyttet webside

Forskellen på sundhedskoordinator og lægekonsulent?

Hvad er forskellen på en sundhedskoordinator og sundhedsfaglig rådgivning ved en lægekonsulent?

Hvad er forskellen på en sundhedskoordinator og sundhedsfaglig rådgivning ved en lægekonsulent?

Min sag har for nylig været forelagt kommunens lægekonsulent, der skulle gennemgå en indhentet lægeattest. Nu har min sagsbehandler sagt, at min sag skal behandles i rehabiliteringsteamet, når der er lavet en rehabiliteringsplan. Hun fortalte også, at der ved det møde deltager en sundhedskoordinator, som er lidt ligesom lægekonsulenten. Hvad er egentlig forskellen på en sundhedskoordinator og så en lægekonsulent?

Svar

Siden 2013 er der sket ændringer vedrørende sagsbehandling af en del sager i jobcentret og dermed også ændringer i forhold til hvilken lægefaglig bistand, som kommunen skal anvende. Tidligere har kommunerne i mange år anvendt lægekonsulenter, der har haft til opgave at gennemgå og ”oversætte” indhentede lægeoplysninger i borgerens sag om f.eks. kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, merudgifter m.v. Disse lægekonsulenter har typisk været ansat af kommunen til at varetage disse opgaver.  I det følgende vil vi beskrive de lovgivningsmæssige regler som i dag er gældende for kommunernes benyttelse af lægefaglig bistand i forskellige sager.

I: Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra klinisk funktion

Kommunen skal i flg. sager benytte sig af klinisk funktion ved behov for sundhedsfaglig rådgivning:

  1. sager, som skal behandles i rehabiliteringsteamet, hvilket er sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, førtidspension, jobafklaringsforløb og kategori 3 sygedagpengesager. Ved møde i rehabiliteringsteamet deltager sundhedskoordinator fra klinisk funktion.
  2. løbende sager, hvor borgeren er i jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, modtager tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, modtager førtidspension eller modtager sygedagpenge og er visiteret til kategori 3
  3. sager om førtidspension, som er undtaget for reglen om forelæggelse for rehabiliteringsteamet på baggrund af at det er åbenlyst at arbejdsevnen ikke kan bedres jf. Pensionslovens § 18 stk. 2.
  4. sager, hvor borgere kan afvise lægebehandling uden at det får indflydelse på deres ret til sygedagpenge, fleksjob, ressourceforløbsydelse og førtidspension jf. forsøgsordning frem til 30.06.2019.
  5. Sager, hvor borgeren er i ressourceforløb, og som skal deltage i tilbud efter kap. 10-12 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ret til inddragelse af sundhedskoordinator i tilrettelæggelsen af det konkrete tilbud, såfremt borgeren mener, at det ikke tilgodeser borgerens skånehensyn. Der er tale om en forsøgsperiode fra 01.07.2017 til 30.06.2019.

Kommunen kan i sagsbehandlingen af ovenstående sager alene benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra den kliniske funktion i regionen og kan derfor ikke anvende lægekonsulent. 

Indhentelse af oplysninger:
Kommunen kan i disse sager alene indhente oplysninger fra borgerens praktiserende læge og fra klinisk funktion. Klinisk funktion og kommunen kan  aftale, at der rekvireres yderligere oplysninger (f.eks. fra psykolog, speciallæge, sygehus), hvis der er behov derfor. I så fald er det kommunen der rekvirerer disse oplysninger på vegne af klinisk funktion. Såfremt kommunen har behov for en nærmere sundhedsfaglig vurdering af borgerens helbredsmæssige muligheder for arbejde eller uddannelse ud fra de lægelige oplysninger der foreligger i sagen, kan kommunen anmode klinisk funktion herom. Klinisk funktion vil på baggrund af de lægelige akter i sagen og en konsultation med borgeren, udarbejde en speciallægeattest med vurdering af borgerens muligheder for uddannelse og arbejde.

ad 1) Sundhedskoordinatorens opgaver i forbindelse med sager, som skal behandles i rehabiliteringsteamet

En række sager skal som nævnt behandles i det såkaldte rehabiliteringsteam, og teamet skal afgive indstilling, før kommunen træffer afgørelse i sagen. Rehabiliteringsteamet (se artikel) er tværfagligt sammensat med repræsentanter fra relevante forvaltningsområder i kommunen samt en sundhedskoordinator fra den kliniske funktion i regionen. Før sagen behandles i teamet skal rehabiliteringsplanens forberedende del (se artikel) være udarbejdet.

Hvis kommunen anmoder om det, skal sundhedskoordinatoren yde kommunen sundhedsfaglig rådgivning, inden sagen behandles i rehabiliteringsteamet. Sundhedskoordinatoren skal efter behov yde bistand i kommunens forberedelse af sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Sundhedskoordinatoren kan med borgerens skriftlige samtykke drøfte sagen med borgerens praktiserende læge og kan endvidere efter aftale med kommunen tale med borgeren.

Før mødet i teamet forbereder sundhedskoordinatoren sin sundhedsfaglige rådgivning på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del, der skal indeholde alle relevante helbredsmæssige oplysninger.

Under behandling af sagen i teamet bidrager sundhedskoordinatoren med sundhedsfaglig rådgivning og taler sammen med de øvrige i teamet med borgeren om dennes muligheder for at arbejde og uddanne sig.

Sundhedskoordinatorens rådgivning indgår i teamets indstilling til kommunen om, hvilken ydelse eller indsats borgeren skal have. Hvis det under mødet viser sig, at der er behov for yderligere helbredsmæssige oplysninger, kan sundhedskoordinatoren anbefale, at teamet afventer med at afgive en indstilling til disse foreligger. 

ad 2) Sundhedskoordinatorens opgaver i øvrige sager

Sundhedskoordinatoren skal, hvis kommunen har behov for det, bidrage med sundhedsfaglig rådgivning i løbende sager. Rådgivningen sker i form af en udtalelse til brug for sagen og må ikke indeholde en rådgivning om, hvilken ydelse borgeren har ret til. Rådgivningen kan bl.a. omhandle:

  • en borgers muligheder for at fortsætte i et ressourceforløb, fleksjob eller jobafklaringsforløb
  • en borgers muligheder for at genoptage sit arbejde (kategori 3 sygedagpengesager)
  • en anbefaling om, at borgerens helbredsforhold vurderes i klinisk funktion
  • en anbefaling om, at borgeren opfordres til at gå til sin praktiserende læge for udredning/behandling 

ad 3)  I ”åbenbare sager” om førtidspension skal sundhedskoordinatoren udarbejde en udtalelse, der skal indeholde en sundhedsfaglig vurdering af, om det ud fra sagens oplysninger må anses for at være helt åbenbart, at borgerens arbejdsevne ikke kan forbedres. Læs nærmere om hvilke sager, der er tale om i dette netvar: Førtidspensionssager der ikke skal forelægges rehabiliteringsteamet

ad 4)  Hvis en borger i disse sager afviser at modtage lægebehandling, anmoder kommunen med borgers samtykke i en forsøgsperiode indtil d. 30. juni 2019 om en udtalelse fra sundhedskoordinator om, hvorvidt en anden behandling kan anbefales.

ad 5) Ret til inddragelse af sundhedskoordinator i visse sager

I en forsøgsperiode fra 01.07.2017 til 30.06.2019 har en borger som er i ressourceforløb, og som skal deltage i tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12, ret til inddragelse af sundhedskoordinator, såfremt borgeren vurderer, at det konkrete beskæftigelsesrettede tilbud ikke tager tilstrækkeligt hensyn til borgerens helbred. Kommunen skal efter borgerens anmodning om inddragelse af sundhedskoordinatoren afholde møde med borgeren, sundhedskoordinator, sagsbehandler og virksomhedskonsulent (NB: Virksomhedskonsulent kan undlades hvis der er tale om tilbud der ikke er virksomhedsrettet). Sundhedskoordinatoren skal herefter afgive skriftlig udtalelse i sagen, hvor kommunen rådgives om mulighederne for, at tilrettelægge det konkrete tilbud under hensyntagen til borgerens helbredsmæssige situation og skånebehov. Kommunen skal herefter tage stilling til, om det konkrete tilbud er eller kan tilpasses borgerens skånehensyn eller om der skal ske visitering til andet tilbud. 

II: Lægekonsulent - sundhedsfaglig rådgivning i andre sager

I andre sager på beskæftigelsesområdet, sager om sygedagpenge (kategori 1 og 2), kontanthjælp, revalidering m.v. beslutter kommunen selv, hvordan den sundhedsfaglige rådgivning om borgerens muligheder for arbejde eller uddannelse skal tilvejebringes, f.eks. fra kommunalt ansat sundhedsfagligt personale (lægekonsulenter), eller om kommunen vælger at indgå aftale med klinisk funktion om at yde rådgivning. Det er kommunen, der indhenter de nødvendige helbredsoplysninger. Den sundhedsfaglige rådgivning må ikke indeholde rådgivning om, hvilken ydelse en borger skal tilkendes.

Endelig skal det nævnes, at kommuner fortsat anvender kommunale lægekonsulenter til rådgivning i sager efter serviceloven. Anvendelse af lægekonsulenter i sådanne sager følger af kommunens pligt til at oplyse en sag i tilstrækkeligt omfang inden, der træffes afgørelse, herunder indhente nødvendige helbredsoplysninger og ved behov få disse ”oversat” af en person med lægefaglig baggrund.

 Yderligere oplysninger

Sidst opdateret 04/03 2019.