Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Hjælp til psykologbehandling

Kan jeg få hjælp til psykologbehandling?

Kan jeg få hjælp til psykologbehandling?

Jeg vil gerne høre, om I tror jeg kan få hjælp til psykologbehandling. Jeg har for 2 måneder siden fået konstateret en alvorlig fremadskridende muskelsygdom, som der ikke er de store behandlingsmuligheder for. Jeg synes, at det er svært at få min hverdag til at fungere, da jeg er fyldt op af mange tanker og tristhed.

Jeg har hørt, at jeg måske kan få nogen samtaler ved en psykolog, men kender ikke reglerne. Og skal jeg selv betale? Det har jeg ikke råd til - jeg er nemlig på kontanthjælp.

Svar:

Jeg kan ikke svare på, om du kan få hjælp til psykolog. Men jeg vil i det følgende redegøre for regler og muligheder.

Efter sundhedslovens § 69 yder regionen tilskud til behandling hos en praktiserende psykolog efter lægehenvisning. De nærmere regler fremgår af den tilhørende bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling og i den tilhørende vejledning.

Det fremgår bl.a. heraf:

  • At personen skal tilhøre en af de 11 målgrupper i bekendtgørelsen (f. eks. ”ramt af en alvorligt invaliderende sygdom”)
  • For at blive henvist som følge af en alvorlig livsbegivenhed (bekendtgørelsens § 1, nr. 1-9), skal den have forårsaget en udvikling af en psykisk patologisk reaktion med moderat nedsat funktionsevne
  • I vejledningen uddybes hvad der forstås ved en patologisk reaktion samt moderat nedsat funktionsevne
  • Den praktiserende læge henviser til psykologbehandling ud fra en konkret og individuel vurdering af, om der er en sundhedsfaglig indikation for psykologbehandling
  • Der er i bekendtgørelsen regler for inden for hvilke frister, der kan ske henvisning samt antal af konsultationer.
  • Regionen yder tilskud med 60 %

Egenbetalingen til psykologbehandling kan evt. søges dækket efter aktivlovens 82.  Efter denne bestemmelse kan kommunen yde hjælp til udgifter til sygebehandling m.v., der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis behandlingen er nødvendig og hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

Endelig skal det nævnes, at der efter servicelovens § 102 kan gives tilbud af behandlingsmæssig karakter, f.eks. psykologbistand,  til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning. Læs evt. mere herom i Praksisnyt nr. 5/2011 om hjælp efter § 102.

Sidst opdateret 21/11 2016.