Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Frist ved genvurdering

Må kommunen bruge mere end 4 uger på at genvurdere en afgørelse?

Må kommunen bruge mere end 4 uger på at genvurdere en afgørelse?

Vi har i oktober klaget over et afslag på dækning af en merudgift. To dage efter kvitterer kommunen for klagen og meddeler, at de generelt har en sagsbehandlingstid på 4 uger, men at behandlingstiden for øjeblikket desværre er op til 8 uger. Medio december meddeler kommunen, at de beklager, at de ikke har kunnet færdigbehandle sagen inden for de 8 uger, herunder at de ikke kan overholde sagsbehandlingsfrister. De forventer nu, at der foreligger en afgørelse indenfor de næste 8 uger.

Mit spørgsmål er: Er sagsbehandlingstiden på klager ikke generelt 4 uger (jf. bekendtgørelse om restsikkerhed m.v.)? Og kan denne frist ikke KUN overtrædes hvis det i den konkrete sag tager længere tid (hvis der fx. skal indhentes flere oplysninger)? Kan kommunen være op til 16 uger om at behandle en klagesag, når det i forvejen har taget 8 måneder at meddele et afslag?

Svar:

Jo, en afgørelse skal som hovedregel genvurderes inden 4 uger efter, at klagen er modtaget.

Du skal endvidere have besked, hvis myndigheden ikke kan færdiggøre genvurderingen inden for fristen på 4 uger,

fordi der skal skaffes yderligere oplysninger, vurderinger og lignende”.

Du skal samtidig have besked om, hvornår genvurderingen kan forventes afsluttet, jf. § 12, stk. 2 i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det fremgår hverken af nævnte bekendtgørelse eller retssikkerhedsvejledningen (pkt. 258), hvad der nærmere skal forstås ved ”yderligere oplysninger, vurderinger og lignende”, men det er DUKH's vurdering, at der skal være tale om forhold, som myndigheden ikke har været klar over før.  Myndighedens/medarbejdernes subjektive forhold (f.eks. sygemelding og sagsbehandlerskift) kan således ikke begrunde en fristoverskridelse.

Det vil sige, at kommunen efter DUKH's vurdering ikke lovligt kan begrunde en overskridelse af genvurderingsfristen med, at kommunen har et stort antal klagesager under ekspedition eller generelt har store udfordringer indenfor sagsbehandlingsområdet.

Hvis kommunen overskrider genvurderingsfristen, kan du rette henvendelse til Ombudsmanden eller Tilsynet, som begge fører tilsyn med, at kommunerne overholder lovgivningen, men da sagsbehandlingstiden ved begge instanser er lang, er der reelt ingen sanktionsmuligheder.

Bemærk fra 1.1.2018: Ved klage over afgørelser omfattet af § 3 a i lov om social service skal genvurderingen ske inden 14 dage efter, at klagen er modtaget. Reglerne om udsættelse af fristen for genvurdering nævnt ovenfor gælder ikke i sådanne § 3 a-sager.

Sidst opdateret 25/01 2018.