Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Behandling og træning - voksne Spørgsmål svar om genoptræning og behandling Behandlingsredskab eller hjælpemiddel?

Handlinger tilknyttet webside

Behandlingsredskab eller hjælpemiddel?

Hvornår er der tale om et behandlingsredskab, et hjælpemiddel eller et genoptræningshjælpemiddel?

Hvornår er der tale om et behandlingsredskab, et hjælpemiddel eller et genoptræningshjælpemiddel?

Efter en indlæggelse på sygehuset med en brækket ankel kunne jeg ikke få en kørestol med hjem som hjælpemiddel. Jeg kunne få en badebænk og toiletforhøjer, men ikke en kørestol. Deres begrundelse var, at de kun udleverer genoptræningshjælpemidler, men hvorfor så bænk og stol. Jeg har slidgigt i knæ og hofte, hvorfor jeg mener, at overbelastning af venstre knæ og hofte vil fremskynde behovet for ny knæ og hofte.

Hvilken § gælder for ikke-varige hjælpemidler?

Svar:

Lovgivningen omtaler ikke direkte begrebet ”ikke-varige hjælpemidler”, men bruger andre ord. Jeg vil i det følgende redgøre for reglerne og mulighederne på området.

Som udgangspunkt kan der laves en opdeling mellem behandlingsredskaber, hjælpemidler og genoptræningshjælpemidler. Der findes et afgrænsningscirkulære, der har til formål at definere, hvad behandlingsredskaber er, og at afgrænse behandlingsredskaber over for tilgrænsende kategorier af redskaber og hjælpemidler. Af cirkulæret fremgår blandt andet følgende:

  • Det er sygehuset (regionen), der i henhold til § 74 i sundhedsloven skal forsyne patienten med behandlingsredskaber. Der er tale om redskaber, som patienten forsynes med som led i behandling på sygehus eller som patienten forsynes med som en fortsættelse af den iværksatte behandling med det formål enten at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, der er opnået ved sygehusbehandlingen eller at forhindre forringelse af dette resultat. Der vil således kunne være tale om redskaber/hjælpemidler, som der kun er et midlertidigt behov for. Det er sygehuset, der vurderer, om patienten har behov for behandlingsredskaber.
  • Det er kommunen, der i henhold til servicelovens §§ 112 og 113 har ansvaret for at yde støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder til personer med varigt nedsat funktionsevne, når hjælpemidlet eller forbrugsgodet:
  1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
  2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
  3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve erhverv. Det er kommunen, der vurderer og træffer afgørelse herom.
  • Såfremt patienten har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning, skal sygehuset tilbyde en genoptræningsplan i henhold til § 84 i sundhedsloven. Det er kommunen, der har myndighedsansvaret for genoptræningen efter § 140 i sundhedsloven. Kommunen skal som led i genoptræningen også sørge for de nødvendige hjælpemidler. Såfremt genoptræningen skal foregå på et sygehus (specialiseret gentræning), er det sygehuset, der skal sørge for eventuelle behandlingsredskaber eller hjælpemidler hertil. Det er således enten kommunen eller sygehuset, der har ansvaret for at vurdere, om der er behov for behandlingsredskaber eller hjælpemidler i forbindelse med genoptræningen.

Hvorvidt borgeren har ret til et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel, vil bero på en konkret individuel vurdering, herunder hvad formålet med brugen af behandlingsredskabet eller hjælpemidlet er. I afgrænsningscirkulæret er endvidere også omtalt anden lovgivning, hvorefter hjælpemidler kan bevilges. 

Hvis der opstår tvivl om, hvilken myndighed der er ansvarlig for bevilling/betaling af et nødvendigt behandlingsredskab/hjælpemiddel, må tvivlen ikke komme borgeren til skade. Derfor må den myndighed, der har tættest kontakt med borgeren levere behandlingsredskabet/hjælpemidlet, hvorefter spørgsmålet om betaling må afklares efterfølgende mellem de involverede myndigheder.

Der vil også kunne være situationer, hvor der ikke er lovgivningsmæssig mulighed for hjælp.

Afgørelse og klageadgang

Såfremt borgeren ikke er enig i sygehusets eller kommunens afgørelse, er der mulighed for at bede om en skriftlig afgørelse med begrundelse. Der kan klages over den sundhedsfaglige vurdering i forhold til behov for behandlingsredskaber eller hjælpemidler i forbindelse med sygehusbehandling og/eller genoptræning til Styrelsen for Patientklager. Ved afslag på hjælpemidler efter serviceloven kan der klages til Ankestyrelsen.

Yderligere oplysninger

Til slut skal nævnes at visse redskaber kan være såvel et behandlingsredskab som et hjælpemiddel. Du kan se eksempler herpå i følgende principafgørelser: 94-15 (kugledyne/kædedyne)4-15 (ståstøttestativ og gangstativ) og 261-09 (ståstøttebord).

Sidst opdateret 04/07 2018.